Nina Fellman (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
212
Person
Talerrolle
Samarbejdsminister, Åland
Dato

Herr president, bästa nordiska vänner! Jag ska lägga fram ett förslag om ett omfattande nordiskt samarbete för integration av flyktingar och invandrare. Jag vill börja med att berätta om Brändö kommun på Åland. Brändö på Åland har 464 invånare och har, liksom flera av våra mikroskopiskt små kommuner, bestämt sig för att ta emot en flyktingfamilj. De jobbar nu med att integrera denna familj från det krigshärjade Syrien i en verklighet som består av nästan bara hav och holmar och tämligen fåordiga skärgårdsbor. Det är bara en familj bland världen miljontals flyktingar, så procentuellt sett är det en ganska imponerande satsning av en liten kommun.

Jag menar att det är det som är utmaningen för vårt nordiska integrationsprogram. Det är det som är möjligheten, att vi lyckas göra det bra, berätta för de små samhällena hur de ska bära sig åt. Norden består de facto av några få storstadsområden och väldigt mycket glesbygd och många små samhällen. Att lyckas med integrationen i de små samhällena är en ödesfråga inte bara för dem som kommer utan för vår glesbygd. Vi kan inte gå in i den utmaningen med utgångspunkten att här i Norden vill väl ingen bo för det är mörkt och det är kallt och alltför få människor.

Tyngdpunkten i ministerrådets förslag är lagd på just detta: Hur ska vi lyckas integrera de nya nordborna i våra samhällen på ett respektfullt, effektivt och humanistiskt sätt? Hur ska vi veta när vi har lyckats och vad som fungerar? Och hur ska vi engagera våra egna medborgare, vår egen befolkning, i processen som är helt dömd att misslyckas om inte också vi är med och jobbar.

Jag tycker att vi nu visar att det nordiska samarbetet på denna punkt har svarat snabbt och effektivt på utmaningarna. För Nordiska ministerrådet blir integrationen ett centralt fokusområde under de kommande åren. Ett mått på engagemanget i frågan, hur viktig den upplevs, är att man redan under 2016 har tagit emot en ansenlig summa pengar genom omfördelningar till programmet. En utgångspunkt är att vi inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Det finns redan modeller för en lyckad integration. Det vi behöver göra är att samla den kunskap och de erfarenheter som finns i de nordiska länderna och göra dem tillgängliga för varandra.

Med programmet föreslår ministerrådet att man upprättar en central kunskaps- och förmedlingsenhet med uppgift att fungera som en idébank, en förbindelsecentral och koordinator. Detta centrum ska placeras hos Nordens Välfärdscenter i samarbete med Nordregio. Även andra nordiska institutioner kommer att inta en aktiv roll i förverkligandet. Nordforsk jobbar redan nu med att skapa en överblick av de redan existerande forsknings-, kunskaps- och integrationsområdena, och på längre sikt ska det etableras ett nordiskt forskningsprogram om integration förankrad vid Nordforsk.

I december ordnar Kulturkontakt Nord i Helsingfors en stor nordisk konferens om kultursektorns och civilsamhällets mycket viktiga roll för en lyckad integration. Det finländska ordförandeskapet har tagit initiativ till ett integrationsministermöte som hålls den 25 november. Där ska ministrarna bland annat ta ställning till om man ska tillsätta ett ad hoc-ministerråd för just integrationsfrågor. Det här samarbetsprogrammet har ett brett upplägg precis därför att en bra integration måste göras, måste arbetas på, så att kanske alla områden i vårt samhälle deltar.

Vi har ett välförankrat program där våra nordiska institutioner och sektorer bidrar med en stor mängd redan planerade aktiviteter, kunskaper och resurser. Går det som vi vill att det ska gå kan det nordiska samarbetet hjälpa Brändö att hitta svaren på hur denna enda syriska familj ska fås att trivas där ute, att vilja stanna, att bilda familj och jobba för sitt nya samhälle.

Avslutningsvis vill jag säga att det är glädjande att i dag kunna konstatera att Norge med sitt nästa ordförandeskap redan har ringat in några fokusområden för sitt integrationsarbete där bland annat barn, ungdomar och skola ses som viktiga områden.