Ine Marie Eriksen Søreide (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
199
Talerrolle
Udenrigsminister, Norge
Dato

Norden scorer høyt på de fleste internasjonale rankinger – fra hvor konkurransedyktige våre økonomier er til hvor mennesker er lykkeligst. Vi har bygd en samfunnsmodell i Norden som vi kan være stolt av. Det er en samfunnsmodell med universelle velferdsordninger, hvor kvinner og menn er likestilte og som kombinerer markedsøkonomi med en aktiv velferdsstat.

Vi kan også være stolte av den lange nordiske tradisjonen med å ta stort ansvar internasjonalt. Få land gir like mye internasjonal bistand som Norden. Vi bidrar med soldater til FNs fredsbevarende operasjoner og med betydelig humanitær nødhjelp. Gjennom Norden i verden har vi under formannskapet i Nordisk råd jobbet for å videreutvikle det strategiske utenrikspolitiske partnerskapet.

Norge har i år vært gjesteland i G20, og vårt nordiske perspektiv representeres nå av Sverige i FNs sikkerhetsråd. Vi håper Nordens røst vil fortsette å høres i Sikkerhetsrådet. Vi håper på aktiv støtte fra våre nordiske venner til Norges kandidatur for 2021–2022, på samme måte som vi kommer til å støtte Danmark for 2025–2026.

Når vi ser oss rundt i verden i dag, blir vi nesten daglig minnet om at det eneste som er konstant, er endring. Russland har ulovlig annektert Krim og destabiliserer Øst-Ukraina, noe som undergraver den europeiske sikkerhetsarkitekturen. Storbritannia skal forlate EU. I Midtøsten er det vedvarende uro, og vi ser terrorangrep og cyberangrep og tendenser til isolasjonisme, nasjonalisme og proteksjonisme både i Europa og i Nord-Amerika.

Summen av denne utviklingen truer med å slå sprekker i den liberale verdensordenen som er bygd opp de siste 70 årene. Mens vi lenge nærmest tok for gitt at denne verdensordenen stadig styrkes, er nå spørsmålet hvordan den best kan opprettholdes. Samtidig ser vi at sterke motkrefter mobiliserer, ikke minst her i Europa. I EU er den fransk-tyske motoren i ferd med å bli revitalisert. Veksten har kommet tilbake i europeisk økonomi, sysselsettingen øker, og vi ser at oppslutningen om EU øker i medlemslandene.

Kampen mot ISIL har hatt store framskritt i de siste månedene. Iran-avtalen viser at møysommelig diplomatisk arbeid gir resultater, og det er derfor viktig at vi bevarer avtalen. For å løse de globale utfordringene har vi ikke noe annet alternativ enn nært samarbeid på tvers av landegrensene. I Antonio Gutiérrez har FN fått en ny, dynamisk generalsekretær, som både vil reformere organisasjonen og samle verdens land for å takle felles utfordringer.

Med bærekraftsmålene har verden staket ut kursen for å kunne utrydde ekstrem fattigdom. Med Paris-avtalen tok verden et langt skritt framover i å jobbe sammen mot klimaendringene. Og vi skal ikke glemme at selv om nyhetsbildet veldig ofte preges av alt som går feil vei, skjer det også store positive endringer i verden: Andelen mennesker som lever i fattigdom, fortsetter å falle. Stadig flere barn og unge får utdanning, og stadig flere får bedre helse.

Det er et blandet utenrikspolitisk landskap som møter oss nordiske land i dag. Usikkerheten og uforutsigbarheten er større enn på mange år. Nettopp derfor blir den nordiske dimensjonen ekstra viktig. I usikre tider, trenger vi venner. Og vi i Norden er ikke bare venner – jeg vil påstå at vi også er brødre og søstre.

Jeg ser fram til å jobbe sammen med Sveriges utenriksminister i hennes formannskap i 2018. Sammen skal vi styrke det strategiske nordiske samarbeidet i utenrikspolitikken. Det er viktigere enn noensinne.