Pohjoismaiden ja Baltian alue: digitaalinen edelläkävijä

25.04.17 | Julkilausuma
Julkilausuman lähtökohtana ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2017 toimivan Norjan painopistealueet sekä EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategia (DSM). Julkilausuma tukee seuraavaa visiota:

Tietoja

Adopted
25.04.2017
Location
Oslo, Norway

Pohjoismaiden ja Baltian alueella on hyvät edellytykset toimia Euroopan digitalisaation edelläkävijänä. Yhteiskuntamme ovat keskimäärin hyvin kehittyneitä digitaalisesti. Hallituksillamme ovat korkeat tavoitteet kansalaisten ja yritysten palveluiden digitalisoinnista, ja yhteiskunnan digiosaaminen on huomattavaa.

 

Pohjoismaat ja Baltian maat tekevät jo nyt yksityisellä ja julkisella sektorilla läheistä digitaalista yhteistyötä, jonka ilmentymiä ovat poliittinen vuoropuhelu sekä digitaalista innovointia koskevat yhteiset aloitteet.

 

Digitalisaation hyödyntämisessä piilee silti yhä suuria mahdollisuuksia, jotka liittyvät kansalaistemme elämänlaadun parantamiseen, ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöhaasteiden torjumiseen sekä yritystemme – yksityisten ja julkisten – innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen kestävän talouskasvun tukemiseksi.

 

Meidän on vahvistettava alueemme digitaalista roolia Euroopassa ja kansainvälisesti. Tämä edellyttää digitalisaatioon liittyvän osaamisemme ja vahvan asemamme hyödyntämistä. Meidän on tiivistettävä yhteistyötämme ja kannustettava siten entistä tehokkaampien digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä Pohjoismaiden ja Baltian alueella.

 

Me Norjan, Ruotsin, Tanskan, Suomen, Islannin, Färsaarten, Viron, Latvian ja Liettuan ministerit tuemme seuraavia poliittisia tavoitteita tehdäksemme Pohjoismaiden ja Baltian alueesta digitaalisen edelläkävijän:

 

1. Vahvistetaan hallintojemme ja yhteiskuntiemme kykyä digitalisaatiokehitykseen erityisesti luomalla yhteinen rajat ylittävä digitaalinen palvelualue julkisella sektorilla.

2. Vahvistetaan yritystemme kilpailukykyä digitalisaation avulla.

3. Laajennetaan Pohjoismaiden ja Baltian alueen digitaalisia sisämarkkinoita.

 

1. Vahvistetaan hallintojemme ja yhteiskuntiemme kykyä digitalisaatiokehitykseen erityisesti luomalla yhteinen rajat ylittävä digitaalinen palvelualue julkisella sektorilla.

 

Tunnustamme, että kansalaistemme palveluiden parantaminen, julkisen sektorin tehostaminen, yritystemme hallinnollisten rasitusten keventäminen sekä yritysten innovointikyvyn vahvistaminen ovat keskiössä pyrittäessä säilyttämään yhteiskuntiemme kilpailukyky, sopeutumaan teknisiin muutoksiin ja vastaamaan ilmastonmuutoksen kaltaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

 

Täten aiomme

 

• kehittää hallintojemme välistä läheistä yhteistyötä luodaksemme rajat ylittäviä digitaalisia palveluinfrastruktuureja tai integroidaksemme asiaankuuluvat kansalliset infrastruktuurit ja pyrkiä siten tukemaan ihmisten, tavaroiden, palveluiden, pääoman ja datan vapaata liikkuvuutta alueellamme. Työ keskittyy teknisten ja lainsäädännöllisten esteiden poistamiseen varsinkin seuraavilla aloilla:

 

o Mahdollistetaan yksilöllisten henkilötunnusten käyttö yli rajojen ja helpotetaan kansallisten infrastruktuurien välistä yhteistyötä sähköisen tunnistamisen (eID) käyttämiseksi eIDAS-asetuksen mukaisesti.

o Edistetään datan uudelleenkäyttöä ja vapaata liikkuvuutta sekä sitä kautta nykyistä edistyksellisempiä julkisia palveluita, jotka vähentävät kansalaisten ja yritysten hallinnollisia rasituksia, sekä tunnistetaan keskeiset alueet ja rakennetaan yhteisiä infrastruktuureja niillä tapahtuvalle tiedonvaihdolle.

o Edistetään hyviä julkisia hankintakäytäntöjä, kuten sähköisen ja innovatiivisen hankinnan nykyistä laajempaa käyttöä EU:n sisämarkkinoiden puitteissa.

o Varmistetaan se, että tietoturva ja henkilötietosuoja ovat kaikkien sähköisten ratkaisujen ytimessä koko alueella.

 

2. Vahvistetaan yritystemme kilpailukykyä digitalisaation avulla.

 

Tunnustamme, että digitaalisella innovoinnilla voi olla keskeinen asema yritystemme kilpailukyvyn vahvistamisessa esimerkiksi uusien liiketoimintamallien omaksumisen, digitaalisten standardien leviämisen, edistyksellisten tuotantotekniikoiden käytön sekä investointien houkuttelun kautta. Samalla tunnustamme sen, miten tärkeää on digitaalisten taitojen kehittäminen, työntekijöiden oikeuksien puolustaminen sekä tietosuojan ja tietoturvan parantaminen.

 

Täten aiomme

 

• edistää aloitteita, jotka tekevät alueestamme digitaalisen huipputekniikan kehittäjiä ja toimittajia uudessa tietotaloudessa

• edistää digitaaliseen disruptioon liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämistä avaamalla markkinoita uusille palveluille entistä joustavamman ja mukautuvamman sääntelyn avulla

• edistää aloitteita, jotka helpottavat digitaalisen tekniikan ja digitaalisten innovaatioiden käyttöönottoa pk-yrityksissä, sekä kehittää, arvioida ja jakaa hyviä käytäntöjä tällä alalla

• markkinoida aluettamme innovatiivisena ja soveliaana sijaintipaikkana koeympäristöille sekä hyödyntää mahdollisuudet, joita alueella toimivat uudet tai olemassa olevat esittelykeskukset ja digitaaliset startup-keskittymät tarjoavat – myös helpottamalla niiden välistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä

• edistää entisestään akateemisten oppilaitostemme ja tekniikkayritystemme välisiä (maarajat ylittäviä) yhteistyömuotoja, jotta oppilaitokset ja yritykset voisivat täydentää toistensa osaamista ja kapasiteettia

• kehittää edistyksellistä tieto- ja viestintätekniikan osaamista helpottamalla ihmisten vapaata liikkuvuutta Euroopan sisämarkkinoilla sekä yksinkertaistamalla osaamisen tunnustamisen ja käytön menettelytapoja

• edistää 5G:tä ja erilaisten liityntätekniikoiden yhteentoimivuutta, kuten erilaisten kiinteiden, maanpäällisten ja satelliittiverkkojen yhdistelmää, jotta voitaisiin tarjota saumaton peittoalue kaupungeissa sekä syrjäisillä maa- ja merialueilla

• ottaa teknisen kehityksen haltuun tavalla, joka säilyttää työntekijöiden työehtojen suojaustasot, kuten työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät standardit.

 

3. Laajennetaan Pohjoismaiden ja Baltian alueen digitaalisia sisämarkkinoita.

 

Tunnustamme, että meidän tulee helpottaa innovatiivisten ratkaisujen täytäntöönpanoa tukemalla datan vapaan liikkuvuuden periaatetta, yhden kerran periaatetta ja ”oletusarvona digitaalisuus” -periaatetta sekä ottamalla ne käyttöön. Samalla tunnustamme, että kyberturvallisuus ja henkilötietosuoja ovat ensiarvoisen tärkeitä tämän julkilausuman tavoitteiden toteutuksessa.

 

Täten aiomme

 

• vaihtaa kokemuksia, kehittää yhteisiä ratkaisuja ja jakaa hyviä käytäntöjä uuden jakamistalouden ja muiden disruptiivisten liiketoimintamallien alalla

• vahvistaa alueemme ääntä EU:ssa ja Etassa vaihtamalla tunnistettuihin ja priorisoituihin aiheisiin liittyviä ideoita ja kehittämällä niihin liittyvä analyyseja poliittisista aloitteista, jotka keskittyvät erityisesti lainsäädäntötyön varhaisvaiheeseen sekä sähköiseen sisämarkkina-alueeseen liittyvän ehdotetun EU-lainsäädännön kansalliseen täytäntöönpanoon

• tehdä yhteistyötä poistaaksemme sähköisten sisämarkkinoiden toimivuuden esteet, kuten perusteettomat datan sijaintirajoitteet ja muut lainsäädännölliset esteet

• edistää hyvien käytännön ratkaisujen jalkauttamista EU:n ja Etan alueella yhteistyössä Euroopan komission ja muiden sidosryhmien kanssa.

 

Seuranta

 

Pohjoismaat ja Baltian maat kehittävät, arvioivat ja jakavat hyviä käytäntöjä ja yhteisiä aloitteita erityisesti tässä julkilausumassa tunnistetuilla alueilla.

Pohjoismaiden ministerineuvostolla voi olla tärkeä rooli toimijana, joka pyrkii helpottamaan julkilausumassa tunnistettuihin ja priorisoituihin alueisiin liittyvää käytännön yhteistoimintaa läheisessä yhteistyössä hallitusten, kansallisten digitalisaatioviranomaisten ja muiden asianmukaisten sidosryhmien kanssa.

Yksityisen ja julkisen sektorin digitalisaatiosta vastaavat Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerit pyytävät Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin apua, jotta saataisiin kehitettyä suunnitelma, jossa tunnistetaan tarvittavat seuranta-aloitteet ja -hankkeet julkilausuman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Ministerit pyytävät lisäksi Pohjoismaiden ministerineuvostoa käyttämään lähtökohtana nykyisiä yhteistyörakenteita ja tarkastelemaan sekä ehdottamaan siten tehokkaimpia tapoja julkilausuman täytäntöönpanotyön organisoimiseksi hajautetusti tavalla, jossa eri maat ottavat vetovastuun eri asioista työn edistämiseksi.