349. Staffan Eklöf (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Hovedindlæg
Speech number
349
Speaker role
UHN
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Fru president! Utskottets betänkande handlar om en mycket viktig miljöfråga. Jag talar å utskottets vägnar, men jag tar mig friheten att säga att jag gläder mig åt att utskottet kunnat enas kring ett betänkande som i stort möjliggör Nordisk frihets förslag.

Främmande invasiva arter – vad är det? Jo, det är växter, djur och andra organismer som har flyttats från en plats på jorden till en annan och som sprider sig mycket och orsakar skada. Ofta beror den stora spridningen på att organismen inte har några naturliga fiender i sin nya miljö. Dessa invasiva arter kan orsaka problem för jordbruk, skogsbruk, fiske och andra näringar och utgör dessutom ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden.

Det finns mycket goda skäl att samarbeta nära i Norden om invasiva arter. Mycket starka framgångsfaktorer för bekämpning av invasiva arter är tidig upptäckt och tidig bekämpning. Chansen att få bort arten ökar, och ansträngningen och kostnaderna blir mycket lägre än i ett alternativt scenario. Därför vore ett förstärkt samarbete inom övervakningsmetoder och övervakningsdata mycket positivt. Detsamma gäller själva bekämpningen. När man bekämpar invasiva arter som har lätt att sprida sig är koordineringen viktig. Det är ofta avgörande att arten kan bekämpas i ett större område under samma tidpunkt. Annars kan det uppstå refuger där arten kan överleva för att senare sprida sig. Bekämpningsmetoder utvecklas också över tid. För framgång är det även mycket viktigt med metodval och ihärdighet. Där kan vi också hjälpa varandra.

Den stora betydelsen av att bekämpa arter inom ett större område vid samma tid och att undvika refuger gör också att det är viktigt att bekämpningsgrupper får tillträde till all mark. Därför är utskottets rekommendation till regeringarna att samarbeta med markägarna för att göra privat mark tillgänglig för bekämpning så viktig. Vi tror att det här är ett förslag som ger stor nordisk nytta.