8. Ann Linde (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
8
Person
Date

Herr president och ärade parlamentariker! I år är Sverige ordförande i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Ordförandeskapet är ett tillfälle för oss att försvara OSSE:s grundläggande principer och breda säkerhetsbegrepp. Särskilt viktig är den koppling som görs mellan respekten för demokrati och mänskliga rättigheter och säkerheten i vår region. Flera av er har säkert erfarenheter från OSSE:s valobservationsinsatser, där den parlamentariska församlingen har en viktig roll. 

För oss är det en självklarhet att arbetet för hållbar säkerhet och konfliktlösning också inkluderar ett starkt jämställdhetsperspektiv. Agendan för kvinnor, fred och säkerhet fortsätter att vara helt central. Ordföranderollen ger oss möjlighet att sätta organisationens agenda men innebär också en begränsning då vårt agerande och alla beslut kräver konsensus. Den breda kretsen av deltagarstater, från Ryssland och Belarus till Centralasien, EU och USA, är en styrka men innebär också svåra utmaningar när det gäller att nå samsyn. 

Flera exempel finns där det nordiska samarbetet är ett viktigt stöd för oss i ordförandeskapet, vilket vi är mycket tacksamma för. Norge leder arbetet i OSSE:s kommitté för den mänskliga dimensionen. Danmark har tillsammans med Norge och Finland haft en framträdande roll i aktiveringen och uppföljningen av den så kallade Moskvamekanismen efter det förfuskade valet i Belarus, och Finland har ställt ambassadör Kinnunen till förfogande som ordförandeskapets representant för att bidra till OSSE:s konfliktlösningsansträngningar i Ukraina. 

Nu fokuserar vi på ministerrådsmötet som ska hållas i Stockholm i början av december. Vi behöver vara realistiska i våra förväntningar på vilka resultat som kan nås på mötet, men den starka nordiska värdegemenskapen ger oss en viktig grund att stå på.