Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Den nordisk-baltiske regionen: digitalt ledende

25.04.17 | Deklaration
Denne erklæringen tar utgangspunkt i prioriteringene til det norske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og EUs strategi for et digitalt indre marked (DSM). Erklæringen støtter følgende visjon:

Information

Den nordisk-baltiske regionen er godt posisjonert for å vise vei for digitaliseringen av Europa. Den digitale modenheten i våre samfunn er generelt høy. Våre regjeringer har høye ambisjoner om å digitalisere tjenester for innbyggere og næringsvirksomheter, og det digitale kompetansenivået i samfunnet er høyt.

 

De nordiske og baltiske landene har allerede et nært grenseoverskridende digitalt samarbeid i offentlig og privat sektor, uttrykt gjennom politisk dialog og felles initiativer for digital innovasjon.

 

Vi har imidlertid fortsatt et stort potensial for å utnytte fordelene med digitalisering, med henblikk på å forbedre livet til innbyggerne våre, håndtere klimaendringene og andre miljøutfordringer og gjøre våre virksomheter – offentlige og private – mer innovative og konkurransedyktige slik at vi kan fremme en bærekraftig økonomisk utvikling.

 

Vi må styrke regionens digitale rolle i Europa og globalt. For å kunne gjøre det, må vi utnytte vår kunnskap og sterke posisjon på den digitale areaen. Vi må søke et tettere samarbeid for å drive utviklingen av et enda mer effektivt indre marked i den nordisk-baltiske regionen.

 

Som ministere med ansvar for den digitale utviklingen fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene, Estland, Latvia og Litauen støtter vi følgende politiske mål for å gjøre den nordisk-baltiske regionen digitalt ledende:

 

1. Styrke evnen til digital overføring hos myndighetene og i våre samfunn, særlig ved å skape et felles område for grenseoverskridende digitale tjenester i offentlig sektor.

2. Styrke konkurransedyktigheten til virksomhetene våre gjennom digitalisering.

3. Utvikle det digitale indre markedet i den nordisk-baltiske regionen.

 

1. Styrke evnen til digital overføring hos myndighetene og i våre samfunn, særlig ved å skape et felles område for grenseoverskridende digitale tjenester i offentlig sektor

 

Anerkjenne at et bedre tjenestetilbud for innbyggerne, en mer effektiv offentlig sektor, en ytterligere reduksjon av administrative byrder på virksomhetene våre og styrking av virksomhetenes evne til nyskapning bidrar til at våre samfunn kan forbli konkurransedyktige, tilpasse seg til teknologiske endringer og håndtere samfunnsmessige utfordringer, som klimaendringer.

 

Vi skal:

 

• Utvikle et nært samarbeid mellom administrasjonene for å etablere grenseoverskridende infrastruktur for digitale tjenester eller integrere de relevante nasjonale infrastrukturene med henblikk på å støtte fri flyt av mennesker, varer, tjenester, kapital og data i regionen vår. Arbeidet skal være rettet mot å fjerne tekniske og juridiske barrierer, særlig på følgende områder:

 

o Gjøre det mulig å bruke unike ID-numre på tvers av landegrensene og legge til rette for samarbeid mellom nasjonale infrastrukturer for bruk av elektronisk godkjenning (eID) i samsvar med eIDAS-forordningen.

o Fremme gjenbruk og fri flyt av data for å støtte mer avansert utforming av offentlige tjenester som vil redusere administrative byrder for innbyggere og bedrifter, identifisere viktige områder og bygge felles infrastruktur for utveksling av data på de områdene.

o Fremme god praksis for offentlige innkjøp, herunder mer omfattende bruk av elektroniske og innovative innkjøp innenfor rammen av EUs indre marked.

o Sørge for at informasjonssikkerhet og personvern er grunnleggende i alle digitale løsninger i hele regionen.

 

2. Styrke konkurransedyktigheten til virksomhetene våre gjennom digitalisering

 

Anerkjenne at digital innovasjon kan spille en avgjørende rolle for å styrke konkurransedyktigheten til virksomhetene våre, for eksempel gjennom innføringen av nye forretningsmodeller, spredning av digitale standarder, bruk av avansert produksjonsteknologi og ved å tiltrekke seg investeringer, samtidig som betydningen av å utvikle digital kompetanse, sikre arbeidstakernes rettigheter og forbedre databeskyttelsen og ICT-sikkerhet (informasjon, kommunikasjon og teknologi) anerkjennes.

 

Vi skal:

 

• Fremme initiativer som vil gjøre regionen ledende med digitale utviklere og leverandører i den nye dataøkonomien.

• Bidra til å realisere potensialet til digitale avbrudd ved å åpne opp markeder for nye tjenester gjennom fleksible regelverk som kan tilpasses.

• Fremme initiativer som gjør det lettere for små og mellomstore bedrifter å ta i bruk digital teknologi og nyskapning. Utvikle, evaluere og dele god praksis på dette området.

• Markedsføre regionen vår som en innovativ og velegnet plassering for testmiljøer og utnytte mulighetene som skapes av nye eller eksisterende demonstrasjonssentre og digitale knutepunkter for oppstart i hele regionen, også ved å legge til rette for deres forbindelser og samarbeid.

• Ytterligere fremme samarbeidsmåter for akademiske institusjoner og teknologiselskaper (også på tvers av landegrensene) slik at de kan utfylle hverandre med hensyn til kompetanse og kapasitet.

• Utvikle avansert ICT-kompetanse (informasjon, kommunikasjon og teknologi) ved å legge til rette for fri bevegelighet av mennesker innenfor rammene av EUs indre marked og forenkle prosessene for godkjenning og bruk av kompetanse.

• Fremme 5G og interoperabilitet i forskjellige tilgangsteknologier, herunder en kombinasjon av forskjellige faste nett, bakkenett og satellittnett, for å tilby bred, sømløs dekning i byer og i fjerntliggende land- og havområder.

• Fange opp den teknologiske utviklingen på en måte som opprettholder beskyttelsesgraden for arbeidstakernes ansettelsesvilkår, herunder standarder for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

 

3. Utvikle det digitale indre markedet i den nordisk-baltiske regionen

 

Anerkjenne at vi må tilrettelegge for implementeringen av innovative løsninger ved å støtte og sette ut i praksis prinsippene for fri flyt av data, i én operasjon og digitalt som standard, og at cybersikkerhet og personvern er avgjørende for å implementere målene i denne erklæringen.

 

Vi skal:

 

• Utveksle erfaringer, utvikle felles løsninger og dele god praksis innenfor området for den nye deleøkonomien og andre innovative forretningsmodeller.

• Styrke regionens stemme i EU-/ EØS-området ved å utveksle ideer og utvikle analyser om politiske initiativer i identifiserte og prioriterte spørsmål, med særlig vekt på den tidlige lovgivende fasen og nasjonal innføring av foreslått EU-lovgivning innenfor det digitale indre markedet.

• Samarbeide for å fjerne hindringer for det digitale indre markedets fungering, slik som ubegrunnet lokaliseringsbegrensning for data og andre hindringer i regelverket.

• Fremme innføringen av løsninger basert på god praksis i hele EU og EØS-området, i samarbeid med Europakommisjonen og andre interessenter.

 

Oppfølging

 

De nordiske og baltiske landene vil utvikle, evaluere og dele god praksis og felles initiativer, særlig på områdene som er identifisert i denne erklæringen.

Nordisk ministerråd kan spille en viktig rolle i tilretteleggingen for et samarbeid i praksis på identifiserte og prioriterte områder som omfattes av denne erklæringen, i nært samarbeid med regjeringene, de nasjonale digitale myndighetene og andre relevante interessenter.

De nordiske og baltiske ministrene som har ansvaret for digitaliseringen i offentlig og privat sektor, ber generalsekretæren for Nordisk ministerråd om å bidra til å utvikle en plan for å identifisere relevante initiativer og prosjekter for oppfølging av målene i denne erklæringen.

Ministrene ber også Nordisk ministerråd om med utgangspunkt i de eksisterende samarbeidsstrukturene å utforske og foreslå de mest effektive måtene å organisere det arbeidet på som skal gjennomføres for å implementere denne erklæringen i desentralisert form, der landene tar en ledende rolle i forskjellige spørsmål og driver arbeidet fremover.