72. Pål Jonson (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
72
Person
Talerrolle
Den Konservative Gruppes talsperson
Dato

Fru ordförande! Norden är världens mest digitaliserade region. Grunden för det har lagts genom en stark digital infrastruktur i vår del av världen. Under 2018 beslutade de nordiska statsministrarna att vi ska ta nästa steg i denna process och att Norden även ska bli den första och bäst sammanlänkade regionen kopplat till 5G i hela världen. Det är en utmärkt ambition.

5G skapar fantasiska möjligheter. Självkörande bilar, autonoma fabriker och smarta städer är exempel på detta. Men 5G skapar också stora beroendeförhållanden och sårbarheter som vi behöver tänka igenom noggrant. Mycket av 5G-verksamheten kommer också att påverka vårt samhälles förmåga att hantera olika situationer kopplat till samhällets funktionalitet i fred, kris och konflikt. Målet med medlemsförslaget, fru ordförande, är att stärka säkerhetssamarbetet mellan de nordiska länderna i arbetet med att införa 5G. Det tror vi behövs av åtminstone två skäl. För det första: I den avsiktsförklaring som de nordiska statsministrarna undertecknade 2018 nämns inte 5G kopplat till säkerhet på en enda plats i dokumentet. För det andra: Norden är tyvärr splittrat i synen när det kommer till 5G och säkerhet. Vissa länder har vidtagit säkerhetsåtgärder och fått ny lagstiftning på plats kopplat till införandet av 5G, medan andra länder har valt att inte införa detta. Vi tror inte att denna splittring när det kommer till säkerhet och 5G är bra för Norden om man har ambitionen att bli världens första och bäst integrerade 5G-region.

Därför har den konservativa gruppen lagt fram detta förslag. För det första skulle vi vilja se en gemensam nordisk linje kopplad till utvecklingen av 5G och säkerhet. Det saknas i dag en gemensam linje när det kommer till leverantörerna av 5G. Det handlar naturligtvis inte om att peka ut enskilda företag när det kommer till säkerhet och 5G åt vare sig det ena eller det andra hållet, utan det handlar om att kunna identifiera och enas om ett antal kriterier som ska vägleda det nordiska säkerhetssamarbetet kopplat till 5G. Det saknas tyvärr i dag. För det andra bör de nordiska länderna sträva efter att agera gemensamt i internationella förhandlingar kopplade till utbyggnaden av 5G. Men det handlar även om att hålla varandra informerade om det arbete som sker inom EU och Nato i 5G-frågan. Här tror jag att vårt komplementära medlemskap mellan EU och Nato kan vara en styrka för oss. Att agera gemensamt på nordisk grund på området ger en större styrka och mer inflytande vid förhandlingsbordet.

Avslutningsvis, fru ordförande: Både den djupa värdegemenskap som finns mellan de nordiska länderna kopplat till det fördjupade säkerhetssamarbete som vi har mellan oss på andra områden och vår höga grad av digitalisering föranleder att vi från den konservativa gruppen vill se ett fördjupat samarbete kopplat till 5G och säkerhet i framtiden. Låt oss ta denna möjlighet!