Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Beslut om skuldsanering i bosättningslandet utan effekt i arbetslandet

Ett beslut om skuldsanering i bosättningslandet har inte effekt i arbetslandet och individen riskerar att komma i kläm med allvarliga ekonomiska konsekvenser som följd. Det finns inget avtal om ömsesidigt erkännande av skuldsaneringar mellan de nordiska länderna.

Information

Serienummer
14-048
Berørte lande
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Övrigt
Status
Uløst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Ja

För tillfället finns ingen reglering – bortsett från i Finland och Sverige som omfattas av gemensamma EU-regler – av rättsverkningarna av ett beslut om skuldsanering i ett annat land än beslutslandet. Det medför ett antal olika problem för insolventa personer som rör sig inom Norden. Om en gäldenär beviljas skuldsanering i t.ex. Sverige och därefter flyttar till Danmark kommer de danska domstolarna inte att erkänna det svenska beslutet. Det innebär att de svenska borgenärerna kan försöka driva in sina skulder av gäldenären eftersom han/hon bor Danmark.  För att vara skyddad från de svenska borgenärerna måste gäldenären med andra ord ansöka om skuldsanering också i Danmark. En process som är både tidskrävande och mödosam för den skuldsatte.

Den bristande regleringen kan också inverka negativt på rörligheten av arbetskraft och kapital mellan de nordiska länderna. En skuldsatt gäldenär som beviljats skuldsanering kan välja att inte flytta till ett annat nordiskt land och arbeta eftersom skuldsaneringsbeslutets skyddande rättsverkningar inte kan göras gällande utomlands. Gäldenären kan också dra sig för att göra investeringar utomlands.

Även gränspendlare berörs av problematiken. En norsk medborgare som beviljats skuldsanering i Norge och som dagspendlar till Sverige för att arbeta riskerar att få sin svenska lön utmätt av de norska borgenärerna i Sverige. Detsamma gäller den egendom som han/hon tar över till Sverige i samband med arbetsresorna (t.ex. bil/motorcykel).

Løsningsforslag

Problematiken har diskuterats av Nordiska ämbetsmannakommittén för lagstiftningssamarbete för justitiefrågor. Efter revidering av EU:s insolvensförordning finns numera regler som löser problemet såvitt gäller förhållandena mellan Finland och Sverige. 

På ett möte i ämbetsmannakommittén i februari 2020 diskuterade länderna frågan om ett nordiskt samarbete gällande internationell privaträtt, t.ex. när det gäller skuldsanering. Det konstaterades att behovet för en sådan utredning bör analyseras närmare och att eventuella konkreta problemställningar skulle identifieras. I första fas skall eventuella rättsliga begränsningar på EU-nivå kartläggas på expertnivå.  

Sidst revideret af
Justitsministeriet DK 14.09.2020 / Justitieministeriet FI 03.10.2022 / Barne- og likestillingsdepartementet NO 06.10.2022 / Justitiedepartementet SE 14.09.2022 / IS 15.11.2022 / AX 15.10.2020 / GL 12.11.2020
Contact information