394. Arman Teimouri (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
394
Talerrolle
Midtergruppens talsperson
Dato

Herr president! Vi kan konstatera att bolag som har ett aktivt styrelsearbete med rätt kompetens utifrån företagens behov utvecklas bättre än andra. Men vad forskning, olika teorier och sunt förnuft än säger når man inte ut med den kunskapen till våra företag ute i våra nordiska länder. Tvärtom ser vi i dag enfald i stället för mångfald. I stället för snabbrörlighet för att parera omvärldens snabba förändringar vad gäller globalisering, digitalisering och hållbarhet ser vi ett trögt, näst intill krypande, styrelsearbete.

President! Precis som Grunde Almeland sa är ungefär 81 procent av alla styrelseledamöter i Sverige män av svenskt ursprung, och rekryteringar sker oftast i befintligt nätverk. Så ser det ut i nästan alla nordiska länder, och det leder inte till ökad mångfald eller tillväxt. Under det svenska ordförandeskapsprogrammet finns en uttalad ambition att uppnå en jämnare fördelning av makt och inflytande. Det arbetet måste fortsätta.

För att Norden ska fortsätta att vara en stark region att räkna med måste vi utgå ifrån hur vi stärker vår konkurrenskraft. Detta medlemsförslag är ett steg i rätt riktning. Låt oss lära oss mer av varandra! Låt oss skapa en gemensam bild av nuläget och synliggöra nyttan med mångfald i styrelser i förhållande till företagens lönsamhet, tillväxt och attraktionskraft. Låt oss utbyta erfarenheter av framgångsrika metoder!

Jag står bakom medlemsförslaget, och å Mittengruppens vägnar skulle jag vilja tacka utskottet för det arbete man har gjort. Vi hoppas finna ett starkt stöd för förslaget.