Ministerien julkilausuma Digital North 2.0

29.09.20 | Julkilausuma
Julkilausuman on valmistellut Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 puheenjohtajamaa Tanska, ja se perustuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisiin painopistealueisiin. Julkilausuma on jatkoa ministerien aiemmalle julkilausumalle Digital North 2017–2020, Pohjoismaiden pääministerien 5G-aiesopimukselle, Pohjoismaiden ja Baltian maiden tekoälyjulkilausumalle sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030:lle.

Julkilausuma tukee visiota, jonka mukaan Pohjolasta ja Baltiasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Tämä tapahtuu kehittämällä ja käyttämällä edistyksellistä digitaalista tekniikkaa ja dataa kunnianhimoisesti, innovatiivisesti, turvallisesti ja eettisesti sekä vastaamalla siten suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten vihreään siirtymään ja pandemioihin. Julkilausuma pyrkii myös edistämään erinomaista yleistä hyvinvointia, alueellista liikkuvuutta, kestävää kasvua sekä digitaalisen tekniikan vastuullista käyttöä ja vahvistamaan siten alueen maiden monenvälistä luottamusta. Alueen maat tekevät yhteistyötä, joka liittyy sovittuihin eurooppalaisiin standardeihin, infrastruktuuriin, datan yhteiskäyttöön ja yhteentoimivuuteen sekä yhteenliitettävyyteen Euroopan unionin soveltuvien aloitteiden ja lakien mukaisesti. Näin toimimalla Pohjoismaat ja Baltian maat ovat digitalisaation kansainvälisiä edelläkävijöitä ja osoittavat, että uusia digitaalisia tekniikoita ja dataa voidaan käyttää ja jakaa oikeudenmukaisesti, avoimesti ja demokraattisesti. Me Norjan, Ruotsin, Tanskan, Suomen, Islannin, Färsaarten, Grönlannin, Ahvenanmaan, Viron, Latvian ja Liettuan digitalisaatiosta vastaavat ministerit tuemme seuraavia poliittisia tavoitteita, jotka vastaavat konkreettisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, tekevät Pohjolasta ja Baltiasta maailman digitaalisesti integroituneimman alueen ja edistävät siten maidemme ihmisten hyvinvointia: 1. Lisätään liikkuvuutta ja integraatiota Pohjolan ja Baltian alueella rakentamalla yhteinen rajat ylittävä digipalvelualue., 2. Edistetään Pohjolan ja Baltian alueen vihreää talouskasvua ja kestävää kehitystä datavetoisella innovoinnilla sekä oikeudenmukaisella datataloudella, jotka mahdollistavat datan tehokkaan yhteis- ja uudelleenkäytön., 3. Edistetään yhteiskuntiemme johtajuutta kestävässä ja osallistavassa digitalisaatiossa sekä EU- ja Eta-alueella että kansainvälisesti.

1. Lisätään liikkuvuutta ja integraatiota Pohjolan ja Baltian alueella rakentamalla yhteinen rajat ylittävä digipalvelualue

Tunnustamme,

että tehokas julkinen sektori, joka tarjoaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansalaisille ja yrityksille käyttäjäkeskeisiä ja rajat ylittäviä digipalveluita, on keskeinen edellytys maailman integroituneimmaksi alueeksi kehittymiselle.

Aiomme

 • jatkaa läheistä yhteistyötä parantaaksemme rajat ylittäviä digitaalisia palveluinfrastruktuureja tai integroidaksemme asiaankuuluvat kansalliset infrastruktuurit pyrkien siten tukemaan ihmisten, tavaroiden, palveluiden, pääoman ja datan vapaata liikkuvuutta alueellamme.
 • poistaa digitaalisen integraation teknisiä ja lainsäädännöllisiä esteitä ja tarvittaessa kehittää vaihtoehtoisia lähestymistapoja soveltuvan EU-lainsäädännön ja -politiikan puitteissa.
 • helpottaa kansallisten infrastruktuurien välistä yhteistyötä sähköisen tunnistamisen (eID) rajan ylittävän käytön edistämiseksi eIDAS-asetuksen mukaisesti.
 • edistää datan turvallista vaihtoa, uudelleenkäyttöä ja vapaata liikkuvuutta ja tukea siten digitaalista innovointia rajat ylittävien digipalveluiden tarjoamisessa tavalla, jolla varmistetaan tasokas tietoturva, henkilötietojen tietosuoja ja soveltuvan eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön noudattaminen.

2. Edistetään Pohjolan ja Baltian alueen vihreää talouskasvua ja kestävää kehitystä datavetoisella innovoinnilla sekä oikeudenmukaisella datataloudella, jotka mahdollistavat datan tehokkaan yhteis- ja uudelleenkäytön

Tunnustamme,

että vaikka datan käyttö ja käsittely lisää energian kysyntää, laadukas data ja edistykselliset digitaaliset tekniikat ovat vihreän siirtymän ja julkisen palvelutarjonnan tärkeitä ajureita ja että kestävä digitaalinen innovointi antaa Pohjolalle ja Baltialle vahvaa taloudellista kilpailuetua.

Aiomme

 • edistää yhteiskunnan ja talouden hiilineutraaliutta ja vihreää siirtymää parantamalla datan ja uusien tekniikoiden käyttöä.
 • tutkia menetelmiä ja standardeja, joilla voidaan nykyistä paremmin arvioida, esitellä ja vähentää yhteiskunnan digipalveluiden hiilijalanjälkeä.
 • rohkaista uusien 5G-testiympäristöjen kehittämiseen ja 5G:n käytön kehityksen seurantaan.
 • vahvistaa julkiseen dataan pääsyä ja mahdollistaa siten esimerkiksi tekoälyn käyttö ja kieliteknologian kehitys, parantaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansalaisille ja yrityksille tarjottavia palveluita sekä edistää digitaalista innovointia ja kaupankäyntiä alueella.
 • edistää hyviä hankintakäytäntöjä ja -kumppanuuksia, ml. sähköisen ja innovatiivisen hankinnan käytön laajentamista, ja sitä kautta innovatiivisia ratkaisuja, jotka voivat parantaa julkisten palveluiden laatua ja kapasiteettia sekä tukea rajat ylittävää yhteistyötä.

3. Edistetään yhteiskuntiemme johtajuutta kestävässä ja osallistavassa digitalisaatiossa sekä EU- ja Eta-alueella että kansainvälisesti

Tunnustamme,

että Pohjoismaiden ja Baltian maiden tulisi varmistaa uusien digitaalisten tekniikoiden käyttö tavalla, joka on sosiaalisesti osallistavaa, ihmiskeskeistä ja eettistä, ja tehdä samalla tunnetuksi Pohjoismaiden ja Baltian maiden vahvaa innovaatiobrändiä Euroopassa ja kansainvälisesti.

Aiomme

 • edistää tekoälyä ja uusia digitekniikoita, kuten lohkoketjutekniikkaa, koskevia eettisiä ja läpinäkyviä suuntaviivoja, standardeja ja periaatteita ja tukea siten niiden vastuullista kehittämistä, omaksumista ja käyttöä.
 • vaikuttaa kansainvälisiin infrastruktuuri-, laite-, ohjelmisto- ja datastandardeihin turvataksemme yhteentoimivuuden, eheyden, turvallisuuden, luottamuksen, käytettävyyden ja liikkuvuuden tekoälyalalla.
 • tehdä yhteistyötä, joka liittyy 5G:n poliittiseen koordinaatioon, sääntelyyn ja innovatiiviseen soveltamiseen.
 • edistää digitaalista osallisuutta, voimaannuttamista ja tasa-arvoa yhteiskunnissamme torjumalla sukupuolieroja, osaamisvajeita, kykyvajeita, ikävinoumia ja datan vääristyneisyyttä sekä rakentamalla yhteiskunnissamme digitaalista luottamusta vahvan kyberturvallisuustietoisuuden ja tietoturvan avulla.
 • vaikuttaa eurooppalaiseen alustatalouden sääntelytyöhön ja varmistaa siten sisällön vastuullisuus ja luotettavuus sekä liiketoiminnan helppous.
 • rohkaista siihen, että luonnollisen kielen käyttöliittymät ja puhekäyttöliittymät tukevat koulutuksen ja kulttuurin myönteistä kykyä säilyttää ja lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tietämystä Pohjolan ja Baltian alueen ainutlaatuisuudesta.
 • vahvistaa alueen ääntä EU- ja Eta-alueella.

Julkilausuman tavoitteiden toteuttaminen

Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatioministerineuvosto (MR-DIGITAL) pyytää Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeriä kehittämään julkilausuman tavoitteiden saavuttamiseksi ja Visio 2030:n tukemiseksi sektorienvälisen tiekartan kohdennettuine toimineen sekä konseptin edistyksen ja saavutusten seurantaan ja arviointiin. Jotta pitkällä aikavälillä saavutettaisiin kestäviä tuloksia, jotka luovat merkittävää arvoa kansalaisille, yrityksille ja julkishallinnoille, julkilausuman tavoitteiden toteuttamiseen tulisi sisältyä ketteriä lähestymistapoja ja läheistä vuoropuhelua viranomaisten, hallitusten sekä alueen muiden julkisten ja yksityisten sidosryhmien kanssa.

 

8. lokakuuta 2020