Koulutusalan pohjoismaiset sopimukset ja tukiohjelmat

Studerende på bibliotek
Valokuvaaja
Yadid Levy/norden.org
Seuraavassa kerrotaan lyhyesti koulutusalan pohjoismaisista sopimuksista ja tukiohjelmista.

Pohjoismaat ovat solmineet keskenään sopimuksia, joiden ansiosta pohjoismaalaiset voivat hakeutua koulutukseen kaikkialla Pohjolassa ja korkea-asteen tutkinnot tunnustetaan kaikissa Pohjoismaissa. Koulutusalalla on myös pohjoismaisia tukiohjelmia, jotka avaavat opiskelijoille mahdollisuuksia kaikkialla Pohjoismaissa.

Koulutusalan pohjoismaiset sopimukset 

Korkea-asteen tutkintojen tunnustaminen

Vuonna 2004 annettiin Reykjavikin julistus eli pohjoismainen julistus korkea-asteen tutkintojen tunnustamisesta. Julistusta tarkistettiin vuonna 2016.

Julistus varmistaa sen, että yhdessä Pohjoismaassa suorittamasi korkea-asteen tutkinto tunnustetaan myös muissa Pohjoismaissa. Tietyissä tilanteissa voit hakea tutkinnon arviointia, jolloin saat kirjallisen päätöksen tutkintosi tunnustamisesta toisessa Pohjoismaassa.

Lisätietoja antavat tutkintojen akateemisen tunnustamisen kansalliset tiedotuskeskukset (NORRIC-verkosto).

Pääsy korkeampaan koulutukseen 

Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti solmivat vuonna 1996 sopimuksen pääsystä korkeampaan koulutukseen. Sopimus takaa sen, että voit hakea korkea-asteen koulutukseen toiseen Pohjoismaahan yhdenvertaisesti kyseisen maan hakijoiden kanssa. Jos olet suorittanut korkea-asteen opintoja yhdessä Pohjoismaassa, voit sopimuksen nojalla hyväksiluettaa opintosuorituksesi toisessa Pohjoismaassa samalla tavoin kuin maan omat hakijat.

Sopimuksen ansiosta voit hakea korkea-asteen koulutukseen mihin tahansa Pohjoismaahan riippumatta siitä, missä Pohjoismaassa olet suorittanut korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon.

Lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskeva koulutusyhteistyö

Sopimus lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta koulutusyhteistyöstä tuli voimaan vuonna 2008. Sen tavoitteena on lisätä Pohjoismaiden välistä vapaata liikkuvuutta varmistamalla, että pohjoismaalaiset voivat hakea lukioon ja ammatilliseen koulutukseen muissa Pohjoismaissa yhdenvertaisesti oman maan kansalaisten kanssa. Sopimus velvoittaa osapuolimaita tunnustamaan toisessa Pohjoismaassa suoritetun koulutuksen.

Tämä tarkoittaa sitä, että peruskoulun suoritettuasi voit hakea lukioon tai ammatilliseen koulutukseen johonkin toiseen Pohjoismaahan samoilla ehdoilla kuin kyseisen maan omat hakijat.

Kielisopimus 

Vuonna 1987 voimaan tullut kielisopimus koskee Pohjolan viittä kansalliskieltä eli suomea, ruotsia, norjaa, tanskaa ja islantia. Sopimus käsittelee Pohjoismaiden kansalaisten mahdollisuutta käyttää tietyissä tilanteissa omaa kieltään asioidessaan toisen Pohjoismaan viranomaisten kanssa.

Sopimuksen ansiosta voit ottaa yhteyttä toisen Pohjoismaan viranomaiseen yhtä lailla suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi tai islanniksi. Tämä koskee sekä suullista että kirjallista viestintää, muttei puhelinkeskusteluja. Sopimus ei anna sinulle oikeutta käyttää mitä tahansa näistä kielistä opiskeluyhteyksissä.

Koulutusalan pohjoismaiset ohjelmat

Nordplus 

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston suurin elinikäisen oppimisen, koulutuksen ja kielten tukiohjelma. Viidestä alaohjelmasta koostuva Nordplus tukee vuosittain tuhansia eri ikäryhmille suunnattuja liikkuvuustempauksia, verkostoja ja kehityshankkeita, joissa on mukana toimijoita kaikista Pohjoismaista ja Baltian maista. Tanskan kanssa tehdyn erityissopimuksen nojalla Nordplus-tukea voivat hakea myös Saksan (Etelä-Schleswigin) tanskalaisvähemmistön oppilaitokset. Nordplus on perustettu vuonna 1988.

Nordplus tarjoaa koululaisille ja opiskelijoille mahdollisuuden osallistua opiskelijavaihtoon, hankkeisiin ja muuhun liikkuvuustoimintaan muiden pohjoismaalaisten ja balttilaisten koululaisten ja opiskelijoiden kanssa. Edellytyksenä on, että oppilaitoksesi osallistuu Nordplus-hankkeeseen, jossa on mukana oppilaitoksia muista Pohjoismaista ja Baltian maista.

Oppilaitosten työntekijöille Nordplus tarjoaa mahdollisuuden saada tukea liikkuvuustoimintaan, verkostoitumiseen ja kehityshankkeisiin yhdessä muiden Pohjoismaiden tai Baltian maiden oppilaitosten tai vastaavien kanssa.

Nordic Master -ohjelma

Nordic Master -ohjelmat ovat kaksivuotisia englanninkielisiä maisteriohjelmia, joissa on mukana vähintään kaksi yliopistoa tai korkeakoulua vähintään kahdesta Pohjoismaasta. Maisteriohjelmien punaisena lankana ovat tutkimus, huippuosaaminen ja korkea laatu.

Pohjoismainen maisteriohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden asua ja opiskella useassa Pohjoismaassa ohjelman kaksivuotisen keston aikana. Tutkintotodistuksesta ilmenee, että tutkintoon sisältyy kahdessa tai useammassa pohjoismaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja.

Nordkurs 

Nordkurs-kurssit ovat yliopistotasoisia Pohjoismaiden kielten, kulttuurin ja kirjallisuuden kesäkursseja. ECTS-opintopisteisiin oikeuttavia suomen, suomenruotsin, ruotsin, norjan, tanskan ja islannin kursseja on tarjolla vuosittain. Joinain vuosina tarjolla on myös fäärin, grönlannin ja saamen kielten kursseja. Kesäkursseille osallistuu vuosittain yli 300 opiskelijaa eri Pohjoismaista.

Jos opiskelet yliopistossa tai korkeakoulussa jossain Pohjoismaassa, voit viettää kesälomallasi kahdesta neljään viikkoa toisessa Pohjoismaassa ja osallistua kyseisen maan kieltä, kulttuuria tai kirjallisuutta käsittelevälle kurssille. Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta tulevat opiskelijat voivat hakea kotimaastaan apurahaa, joka kattaa osan matka- ja oleskelukustannuksista (ruoka, majoitus ja kurssimateriaalit).

Pohjoismaiset kielipilotit 

Vuonna 2007 perustettu Pohjoismaiset kielipilotit tarjoaa täydennyskoulutusta ruotsin-, norjan- ja tanskanopettajille, jotka haluavat vahvistaa naapurikielididaktiikan osaamistaan ja toimia sen jälkeen kollegoidensa resurssihenkilöinä. Koulutus on suunnattu ruotsia, norjaa ja tanskaa äidinkielenä tai vieraana kielenä opettaville opettajille. Kielipilottikoulutukseen osallistuu sekä peruskoulun että lukion opettajia.

Kurssilaiset saavat tilaisuuden syventää tietojaan Pohjoismaiden kielistä naapurikielinä ja vieraina kielinä sekä kehittää didaktiikkaa ja menetelmiä pohjoismaisen aineiston sisällyttämiseksi omaan opetukseensa tarkoituksenmukaisella tavalla. Kurssit ja majoitus ovat maksuttomia, mutta joudut itse maksamaan matkasi ja huolehtimaan mahdollisen sijaisen palkkaamisesta.

Nordspråk

Nordspråk-verkostoon kuuluu Pohjoismaiden kieliä äidinkielenä tai vieraana kielenä opettavien opettajien järjestöjä. Nordspråk tarjoaa kirjallisuuden, kulttuurin ja didaktiikan kursseja ja konferensseja peruskoulun ja toisen asteen opettajille sekä opettajankouluttajille. Pohjoismaista sisältöä välitetään järjestöjen julkaisemien ammattilehtien artikkeleissa ja teemanumeroissa.

Nordspråk tarjoaa aikakauslehtiä, kursseja ja konferensseja, joiden avulla pysyt perillä muiden Pohjoismaiden kulttuurista ja kirjallisuudesta. Samalla saat myös uusia välineitä, joita voit hyödyntää opettaessasi Pohjoismaiden kieliä naapurikielenä tai vieraana kielenä.

Norden 0–30 -tukiohjelma 

Norden 0–30 -ohjelman tavoitteena on tukea lasten ja nuorten omia projekteja sekä vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan järjestäytyä, vaikuttaa ja osallistua poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuurialan toimintaan. Tukiohjelman kohderyhmänä ovat lapset ja enintään 30-vuotiaat nuoret, ja tukea myönnetään hankkeisiin, joissa on osallistujia vähintään kolmesta Pohjoismaasta.

Norden 0–30 tarjoaa järjestöille, ryhmille, kunnille, laitoksille, yhdistyksille ja verkostoille mahdollisuuden hakea tukea pohjoismaista yhteistyötä edistävään verkostotoimintaan, jossa lapset ja nuoret ovat aktiivisesti mukana. Tukea voi hakea esimerkiksi kokouksiin, leireihin ja työpajoihin tai varsinaiseen tuotantoon, kuten prosesseihin, kampanjoihin tai raportteihin. Hakijan ei tarvitse itse kuulua kohderyhmään. Tukea voi hakea korkeintaan 25 000 euroa, ja hankkeen omarahoituksen on oltava vähintään 15 %.

Volt 

Volt on vuonna 2017 perustettu lapsille ja alle 26-vuotiaille nuorille suunnattu kulttuuri- ja kieliohjelma. Ohjelmasta tuetaan hankkeita, jotka lisäävät kiinnostusta muiden Pohjoismaiden taiteeseen, kulttuuriin ja kieliin. Keskiössä on lasten ja nuorten oma taide-, kulttuuri- ja luova toiminta.

Volt tarjoaa yksityishenkilöille, ryhmille ja järjestöille mahdollisuuden hakea tukea hankkeisiin, joissa painotetaan lasten ja nuorten omaa luovaa tekemistä taiteen ja kulttuurin alalla. Tukea voidaan myöntää kaikille taiteen aloille. Hakijan ei tarvitse itse kuulua kohderyhmään. Tuen edellytyksenä on, että hankkeessa on osallistujia vähintään kolmesta Pohjoismaasta.

Tietoa Pohjoismaiden koulutuksesta

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.