157. Jouni Ovaska (Inlägg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
157
Person
Speaker role
Mittengruppen
Date

Arvoisa presidentti! Yksi Stoltenbergin raportin ehdotuksista vuonna 2009 oli pohjoismaisen kriisi- ja katastrofiyksikön perustaminen. Tämä ei ole johtanut toimenpiteisiin, vaikka aika monta sisäisen turvallisuuden kriisiä on koettu sittemmin, viimeisimpänä pandemia.

Keskiryhmä ehdotti vuonna 2013, että Pohjoismaiden neuvosto saisi vuosittain istunnossaan selonteon sisäisestä turvallisuudesta ja kriisivalmiudesta vastaavilta ministereiltä. Koimme silloin ja olemme samaa mieltä edelleen, että yhteistyö näiden ministerien välillä ei toimi läheskään yhtä hyvin kuin esimerkiksi ulko- ja puolustusministerien välillä. Osittain on tietenkin kyse siitä, että kriisi- ja katastrofivalmius on maissamme eri ministerien vastuulla, mutta tämä asia täytyy nyt vain ratkaista. Se ei saa olla syy sille, että sisäisen turvallisuuden yhteistyö Pohjoismaiden kesken junnaa paikallaan.

Puheenjohtajisto ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto saisi vuosittaisen raportin sisäisestä turvallisuudesta. Keskiryhmä kannattaa tätä ja toivoo, että tällainen raportti saataisiin nimenomaan suullisesti selonteon muotoisena. Olemme sitä mieltä, että ensimmäinen selonteko olisi pitänyt saada jo vuosia sitten, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Arvoisa presidentti! Saimme tänään hyvän uutisen myös pääministereiltä. Pohjoismaiden pääministerit ovat juuri hyväksyneet huoltovarmuutta ja varautumista koskevan yhteisen julkilausuman. Pohjoismaat korostavat varautumisen sekä yhteistyön merkitystä epävakaassa ja vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä. Keskiryhmä odottaa monipuolisia ja konkreettisia esityksiä. 

 

Skandinavisk översättning

 

Ärade president! Ett av förslagen i Stoltenbergrapporten 2009 var att inrätta en nordisk kris- och katastrofenhet. Detta har inte lett till några åtgärder, trots att vi sedermera upplevt ganska många kriser i den inre säkerheten, nu senast pandemin.

Mittengruppen föreslog 2013 att Nordiska rådet vid sin årliga session ska få en redogörelse av de ministrar som ansvarar för den inre säkerheten och krisberedskapen. Vi upplevde då, och anser fortfarande, att samarbetet mellan dessa ministrar inte fungerar tillnärmelsevis lika bra som mellan exempelvis utrikes- och försvarsministrarna. Delvis handlar det naturligtvis om att ansvaret för kris- och katastrofberedskap i våra länder ligger hos olika ministrar, men denna fråga måste nu helt enkelt lösas. Följden får inte bli att det nordiska samarbetet i fråga om inre säkerhet stampar på stället.

Presidiet föreslår att Nordiska rådet ska få en årlig rapport om den inre säkerheten. Mittengruppen understöder detta och hoppas att en sådan rapport uttryckligen ska ges i form av en muntlig redogörelse. Vi anser att den första redogörelsen borde ha getts för flera år sedan, men bättre sent än aldrig.

Ärade president! I dag fick vi också goda nyheter av statsministrarna. De nordiska statsministrarna har nyligen godkänt ett gemensamt uttalande om försörjningstrygghet och beredskapsplanering. De nordiska länderna betonar vikten av beredskap och samarbete i en instabil och svårförutsägbar omvärld. Mittengruppen förväntar sig mångsidiga och konkreta förslag.