36. Erkki Tuomioja (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
36
Speaker role
Præsidiet
Date

Fru president! Kina är en allt mer framträdande aktör på den globala arenan och det ger möjligheter, men också stora utmaningar. Å presidiets vägnar vill jag därför tacka den konservativa gruppen för detta medlemsförslag. Den politiska utvecklingen i Kina, såväl som landets agerande mot omvärlden, har väckt många allvarliga frågor om landets bristande respekt gällande mänskliga rättigheter och folkrätten.

Kina har numera starka globala intressen i alla delar av världen där de utmanar de tidigare kolonialmakternas och västmakternas ställning. Detta har lett till att motsättningarna och tävlan mellan USA och Kina har ökat. Europa och de nordiska länderna vill inte bidra till denna tillspetsning av internationella relationer, men vi delar den oro som kinesisk verksamhet har förorsakat. Det är viktigt att Europa utvecklar en gemensam strategi gentemot de utmaningar som Kina och de ökade spänningar mellan USA och Kina medför.

Det finns självfallet också positiva aspekter av Kinas investeringar i andra länder, såsom utveckling och handel. Men det betyder också att ett auktoritärt land kan få ett mycket stort internationellt politiskt inflytande, som det har visat sig att landet och regimen är villig att nyttja sig av. De nordiska säkerhetstjänsterna har också uttryckt bekymmer beträffande aktiviteter, bland annat kring kinesiskt industrispionage och underrättelseverksamhet som utgör säkerhetsrisker.

Vi har mycket att vinna på att vara mer enade i Norden och utbyta erfarenheter också i denna fråga. Presidiet föreslår att Nordiska rådet genomför ett rundabordssamtal gällande gemensam hållning till Folkrepubliken Kina, erfarenheter av påtryckningar samt förhållningssätt och strategier där också relevanta internationella aktörer bjuds in. Det betonas att man måste ha ett brett förhållningssätt till temat för rundabordssamtalet. Tack.