40. Saara-Sofia Sirén (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
40
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Arvoisa presidentti! Elämme tällä hetkellä hyvin poikkeuksellisia aikoja. Edessämme ja äärellämme on useita päällekkäisiä kriisejä: pandemia, sota, ilmastokriisi, luontokato ja energiakriisi. Ajattelen kuitenkin niin, että tulevaisuutemme kannalta kaikkein keskeisin kysymys juuri nyt on se, miten sota Ukrainassa päättyy, miten Venäjän brutaalisti aloittama hyökkäyssota päättyy. Meidän on varmistettava kaikin mahdollisin keinoin, että Ukraina voittaa.

Edessä on kuitenkin talvi, sota pitkittyy, ja ihmiset ovat huolissaan energian saatavuudesta ja nousevista hinnoista. Arvoisat pääministerit, miten varmistamme yhdessä, että tuki Ukrainalle ei horju, vaikka edessä on vaikea talvi ja useita päällekkäisiä haasteita? Miten varmistamme tuen Ukrainalle, ei ainoastaan Pohjoismaissa vaan koko Euroopassa?

 

Skandinavisk oversettelse

Ärade president! Vi lever i mycket exceptionella tider. Vi står inför och invid flera kriser samtidigt: pandemin, kriget, klimatkrisen, minskningen av biologisk mångfald och energikrisen. Men jag tror att den allra viktigaste frågan med tanke på vår framtid är hur det ska bli ett slut på kriget i Ukraina, på det anfallskrig som Ryssland brutalt startat. Vi måste göra allt som står i vår makt för att se till att Ukraina vinner.

Men vi står inför vintern, kriget drar ut på tiden och människor är oroade över tillgången på energi och de stigande priserna. Ärade statsministrar, hur ska vi tillsammans se till att stödet till Ukraina inte vacklar trots att vi står inför en svår vinter och flera samtidiga utmaningar? Hur ska vi garantera stödet till Ukraina, inte bara i Norden utan i hela Europa?