230. Wille Rydman (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
230
Person
Talerrolle
Presidiets talesperson
Dato

Fru president! Värderade medlemmar! För två år sedan utarbetades och godkändes Nordiska rådets internationella strategi där man definierade vissa prioriteringsområden där Nordiska rådets internationella verksamhet ska koncentreras. Efter det här arbetet konstaterade Nordiska rådets presidium att det kanske också krävs ett annat strategidokument som ska identifiera de största utvecklingsbehoven i samhällssäkerheten på den nordiska nivån. Nordiska rådets presidium grundade i fjol en arbetsgrupp med uppdraget att utarbeta ett strategidokument om dessa teman. Alla partigrupper har varit representerade i arbetsgruppen och jag har haft äran att agera som gruppens ordförande. Gruppen lyckades formulera en enhällig kompromiss om dokumentets innehåll, och arbetsgruppens utkast godkändes i Nordiska rådets presidium under vårt septembermöte.

Våra samhällen möts av likadana möjliga och konkreta hotbilder. När det gäller sådana fenomen som cyber- eller terrorangrepp, extremistiska rörelser, naturkatastrofer, pandemier eller energiförsörjning behövs nordiskt samarbete. Det finns fortfarande onödiga gränshinder i Norden på dessa områden. Det är avgörande för vår säkerhet i Norden att det finns en effektivt nordisk krisberedskap som med kort varsel kan bistå våra länder vid större kriser. De nordiska regeringarna har redan gjort viktiga avtal som har starka anknytningar till samhällssäkerhetsfrågor, och i stor grad fungerar säkerhetssamarbetet mellan våra länder väldigt bra. Samtidigt finns det fortfarande ett klart behov av att systematisera vår verksamhet i dessa branscher. I denna strategi definierar vi Nordiska rådets prioriteringar gällande samhällssäkerhet och erbjuder konkreta förslag för de nordiska regeringarna. Bland annat föreslår vi att de nordiska regeringarna grundar en oavhängig kommission med uppgift att utvärdera hur den nordiska samhällssäkerheten kan optimeras. 

Med tanke på hur världen ser ut i dag med den ökade spänningen, och också med tanke på det breda understödet för det nordiska samarbetet i säkerhetsfrågorna bland nordborna är det hög tid att också Nordiska ministerrådet får ett klart mandat på dessa områden. Demokrati, rättsstatsprincip och mänskliga rättigheter samt tillit till varandra och de samhällsbärande institutionerna är avgörande för ett säker och välfungerade samhälle. Men dessa värderingar måste också skyddas och försvaras, och genom den nya samhällssäkerhetsstrategin lyfter vi fram vissa verktyg som kan öka vår gemensamma nordiska beredskap för detta också under säromständigheterna.