Stefan Löfven (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
49
Talerrolle
Statsminister, Sverige
Dato

Herr president! Ärade kollegor! Om två månader får Sverige äran att ta över ordförandeklubban i Nordiska ministerrådet. Jag skulle först vilja tacka Norge för ett mycket ambitiöst och inspirerande ordförandeskap under 2017. Under nästa år hoppas vi kunna bygga vidare på det goda arbete som Norge har utfört och som också änder dessförinnan har påbörjat.

Vårt ordförandeskapsprogram har titel Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden. Programmet vilar alltså på dessa tre tematiska ben, och digitaliseringen är en röd tråd som genomsyrar hela programmet.

Med start nästa år lanseras fyra särskilda projekt som är kopplade till vårt program. Det är på områden där vi ser ett tydligt nordiskt mervärde i att växla upp samarbetet och erfarenhetsutbytet.

Det första kapitlet, Ett inkluderande Norden, fokuserar på vår nordiska samhällsmodell, som ju också har varit uppe i debatten här förut. Det handlar om tillit, jämlikhet, jämställdhet och öppenhet, som är de utmärkande dragen. Det tar avstamp i en del utmaningar som vi delar och som riskerar att öka skillnader och klyftor både inom och mellan våra länder. Detta är områden där vi kan lära av varandra och tillsammans stå starkare.

Ett exempel är den demografiska utvecklingen. Vi har en växande men allt äldre nordisk befolkning. Detta påverkar förutsättningarna för en hållbar välfärd. Det ställer högre krav på en arbetsmarknadspolitik som ger fler möjligheter att komma i arbete.

Innovativa digitala lösningar kan bidra till att möta just dessa utmaningar, som verktyg för att säkerställa en välfungerande vård och omsorg i alla delar av våra länder och som hjälpmedel för att underlätta integration och utbildning. Vårt första ordförandeskapsprojekt riktar alltså in sig på att utveckla lösningar för vård på distans och gränsöverskridande elektroniska läkemedelsrecept. Bättre samordning av nationellt utvecklade digitala lösningar och på sikt en gränsöverskridande e-förvaltning ökar naturligtvis rörelsefriheten och utbytet.

Det andra ordförandeskapsprojektet tar sin utgångspunkt i unga människors deltagande och sociala inkludering. Som så mycket annat i det nordiska samarbetet handlar detta projekt om att skapa plattformar för konstruktivt erfarenhetsutbyte, och det gäller mellan civilsamhällets organisationer, myndigheter och medborgare.

Vänner! Det nordiska samarbetet kan vara än mer inkluderande också i förhållande till de baltiska länderna inom områden där det finns ett ömsesidigt intresse. Samarbetet på ministernivå i nordisk-baltisk krets kring digitalisering kan därför tas vidare under 2018, det så kallade Digital North. Samtidigt vill vi öppnad för en dialog om vilka ytterligare nordiska institutioner och projekt som de baltiska staterna kan vara delaktiga i.

Det andra kapitlet i programmet, Ett innovativt och hållbart Norden, fokuserar på nordisk innovation som drivkraft också för samhällsomställning och samhällsomvandling. Engagemanget för miljöfrågor har historiskt sett varit mycket starkt i Norden. Det var i Sverige som den första FN-konferensen om miljöfrågor hälls 1972, och det var vår norska vän Gro Harlem Brundtland som 1987 förde in begreppet ”hållbar utveckling” i hela världspolitiken. Men vi har också en lång väg kvar att gå. Genomgripande insatser behövs om vi ska nå målen i Parisavtalet och i Agenda 2030 i Norden såväl som globalt. Därför vill vi växla upp detta samarbete. Det gäller bioekonomi, hållbart byggande och klimatsmarta transporter.Med start 2018 lanserar vi två ordförandeskapsprojekt, det ena med fokus på klimatsmart mobilitet i våra städer och det andra med en satsning på träbyggande och hållbar design. Genom vårt gemensamma statsministerinitiativ Nordic Solutions to Global Challenges arbetar vi samtidigt för att sprida våra erfarenheter och lösningar till andra länder.

Norden har länge varit en innovativ region. Redan 1981 utvecklade vi världens första helautomatiska mobiltelefonsystem. År 1991 blev Finland, tätt följt av Sverige, först i världen med att lansera det nya digitala mobiltelefonisystemet GSM, eller 2G, som det också kallas. Nordiska ministerrådet spelade där en viktig roll, både för den snabba utvecklingen av Internet i Norden och för att etablera nordisk mobiltelefoni.

Nu har Norden återigen en möjlighet att inta en ledande position i nästa generations teknik för mobil dataöverföring. 5G står inför sitt stora genombrott, och i det nordiska samarbetet har vi möjlighet att bli bäst i världen på att använda 5G-tekniken för uppkoppling och digitalisering av nya tjänster och nya sektorer i vår region.

Det avslutande kapitlet, Ett tryggt och öppet Norden, handlar om säkerhetsbegreppet ur ett nordiskt samhällsperspektiv, med trygghet och öppenhet som ledord. Sverige vill här lyfta och synliggöra de breda säkerhetsfrågorna i Norden i syfte att utbyta erfarenheter och kunskap. Förbättrad interoperativitet mellan våra länders insatspersonal och resurser till civil säkerhet är en viktig fråga i vårt ordförandeskapsprogram, liksom samarbete för att förebygga radikalisering, som också prioriteras, framför allt via det nordiska nätverket Nordic Safe Cities.

Ett nytt nordiskt samarbetsprogram för justitiesektorn tas fram under 2018, med fokus på att motverka organiserad brottslighet och terrorism. Vårt samarbete i Norden och med länderna kring Östersjön för att motverka människohandel ska också intensifieras.

Vänner! I det breda säkerhetsbegreppet ingår även frågor om olika slags hälsohot. Ett exempel är antibiotikaresistens. Detta är en framtida fråga som sträcker sig över nationsgränser. Det påverkar såväl människors och djurs hälsa som miljön. Vårt goda resistensläge ska vi värna och utveckla.

Fria medier och källkritik blir också allt viktigare i tider av desinformation och alternativa fakta. Vårt stöd till oberoende medier i Baltikum och till fristäder, utbyten och utbildningar för journalister fortsätter.

Detta, herr president, var min redovisning av programmet för det svenska ordförandeskapsåret. Vi ser fram emot ett mycket spännande och givande år tillsammans med er alla.