Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Anbudsinbjudan för projekt om Alternativa välfärdsmått för Norden

08.11.23 | Tukimahdollisuudet
Den Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet välkomnar anbud för ett projekt om Alternativa välfärdsmått för Norden. Tidsfrist för inlämning av anbud är 28.12.2023.

Tietoja

Kategoria
Julkiset hankinnat
Määräaika
To, 2023/12/28 - 15:00
Aiheeseen liittyvä organisaatio
Budjetti
400 000 DKK
Maat
Ruotsi
Norja
Islanti
Suomi
Tanska
Grönlanti
Färsaaret
Ahvenanmaa

Bakgrund

Det är välkänt att BNP är ett begränsat mått för att följa utvecklingen i ett lands välfärdsnivå. Följande tre problem lyfts ofta fram:

 • BNP fångar inte hur inkomsterna fördelas och fördelningen är viktig för välfärdsnivån.
 • Många välfärdsskapande faktorer ingår inte i nationalräkenskaperna.
 • Utvecklingen av BNP speglar inte om processen förstärker eller undergräver grunden för framtida BNP och välfärd.

I rapporten “Is economic growth compatible with a sustainable Nordic future? - A review of literature” rekommenderas bl.a. att de nordiska länderna arbetar med alternativ till BNP som ett mått på framsteg. Många alternativa välfärdsmått har tagits fram. Idén om en "grön BNP" är inte längre så stark, men åtgärder som "Human Development Index" (HDI) och "Inclusive Wealth Index" (IWI) är välkända försök att råda bot på en del av ovanstående problem. Nya Zeeland har utvecklat en Living Standard Framework (LSF) Dashboard och Wellbeing Budgets. Dessutom existerar och utvecklas nya räkenskaper som komplement till nationalräkenskaperna, där en mängd indikatorer som mäter miljömässiga aspekter av välfärd återfinns, exempelvis miljöräkenskaper och ekossystemräkenskaper. Uppsättningen indikatorer kopplade till FN:s hållbarhetsmål är ett annat exempel där välfärd på olika sätt mäts och följs upp.

Våra nordiska länder tenderar att få höga poäng, både på BNP per capita och på alternativa välfärdsmätningar som t.ex. The World Happiness Report 2023, där Finland, Danmark och Island rankas 1, 2 och 3. Sverige och Norge hittas på platserna 6 och 7. Relativt små förändringar i rankningen är ofta föremål för betydande pressbevakning.

Syfte med projektet

Syftet med projektet är att ge en översikt av alternativ till BNP för att mäta välfärd och vilken grad alternativ används och påverkar politiken i de nordiska länderna. Projektet är tvådelat och ska:

 1. Ge en samlad översikt över de viktigaste och mest kända alternativa välfärdsmått /alternativa välfärdsindikatorer som finns och som har en betydande koppling till miljöaspekter/förhållanden. Analysera och beskriv vidare kortfattat vad som förklarar utfallet för respektive nordiskt land.
 2. Analysera och jämför i vilken utsträckning de nordiska länderna har genomfört policyer som mer eller mindre direkt återspeglar sig på användningen av och är kopplade till de alternativa välfärdsmått/välfärdsindikatorer som ingår i översikten i punkt 1

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK. (moms (VAT)) ingår i budgeten. Budgetramen ska täcka konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter och utgifter knutna till resultatförmedling.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den 28. december, 2023, kl. 15:00 CET. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut i början av 2024 och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för rapportering och slutrapport fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till registraturen på NME:s förvaltningsorgan (registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi ) och använda sig av något av de nordiska språken eller engelska för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema. I anbudet skall hänvisas till diarienummer EPOELY/2984/2023

Bifoga de bilagor som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen som den fristående projektbeskrivningen och CV: s. CV:s skickas som samlad separat fil.

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid

 • Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall samlas in och bearbetas
 • Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall styra och genomföra projektet
 • Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme per person och övriga utgifter
 • Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området
 • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
 • Tidsplan
 • Planerad informationsspridning av projektet

Enligt Nordiska ministerrådets stödordning, bör projektet gagna Norden. Därför ska varje projekt inkludera minst tre av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland.

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här:

NME kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgrupperna förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

För ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav, se bilagorna:

Ota yhteyttä