250. Anna Hallberg (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
250
Person
Date

President! Jag är här i dag i statsminister Stefan Löfvens ställe. Som ni känner till pågår just nu Socialdemokraternas kongress i Sverige, där en ny partiledare väljs. Jag ska börja med att framföra en hälsning från Stefan Löfven, som vill tacka er alla för ett fint och varmt nordiskt samarbete under de senaste sju åren.

Vi i de nordiska länderna har ett helt unikt samarbete just därför att det vilar på en solid grund: vår gemensamma historia, vårt kulturarv, den geografiska närheten, språkförståelsen och de starka ekonomiska och folkliga banden.

Vi har snart haft 70 år av öppna gränser, fri rörlighet och integrerad arbetsmarknad. Det har bidragit till att stärka banden mellan våra länder under lång tid. Som vi har hört här i dag har våra samhällen och vårt samarbete under de senaste nästan två åren satts ordentligt på prov på ett sätt som vi inte upplevt på mycket lång tid.

Vi har alla vidtagit åtgärder för att begränsa smittspridningen i våra länder och begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet. Utifrån en nordisk kontext blev åtgärderna extra kännbara för de många medborgare som har valt att leva och verka över en gräns i Norden. Under det gångna året har vi hört många vittnesmål från våra gränsregioner om att tilliten till samarbetet har påverkats negativt. I gränsregionerna har vår gemensamma vision om att bli världens mest integrerade region ofta känts väldigt långt borta.

Kriserna har på ett nästan pedagogiskt sätt synliggjort det unika släktskapet mellan våra länder. Det kommer till uttryck i de regelbundna och förtroliga samtalen mellan våra regeringar, som har försiggått löpande under krisen, och inte minst mellan våra medborgare som bor precis där våra länder möts.

I Norden är vi ömsesidigt beroende av varandra, inte av nöd utan av aktiv vilja. Nu är vi förenade i en gemensam vilja att ta itu med de brister som krisen har synliggjort. Vi ska inte återgå till hur våra samhällen såg ut före krisen. Vi ska bygga ett ännu starkare Norden, och vi ska göra det med insikten att vi behöver varandra i vardagen såväl som i kriser.

Vi måste stärka vår samverkan i gränshindersfrågor. Informationsutbyte är bra och ska stärkas, men vi behöver också ha en mer strukturerad dialog. Vi behöver informera varandra och ha en dialog om beslut som påverkar mobiliteten över gränserna i god tid. Med en gemensam analys av följderna inför ett beslut kan vi undvika problem och underlätta för dem som sedan drabbas av beslutet.

Vi har ett unikt tillfälle att starta om och göra våra ekonomier hållbara genom en grön omställning. Ett integrerat Norden med våra starka välfärdsstater och med våra innovativa företag i spetsen är en helt unik plattform för en kraftfull omstart av våra ekonomier. Våra gemensamma värderingar bidrar till att befästa uppfattningen att vår region är den kanske mest innovativa och konkurrenskraftiga i världen.

Det satsas nu enorma resurser världen över inom områden där nordisk forskning och nordiska innovativa företag är helt outstanding. Smarta transporter, life science och grön energi är exempel på sådana områden. De nordiska länderna kan visa världen att sociala skyddsnät, en stark välfärdsstat, kollektivavtal, inflytelserika fackföreningar och ambitiösa hållbarhetsmål inte står i någon motsättning till ekonomiskt tillväxt. Tvärtom, de går helt hand i hand i Norden.

Norden kan verkligen visa att social och miljömässig hållbarhet är konkurrensfördelar. Omställningen är för oss i Norden en möjlighet, inte en börda. Tillsammans kan, bör och ska vi spela en ledande roll i den gröna omställningen och återhämtningen efter pandemin. Det är helt i linje med vår vision att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region senast 2030.

Avslutningsvis är det nordiska samarbetet helt unikt. Vi i de nordiska länderna har längt känt att vi litar på varandra, vill varandra väl och jobbar mot samma mål. Dit ska vi igen på det sättet att våra medborgare också ska känna detta varje dag. Vi ska ta oss an detta tillsammans med gemensamma krafter och stor beslutsamhet.