20. Linda Modig (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
20
Person
Speaker role
Midtengruppen
Date

Herr president! Kära nordiska vänner! Presidiet anser att de arktiska frågorna är av mycket stor vikt och att de geopolitiska såväl som de klimatmässiga förändringarna har ökat behovet av att ta itu med de utmaningar som regionens befolkningar och ekosystem står inför. EU är en väsentlig aktör, och vi behöver en nordisk samordning och koordination i förhållande till EU. Det är alldeles vitalt. Utifrån samma grund tillhör både EU och Arktis de prioriterade områdena i Nordiska rådets internationella strategi för den innevarande perioden 2018-2022.

Nordiska rådet har lagt fram synpunkter inom ramen för EU:s öppna och transparenta förhandlingsprocess eller utfrågningsprocess som har varit när det gäller hur den arktiska politiken i EU ska revideras. Synpunkterna inkluderar fyra områden: för det första ett ökat fokus på geopolitisk lågspänning, för det andra den arktiska befolkningens levnadsvis, för det tredje miljö- och klimatförändringarna och för det fjärde, inte minst, förvaltningen av de arktiska naturresurserna. Därför är det med stor tillfredsställelse som dessa punkter går igen både i den av Europaparlamentet nyligen framlagda rapporten om Arktis och i EU:s uppdaterade arktiska politik, som blev framlagd för en månad sedan.

Presidiet finner att det är nödvändigt att vi får en bättre förståelse av de samnordiska synpunkterna på de olika utmaningar som regionen står inför men samtidigt ger uppmärksamhet till den nationella suveräniteten, till regionala skillnader och inte minst till synpunkter från den arktiska lokalbefolkningen. Vi anser att det är viktigt att dessa synpunkter klargörs visavi EU i förbindelse med att man nu påbörjar genomförandet av EU:s arktiska politik, bland annat i fråga om att komma med inspel till aktiviteter som kan säkerställa att de målsättningar som vi har i EU och våra gemensamma nordiska intressen sker i enlighet med gällande målsättningar. Presidiet vill därför rekommendera Nordiska ministerrådet att initiera och facilitera dialog och utfrågningar i form av ett nordiskt forum eller en nordisk rundabordskonferens för att utforma och skapa samnordiska synpunkter på de aktuella och mycket akuta frågor i den arktiska regionen som vi har att hantera och hur dessa intressen kan främjas i EU-regi.

Det kommer att vara nyttigt att ha med både parlamentariskt deltagande och nordiska regeringsrepresentanter från Arktiska rådet och att också bjuda in experter för att belysa utvalda tematiska spörsmål. Från presidiets sida vill vi understryka den centrala betydelse som Arktiska rådet har. Detta måste vi betona i förberedelserna av ett sådant nordiskt forum eller en rundabordskonferens. Här föreligger ingen institutionell konkurrens. Det bör också läggas vikt vid att det idylliskt sett är deklarationens principer som lägger grunden för det arktiska samarbetet.