Sådan ansøger du om støtte fra Nordisk Ministerråd

Hvert år gennemføres der flere hundrede projekter inden for rammerne af Nordisk Ministerråd. For at få bevilget midler fra Nordisk Ministerråd er det vigtigt, at projektet skaber merværdi for de nordiske lande, Færøerne, Grønland og Åland.

Projekterne spænder over mange forskellige områder, men har alle det til fælles, at de har nordisk nytte og er forankrede i Nordisk Ministerråds vision. Størstedelen af projekterne gennemføres af såkaldte forvaltningsorganer, hovedsageligt statslige virksomheder rundt omkring i Norden, som administrerer projekter eller programmer på opdrag af Nordisk Ministerråd. Inden for nogle få områder finansieres projekter direkte fra Nordisk Ministerråd via ansøgningsrunder.

Alle projekter gennemføres på baggrund af politiske drøftelser i ministerrådene eller embedsmandskomitéerne. Beslutninger om tildeling træffes af disse eller på baggrund af ansøgningsprogrammer og ansøgningsrunder. Her kan du se de aktuelle muligheder for at ansøge om projektstøtte:

Bemærk, at vi ikke tager imod uopfordrede ansøgninger.

Vilkår

Samtlige projekter, der får bevilget støtte, opfylder Nordisk Ministerråds vilkår. Herunder kan du se de generelle vilkår, der gælder for alle projekter. Derudover kan der være specifikke krav, som gælder for det enkelte projekt og den enkelte ansøgningsrunde.

Forankring i Nordisk Ministerråds strategiske platform

Projekter, der finansieres med nordiske midler, skal være forankrede i ministerrådets vision, handlingsplan og budget. 

For det nordiske samarbejde gælder Vision 2030 om, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region.

Det betyder, at vi arbejder for: 

  • Et konkurrencedygtigt Norden: Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden på baggrund af viden, innovation, mobilitet og digital integration.
  • Et grønt Norden: Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for CO2-neutralitet og en bæredygtig, cirkulær og biobaseret økonomi.
  • Et socialt bæredygtigt Norden: Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier samt styrket kulturliv og velfærd.

De forskellige ministerråd formulerer deres egne planer, strategier og programmer, som udtrykker den politiske vilje. Ud over disse findes der tværsektorielle strategier for bæredygtighed, ligestilling samt børn og unge. 

 

Inkluder tre nordiske lande

Alle projekter skal involvere minimum tre af følgende lande: Sverige, Danmark, Norge, Island, Finland, Færøerne, Grønland eller Åland. I stedet for et af de nordiske lande kan der indgå mindst ét land uden for Norden. Med involvering menes deltagelse i styring eller gennemførelse af projektet.

Bidrage med nordisk nytte

Projekter skal bidrage med nordisk nytte. Et projekt bidrager med nordisk nytte når:

  • det indebærer en merværdi, at indsatsen gennemføres i samarbejde mellem de nordiske lande, og 
  • resultatet af projektet kommer de nordiske lande til gode.
Policy for tværgående perspektiver

Projekter, der finansieres med nordiske midler, skal forholde sig til de tre tværgående perspektiver: 

  • Bæredygtig udvikling
  • Ligestilling
  • Børnerets- og ungdomsperspektiver 

En vellykket integrering af perspektiverne er en forudsætning for at nå visionen, der handler om, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Integreringsarbejdet er vores fælles ansvar. Vores arbejde påvirker livet for mennesker i Norden. Vi gennemfører tiltag, der gør hverdagen lettere for befolkningen, vi bringer nordiske interessenter sammen, og vi producerer viden og løsninger, der understøtter udviklingen i landene. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at vores arbejde er bæredygtigt, ligestillet, inkluderende, repræsentativt og tilgængeligt. Læs mere om dette på:

 

Projektproces

For at gøre projektrapporteringen nemmere er vores projektproces opdelt i tre faser. Afhængigt af hvor i processen, dit projekt befinder sig, kan du på følgende sider læse mere om projekternes tre faser, og hvilke dokumenter der er nødvendige for at afslutte hvert trin. Vælg det alternativ, der stemmer bedst overens med dit projekt:  

Du kan læse mere om samtlige trin i projektprocessen i vores vejledning.

Skandinavisk dokument:

Til dig, der har en rammeaftale

Hvis der findes en rammeaftale for dit projekt, betyder det, at der skal aflægges en årsrapport hvert år i henhold til en fælles skabelon. De projekter, der har en rammeaftale, får instruktioner om årsrapporten inden årets udgang.

Håndter projekter

Projektportalen er beregnet til dig, der allerede har fået midler fra Nordisk Ministerråd. Her håndterer du dit igangværende projekt. Adgangskode og brugernavn får du via Nordisk Ministerråds sekretariat.

Du kan læse mere om projektportalen i vores manual. 

Skandinavisk dokument:

Engelsk dokument:

Nordisk Ministerråds projektdatabase

I Nordisk Ministerråds projektdatabase kan du læse om de senest opdaterede projekter og søge efter igangværende aktiviteter.