Pohjoismaiset tasa-arvovaikutukset työelämässä

Fadumo Q Dayib at the launch of the Nordic prime ministers' initiative "Nordic Solutions to Global Challenges", May 2017
Photographer
Silje Katrine Robinson/norden.org
Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja ihmisarvoisen työn tarjoaminen kaikille ovat päivänpolttavia kansainvälisiä haasteita. Niiden selättämiseksi on tehtävä yhteistyötä sekä jaettava tietoa ja osaamista paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla.

Pohjoismaiset tasa-arvovaikutukset työelämässä (Nordic Gender Effect at Work) on Pohjoismaiden pääministerien lippulaivahanke, jolla pyritään tukemaan tasa-arvoa sekä omana tavoitteenaan että ihmisarvoisen työn ja talouskasvun edellytyksenä.

Maailmalla tiedostetaan yhä paremmin, että yhteiskuntien on kestävän ja osallistavan kasvun luomiseksi hyödynnettävä koko väestön – niin naisten kuin miestenkin – potentiaali ja kyvyt. Tästä on osoituksena maailman sitoutuminen kestävän kehityksen Agenda 2030:een. Lippulaivahanke nojaa vahvasti kestävän kehityksen tavoitteiden ”ketään ei jätetä” -sitoumukseen sekä erityisesti sukupuolten tasa-arvoa koskevaan 5. tavoitteeseen ja ihmisarvoista työtä koskevaan 8. tavoitteeseen.

Pohjoismaita kiitellään siitä, että ne ovat osoittaneet tasa-arvoinvestointien tuottavan hyvinvointia ja talouskasvua. Sukupuolieron kurominen umpeen vaatii silti yhä paljon työtä myös Pohjoismaissa. Pohjola korottaa tasa-arvoasiassa ääntään aikana, jolloin kansainvälinen tasa-arvokehitys on kokenut merkittäviä takaiskuja. Tavoitteena on jakaa kokemuksia sekä edistää vuoropuhelua pohjoismaisen ja kansainvälisen kehityksen vauhdittamiseksi. 

POHJOISMAISTEN TASA-ARVOVAIKUTUSTEN PERUSTA

Pohjoismaiden pitkäaikainen sitoutuminen tasa-arvoon on tuottanut tulosta ja synnyttänyt pohjoismaisia tasa-arvovaikutuksia (Nordic Gender Effect). Maailmalla ollaan yhä kiinnostuneempia siitä, miten pohjoismaiset mallit ovat auttaneet naisia ja miehiä osallistumaan työmarkkinoille yhtäläisin ehdoin. Pohjoismaiset tasa-arvovaikutukset työelämässä -hanke vastaa tähän kysyntään.

Lippulaivahankkeen neljä pääpilaria ovat

  • jaetut perhevapaat
  • tasa-arvon mahdollistava laadukas ja edullinen lastenhoito, ml. varhaiskasvatus
  • joustavat työaikajärjestelyt
  • tasa-arvon mahdollistavat johtajuus- ja organisatoriset käytännöt.

Tavoitteet

Lippulaivahankkeessa pyritään tukemaan tasa-arvoa sekä omana tavoitteenaan että ihmisarvoisen työn ja talouskasvun edellytyksenä. Keinoina ovat hallitusten, työmarkkinaosapuolten ja muiden toimijoiden välinen kokemustenvaihto ja vuoropuhelu. Hankkeessa pyritään erityisesti

  • lisäämään pohjoismaisen tiedon saatavuutta keskeisillä osaamisalueilla, mikä voi osaltaan poikia ratkaisuja ja edistystä muissa organisaatioissa, laitoksissa ja maissa sekä alueellisesti
  • vahvistamaan pohjoismaisiin tasa-arvopolitiikkoihin ja -käytänteisiin liittyvää vaikuttamista ja kokemustenvaihtoa kumppanuuksilla ja korkean tason kansainvälisellä osallistumisella
  • lisäämään sellaisen osaamisen siirtoa muilta alueilta Pohjoismaihin, joka voi entisestään edistää täkäläistä tasa-arvokehitystä.

Toimenpiteet

Lippulaivahanke keskittyy toimintaan, jolla Pohjoismaat voivat edistää osaamisen karttumista ja levittämistä, sekä korkean tason vaikuttamiseen. Tämän tukemiseksi Pohjoismaat perustavat vuonna 2018 osaamiskeskuksen, johon kerätään aineistoa pohjoismaisista kokemuksista (perhevapaat, lastenhoito, joustava työ ja johtamisen tasa-arvo) sekä videoita ja muita verkkoresursseja. Lisäksi toteutetaan korkean tason vaikuttamista ja kokemustenvaihtoa kansainvälisillä foorumeilla keräämällä eri sidosryhmiä saman pöydän ääreen ja esittelemällä naisten taloudellista voimaantumista tukevia malleja.

Kumppanit

Lippulaivahankkeeseen pyritään saamaan mukaan pohjoismaisia ja kansainvälisiä kumppaneita, jotka voivat tarjota arvokasta tietoa sekä auttaa vaikuttamistyössä ja osaamisen levittämisessä. Näitä ovat esimerkiksi hallitukset, YK-järjestöt ja -toimijat, alueelliset toimijat, kansalaisjärjestöt sekä ennen kaikkea yritykset, jotka toimivat tasa-arvon muutosvoimina yksityisellä sektorilla. Aiempien tapahtumien kumppaneista voidaan mainita YK:n tasa-arvojärjestö, Kansainvälinen työjärjestö ILO, Spotify, New America -ajatushautomo, Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC sekä Norjan Elinkeinoelämän keskusliitto NHO.

Ota yhteyttä – yhteystiedot ovat jäljempänä.

Aiemmat tapahtumat

"Nordic people working the balance" Palkitun valokuvaajan Moa Karlbergin tekemässä uudessa videosarjassa tavataan kahdeksan pohjoismaalaista, jotka kertovat elämästään ja päivittäin kohtaamastaan (epä)tasa-arvosta.

Erilliset lyhytelokuvat:

Erilliset lyhytelokuvat: