191. Frank Bakke-Jensen (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
191
Speaker role
Danmarks forsvarsminister
Päivämäärä

Takk for invitasjonen. De nordiske land er, som vi vet, forskjellige, har ulike sikkerhetspolitiske tradisjoner, ulike sikkerhetspolitiske tilnærminger og ulike sikkerhetspolitiske tilknytninger. Men likhetene mellom landene er større og viktigere enn forskjellene. Vi er fem relativt små demokratier som verdsetter fred, frihet, menneskerettigheter, folkeretten og ikke minst tale-, trykke- og religionsfrihet. Våre fem land har likheter i kultur og hvordan vi ser på verden, og så er vi alle langt oppe i det nordvestlige hjørnet av Europa.

Våre fem land har ulike politiske og sikkerhetspolitiske tilknytninger. Der Norge og Island er med i NATO og EØS, er Sverige og Finland med i EU, mens Danmark for sikkerhets skyld har meldt seg inn i både NATO og Den europeiske union. De sikkerhetspolitiske tradisjonene er også ulike - tradisjoner som har blitt en del ikke bare av vår nasjonale identitet, men også av vår globale identitet. Vi skal ha respekt for de lange linjene i sikkerhets- og forsvarspolitikken samtidig som vi skal være klar over at det blir mindre og mindre sannsynlig at en krise vil ramme bare ett nordisk land alene. Derfor er det sånn at våre ulikheter også er vår styrke. Det nordiske samarbeidet er ganske så unikt. Knapt noe annet sted i verden er samarbeidet mellom stater så godt og så mangfoldig.

Dagens trusselbilde fordrer økt samarbeid. Under Trident Juncture, som er den store NATO-øvelsen vi avholder nå, er finske hæravdelinger integrert i den svenske brigaden. I nord trener våre jagerfly regelmessig på tvers av grensene, og til neste år planlegges det med at den norske brigaden skal deployere til Sverige under øvelse Northern Wind. Denne positive utviklingen blir også fulgt opp med dialog mellom de nordiske forsvarsministrene.

Under det norske formannskapet i NORDEFCO har vi prioritert å øke den sikkerhetspolitiske dialogen for å legge til rette for økt forståelse og erfaringsutveksling. Det har vi lyktes med. Men vi vil gjerne ta samarbeidet videre. Et eksempel er vår satsing på space, eller verdensrommet. For oss representerer verdensrommet ytterligere en arena for forsvarspolitiske muligheter, men også utfordringer. Derfor er det vesentlig at det nordiske samarbeidet også omfatter aktiviteter i verdensrommet. 

Et annet emne vi har satset på, er autonome ubemannede systemer, eller AUS. Forsvaret vil i økende grad ta i bruk slike systemer, som vil hjelpe oss til å forbedre vår evne til å gjennomføre operasjoner og redusere risikoen for vårt personell. Små, teknisk avanserte høykostland tjener på denne utviklingen. Derfor har vi prioritert å utvikle samarbeidet om autonome og ubemannede systemer.

I formannskapsperioden vår har vi satset på å styrke og utvide samarbeidet ytterligere i tida som kommer. Et ledd i dette er å utvikle en ny visjon for NORDEFCO. For å legge de politiske rammene for styrket samarbeid mener jeg det er viktig at visjonen signaliserer økt samarbeid i fred, men også i krise og konflikt. For Norge er det viktig at vi også har en handlingsplan med konkrete delmål fram mot 2025. Dette gir oss konkrete prosjekter å strekke oss etter. Jeg ser fram til å dele visjonen i sin helhet med dere etter forsvarsministermøtet i NORDEFCO her i Oslo om noen uker. 

Presidiet har bedt meg om å redegjøre for det nordiske samarbeidet om samfunnssikkerhet og beredskap. Det nordiske samarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap har tradisjonelt vært veldig godt. I 2013 ble det fastsatt en ny plattform for det nordiske samarbeidet innenfor samfunnssikkerhet. Det er det vi kaller Haga II-erklæringen. Målet med denne erklæringen er et robust Norden og et Norden uten grenser. Mange hendelser er vanskelig å håndtere, som f.eks. ekstremvær, terrorisme, hybride trusler og trusler rettet mot cyber og helse, eller trusler rettet mot kritisk infrastruktur. Jeg vil som eksempel vise til sommerens skogbranner, der vi på godt praktisk vis viste grenseoverskridende samarbeid. Hybride trusler og trusler i cyberdomenet er egnet til å viske ut skillet mellom krig og fred og mellom statlige trusler og kriminalitet. I rammen av totalforsvarstankegangen er det brede nordiske samarbeidet om samfunnssikkerhet og beredskap både riktig og viktig. 

Et viktig område hvor vi har kommet langt i samarbeidet, er passeringen av grensene. Dette gjelder både politi og også militære styrker. Det er et arbeid som også pågår i Den europeiske union og NATO, og er således komplementært til begge organisasjonenes arbeid. Dette er et område der vi i Norden har kommet veldig langt. 

Videre vil jeg vise til samarbeidet om forsvars- og sikkerhetspolitikk såvel som samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er temaer som blir viktigere og viktigere framover. Vi er kommet langt, men det er fortsatt gevinster å hente for ytterligere å styrke og utvide samarbeidet - et potensial vi i Norden er veldig godt rustet til å utnytte i tida som kommer.