Margot Wallström (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
206
Talerrolle
Udenrigsminister, Sverige
Dato

Fru president, kära nordiska vänner! Jag tänker ägna de närmaste minuterna åt att berätta något om våra tio månader i FN:s säkerhetsråd, eftersom vi också sitter där med nordiskt stöd.

Vårt agerande i säkerhetsrådet genomsyras av våra värderingar och principer om folkrätten, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv. Arbetet ska genomsyras av transparens och dialog, både med de länder som står på säkerhetsrådets dagordning och med företrädare för det civila samhället. Vi försöker att arbeta med att ena och stärka de tio invalda säkerhetsrådsmedlemmarna som grupp och konstruktiv kraft i rådet.

Vi har tagit med oss till rådet våra utrikespolitiska prioriteringar att förebygga och förhindra återfall i konflikt, inkludera kvinnor i fredsprocesser och sambandet mellan säkerhet och utveckling. Och vi vill att rådet ska bli bättre på att analysera risker och möta nya hot mot internationell fred och säkerhet, som svältrisken och kopplingen mellan klimat och säkerhet.

Som exempel kan jag nämna tre geografiska områden där Sverige har gjort konkret skillnad för säkerhetsrådets arbete. Det första är Myanmar, där Sverige från början kontinuerligt har verkat för att fästa rådets uppmärksamhet på läget för befolkningsgruppen r

Rohingya. Vi stöder generalsekreterarens arbete för att få stopp på våldet, säkerställa tillträde för hjälpinsatser och också säkra återvändande för flyktingar. Det andra är Yemen, där vi drev på så att säkerhetsrådet för första gången på mer än ett år kunde tala enat genom ett ordförandeskapsuttalande som uppmanar till ökat tillträde för hjälpinsatser och att striderna måste upphöra. Det tredje är svältrisken i Sydsudan, Somalia, Yemen och norra Nigeria. Där lotsade vi också i hamn ett uttalande från säkerhetsrådet om svältrisken i dessa fyra stater. Det var första gången som säkerhetsrådet uttalade sig om sambandet mellan svält och konflikt.

Till sist några tematiska områden. Vi lägger vikt vid att konkretisera den feministiska utrikespolitiken genom att driva frågor om kvinnor, fred och säkerhet. Vi har drivit igenom tydligare skrivningar i resolutioner, bland annat när det gäller våra insatser i Kongo, Västsahara, Libyen, gränsen mellan Sudan och Sydsudan. Vi har frågat efter könsuppdelad statistik och genusmedveten rapportering från FN, vilket har börjat ge resultat, och drivit igenom att sexuellt och könsbaserat våld utgör ett kriterium i sig för att rikta sanktioner.

Vi tror på diplomatins kraft och att det konfliktförebyggande arbetet måste få en större roll. Det är ett förhållningssätt som vi delar med den nye generalsekretaren Antonio Guterres genom att hela FN-systemet bidrar till att hantera grundorsakerna till konflikt och att morgondagens konflikter kan undvikas.

Sverige är också ordförande för säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn i väpnad konflikt. Vi anser att vi injicerar ny energi i arbetsgruppens verksamhet. Att skydda barn i dag förhindrar ju och förebygger konflikter i morgon.

Till sist handlar det om reformer av FN. Det är väldigt viktigt att stötta generalsekreteraren i detta. Vi måste som enskilda länder och som Norden stå upp för FN i en tid när allt fler ifrågasätter internationellt samarbete för fred. Vi gör det på en nordisk grund, och det är vi stolta över.