130. Bjørn Arild Gram (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
130
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Takk for gode innlegg og spørsmål.

Først til Heléne Björklund, om forsyningssikkerhet og tilgang på materiell, våpen og ammunisjon: Det er korrekt som det ble sagt, at alle nå har behov for mer, både for å kunne fortsette å støtte Ukraina og for å styrke egen sikkerhet og beredskap. Det pågår en omfattende koordinering først og fremst for å støtte Ukraina videre, f.eks. i Ukraine Defense Contact Group. Vi har også god dialog i Norden. Når det gjelder forsyningssikkerhet spesifikt knyttet til nordiske behov, vil jeg i hvert fall nevne at materielldirektørene i de nordiske landene signerte "implementing arrangements" til "Annex concerning Security of Supply" nå i august, som omfatter et nordisk samarbeid på ammunisjonsområdet. I hovedsak omfatter denne avtalen ammunisjon, men den er ikke begrenset kun til det. Materielldirektørene ser på muligheten for hvordan denne avtalen kan operasjonaliseres på flere bruksområder, for økt forsyningssikkerhet i Norden. Det er i samarbeid med de ulike nordiske forsvarsindustriforeningene besluttet å gjennomføre møter mellom de nordiske materielldirektørene og andre ledende nordsike forsvarsindustriaktører for å finne løsninger på den økende etterspørselen etter manglende eller kritiske råvarer og komponenter, og det er helt nødvendig nå med tett industridialog. 

Så var det spørsmål fra Midtengruppen om tidsplan for arbeidet. Det jeg kan si, er at bl.a. det som er knyttet til å oppdatere grunnlaget for NORDEFCO-samarbeidet, med ny visjon osv., er tema på neste NORDEFCO-møte nå i november. På NORDEFCO-møtet i Kirkenes i mai ble det satt i gang et arbeid for å utvikle grunnlaget for det framtidige samarbeidet på forsvarsområdet og det sikkerhetspolitiske området. Det pågår dialog både på politisk nivå og på forsvarsnivå, bl.a. kom nylig forsvarssjefene i Norge, Sverige, Finland og Danmark med et felles militærfaglig råd om hvordan det nordiske forsvarssamarbeidet skal utvikles videre. Det vil være et viktig grunnlag for dette arbeidet.

Det ble også reist spørsmål om forholdet til sivil beredskap. Som jeg sa i mitt innlegg, har vi styrket totalforsvarssamarbeidet ved å videreutvikle dialogen med Haga-samarbeidet, altså det som går på nordisk samfunnssikkerhet på sivil side, og nylig ble det lagt fram en rapport fra en arbeidsgruppe som har jobbet på tvers av sivil og militær sektor, der man bl.a. ser på hvordan de kommende nordiske militære øvelsene mer systematisk kan integrere også øvelser som er knyttet til sivil beredskap, bl.a. når det gjelder CBRNE-spørsmål. Så der er det lagt et godt grunnlag for å ta det arbeidet videre.

Et siste poeng, og så kan mine kolleger supplere: Fra Nordisk grønt venstre spurte man om å tenke forebyggende. Jeg er enig i den beskrivelsen. Det som skaper krig og konflikt, skyldes mange ting, og det er viktig at vi har en helhetlig politikk for å møte disse utfordringene i stort. Dette går opplagt ut over forsvarsmistrenes ansvarsområde, men har konsekvenser for de sikkerhetspolitiske utfordringene - det som skjer med folkevandring, med krig og konflikt andre plasser i verden, med klimaendringer, osv. 

Helt avslutningsvis vil jeg si at når vi snakker om å tenke forebyggende, er det også å ha et solid forsvar og å ha beredskap. Vi har jo et forsvar for å forhindre krise og krig. Så å ha et oppdatert, sterkt forsvar og god beredskap er et viktig forebyggende tiltak for å sikre fred i vår del av verden.