100. Thomas Blomqvist (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
100
Date

Herr president, bästa nordiska råd! Jag måste kolla för säkerhets skull att jag har rätt papper med mig, så att jag inte håller samma anförande som nyss. Jag kommer i det följande att kort redogöra för ministerrådets förslag och plan till budget för år 2022. Vi har varit inne lite på det redan tidigare. Jag vill måla lite bakgrund.

Som vi alla känner till antog statsministrarna en ny vision för det nordiska samarbetet i augusti 2019. Den överenskommelsen och visionen utgör ramen för vårt nordiska samarbete och därmed också för den budget som vi godkänner och behandlar. Den samlade budgeten för år 2022 utgör cirka 169 miljoner danska kronor på 2021 års prisnivå. Därmed vidareförs den överordnade budgetramen från år 2021. Nästa år fortsätter vi att följa visionens målsättning för att uppgradera arbetet för att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Detta är centralt för att vi bättre ska kunna möta de stora utmaningar som vi står inför när det gäller miljö och klimat.

Visionens fokus innebär en omprioritering av resurser mellan våra sektorer, och jag vill understryka att den här omprioriteringen naturligtvis fortsätter i enlighet med visionen, med ett särskilt fokus på att stärka klimatrelevanta insatser utan att betydelsen av arbetet på övriga områden på något sätt blir mindre. Dialogen med Nordiska rådet om prioriteringar i nästa års budget inleddes under sessionsveckan i fjol och har fortsatt under hela det innevarande året.

Jag är personligen, och jag tror att jag talar för alla samarbetsministrarna, väldigt glad över den öppna dialog som vi har fört, och jag tycker att den har utmynnat i ett bra resultat, nämligen det budgetförslag som vi har här i dag. Jag vill också på samarbetsministerkretsens vägnar gärna framföra att vi sätter ett stort pris på att Nordiska rådet på ett så aktivt sätt har bidragit med inspel till handlingsplanen för visionen och budgeten.

Det är i det här sammanhanget kanske passande att lyfta fram några saker från budgetöverenskommelsen med Nordiska rådet. Den innehåller bland annat särskilda satsningar för 2022 på kultur, utbildning och forskning, språksamarbete, ungdom samt miljö och klimat. Låt mig ge några konkreta exempel. Vi avsätter medel till en extraordinär engångssatsning på kulturområdet nästa år på sammanlagt 8,6 miljoner danska kronor för att minska de negativa konsekvenserna för kulturlivet, som drabbats hårt av pandemin. Satsningen ska bidra till att stärka visionens överordnade mål om ett mer integrerat Norden och innebär bland annat extra medel till... Nu har jag fel papper.

President! Jag kanske kan återkomma med det. Jag har en minut kvar, så det är kanske lika bra att jag återkommer senare. Men innehållet är viktigt, och jag redogör gärna för budgetöverenskommelsen som vi har. Men tack så länge.