398. Linda Modig (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
398
Person
Speaker role
Præsidiet
Date

Herr president, kära nordiska vänner! Nordiska rådet har länge betonat vikten av EU i vårt nordiska samarbete. Av det skälet har rådet tidigare haft en självständig EU-strategi, och EU är nu ett av tre prioriterade områden i vår internationella strategi för 2018–2022.

För att stärka kopplingen mellan vårt nordiska arbete med EU:s politik och lagstiftningsarbetet och för att komma närmare en tätare dialog med den parlamentariska processen i Europaparlamentet har vi sedan 2017 haft ett EU-kontor och en EU-rådgivare knuten till sekretariatet. Detta har vi haft nytta av, inte minst när vi nu har etablerat formella interparlamentariska relationer med Europaparlamentet, som i sin tur kommer att bidra till en ännu tätare dialog och mer EU-samarbete.

I presidiet har vi noterat att EU-funktionen har bistått rådets alla fyra utskott och presidiet såväl som presidentskapet och rådssekretariatet. Rådet har också fått god hjälp att genomföra gemensamma seminarier och webbinarier med Europaparlamentet. Vi har fått bistånd när vi har genomfört EU-besök i Bryssel. Vi har kommit med inspel till EU:s arktiska politik. Vi har fått orienteringar om relevanta politiska processer. Inte minst har vi fått in EU-dimensionen i vårt eget arbete med sakfrågorna i utskotten och i presidiet. Vi ger ut månatliga nyhetsbrev, och med deltagande på möten i Bryssel och Strasbourg har vi synliggjort Nordiska rådets närvaro och aktiva deltagande i Europaparlamentet.

I presidiet är vi medvetna om att det råder olika meningar om EU-kontorets vara eller inte vara i den funktion som vi har, inom de olika partigrupperna och inom delegationerna, inte minst eftersom EU-funktionen har använts i lite olika grad i utskotten och i presidiet. Av dessa skäl har vi använt ganska betydande resurser på att göra en ordentlig utvärdering av funktionen. Vi har genomfört en hearing med alla utskott för att få mer konstruktiv input, vi har vässat och uppdaterat mandatet för funktionen och vi kommer att arbeta hårdare med styrningen från presidiet framgent.

Nu är tiden kommen för att lägga krafterna på politiskt innehåll och substans före en diskussion om formerna. Därför är presidiets förslag att EU-funktionen nu får ett fortsatt mandat fram till utgången av 2023 med målsättningen att göra EU-samarbetet till ett ännu starkare redskap för Nordiska rådet för att hantera politiska utmaningar av direkt EU-relevans. Låt oss använda EU och inspirera EU med nordiska lösningar och beslut.