Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

Studerende på bibliotek
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Her kan du få et overblikk over avtalene de nordiske landene har inngått på utdanningsområdet, og utdanningsprogrammene som finnes innenfor det nordiske samarbeidet.

De nordiske landene har inngått en rekke avtaler som sikrer nordiske borgere adgang til utdanning i hele Norden og at vitnemål fra høyere utdanninger anerkjennes i alle nordiske land. Innenfor det nordiske samarbeidet finnes det dessuten en rekke utdanningsprogrammer som gir muligheter for studenter i hele Norden.

Nordiske utdanningsavtaler 

Gjensidig godkjenning av vitnemål fra høyere utdanning

Reykjavikdeklarasjonen er en fellesnordisk erklæring fra 2004 om gjensidig godkjenning av vitnemål fra høyere utdanning. Deklarasjonen ble revidert i 2016.

Deklarasjonen sikrer at din høyere utdanning fra et nordisk land i utgangspunktet godkjennes i de andre nordiske landene. I noen tilfeller kan du også få vurdert din utdanning i et annet nordisk land og dermed få dokumentasjon for at utdanningen din er godkjent i det landet.

Du får vite mer hos et av de fem nordiske kontorene for godkjenning av utdanningskvalifikasjoner (NORRIC).

Adgang til høyere utdanning 

Overenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til høyere utdanning er fra 1996. Overenskomsten sikrer at du, hvis du er fra et nordisk land, har rett til å søke om opptak på en høyere utdanning i et annet nordisk land på like fot med landets egne søkere. Overenskomsten gir også rett til godskriving av studiepoeng fra en utdanning i ett nordisk land i et annet nordisk land på like fot med landets egne søkere.

Overenskomsten sikrer at du kan søke på en høyere utdanning i et nordisk land på bakgrunn av din tidligere utdanning selv om den er fra et annet nordisk land.

Nordisk utdanningsfellesskap på den videregående skoles nivå

Overenskomst om nordisk utdanningsfellesskap på den videregående skoles nivå (allmennfaglig og yrkesfaglige studieretninger) trådte i kraft i 2008. Formålet med den er å øke den frie bevegeligheten mellom de nordiske landene ved å gi utdanningssøkende adgang til utdanninger på videregående skoles nivå på like vilkår som landets egne innbyggere. Overenskomsten forplikter landene til å godkjenne en utdanning som oppnås gjennom et studieopphold i et annet nordisk land.

Det betyr at du kan søke på en utdanning på videregående skoles nivå i et nordisk land på bakgrunn av din grunnskoleutdanning fra et annet nordisk land på like fot med landets egne søkere.

Språkkonvensjonen 

Språkkonvensjonen fra 1987 omfatter Nordens fem statsbærende språk: dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk. Konvensjonen omhandler nordiske borgeres mulighet for å henvende seg på sitt eget språk til myndighetene i et annet nordisk land i visse sammenhenger.

Konvensjonen sikrer at du har rett til å henvende deg til myndigheter i et annet nordisk land på både dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk. Det gjelder både skriftlig og muntlig, men ikke telefonisk. Konvensjonen gir deg ikke rett til å bruke et hvilket som helst av disse språkene i studiesammenheng.

Nordiske utdanningsprogrammer

Nordplus 

Nordplus er Nordisk ministerråds største støtteprogram med fokus på livslang læring, utdanning, mobilitet og språk. Nordplus består av fem delprogrammer og støtter hvert år flere tusen mobilitetsaktiviteter, nettverk og utviklingsprosjekter for alle aldersgrupper, og mellom aktører fra hele Norden og de baltiske landene. Også det danske mindretallets utdanningsinstitusjoner i Tyskland (Sydslesvig) kan søke midler i Nordplus via en særskilt avtale med Danmark. Nordplus har eksistert siden 1988.

Nordplus betyr at du som elev eller student kan ha mulighet for å delta i mobilitetsaktiviteter som for eksempel utvekslingsopphold eller prosjekter med andre nordiske eller baltiske elever eller studenter. Forutsetningen er at din utdanningsinstitusjon deltar i et Nordplus-prosjekt med andre nordiske eller baltiske utdanningsinstitusjoner.

Som ansatt på en nordisk eller baltisk utdanningsinstitusjon betyr det at du har mulighet for å få støtte til å sette i gang mobilitetsaktiviteter, nettverk eller utviklingsprosjekter med utdanningsinstitusjoner eller lignende i andre nordiske eller baltiske land.

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme er en rekke toårige engelskspråklige masterutdanninger som tilbys i fellesskap av to eller flere nordiske utdanningsinstitusjoner fra minst to forskjellige nordiske land. Felles for utdanningene er at de er basert på forskning og høy kvalitet.

Nordic Master Programme gir deg mulighet for å ta en masterutdanning der du i løpet av de to årene bor og studerer i flere nordiske land og samtidig får bevis for å ha gjennomført masterutdanningen fra to eller flere nordiske utdanningsinstitusjoner.

Nordkurs 

Nordkurs er nordiske sommerkurs på universitetsnivå i Nordens samfunnsbærende språk, litteratur og kultur. Kursene er ECTS-givende og tilbys hvert år i dansk, finsk, finlandssvensk, islandsk, norsk og svensk. Noen år kan det dessuten bli tilbudt kurs i færøysk, grønlandsk og samisk. Hvert år deltar mer enn 300 nordiske studenter på kursene.

Det betyr at du som universitetsstudent i et nordisk land har mulighet for å tilbringe mellom 2 og 4 uker av sommerferien i et annet nordisk land med å ta et kurs i et av Nordens språk eller bli klokere på litteraturen eller kulturen i et annet nordisk land. Studenter fra Danmark, Finland, Norge og Sverige kan få utbetalt et nasjonalt stipend til delvis å dekke reise- og oppholdsutgifter (kost, losji og kursmateriell).

Nordiske språkpiloter 

Nordiske språkpiloter ble etablert i 2007 og er en etterutdanning for lærere i dansk, norsk og svensk som ønsker å styrke sin kompetanse i nabospråksdidaktikk, og som deretter kan fungere som ressurspersoner for sine nærmeste kollegaer. Dette gjelder lærere som underviser i dansk, norsk eller svensk som morsmål og som fremmedspråk. Språkpilotutdanningen omfatter lærere både i grunnskolen og på videregående skoles nivå.

Programmet gir deg som grunnskolelærer eller lærer i videregående skole mulighet for å ta et kurs der du får dypere innsikt i nordiske språk som nabo- og fremmedspråk, og kan få utviklet en didaktikk og metodikk til å inndra det nordiske stoffet funksjonelt i undervisningen. Kurs og opphold er gratis, men du må selv sørge for finansiering av transporten og eventuell vikar.

Nordspråk

Nordspråk er et nettverk for nordiske morsmålslærerforeninger og foreninger for lærere som underviser i nordiske språk som fremmedspråk. Nordspråk tilbyr kurs og konferanser i litteratur, kultur og didaktikk for undervisere i grunnskolen, videregående skole og på lærerutdanningene. Foreningene utgir faglige tidsskrifter der innhold med et nordisk perspektiv formidles i artikler og temanumre.

Nordspråk tilbyr deg som underviser i nordiske språk som enten nabospråk eller fremmedspråk, tidsskrifter, kurs og konferanser som gir deg mulighet for å få oppdatert din kunnskap om de andre nordiske landenes kultur og litteratur, og få nye redskaper til undervisningen.

Norden 0–30 

Norden 0–30 er et program som støtter barn og unges egne prosjekter. Målet er å styrke deres organisering, innflytelse og deltakelse i politiske, kulturelle og sosiale aktiviteter. Programmets målgruppe er barn og unge opp til 30 år, og kravet for å få støtte er at det dreier seg om et prosjekt med deltakere fra minst tre nordiske land.

Norden 0–30 gir deg som representant for en organisasjon, gruppe, kommune, institusjon, forening eller nettverk mulighet for å søke om støtte til å gjennomføre nettverksaktiviteter der barn og unge aktivt involveres, og som bidrar til å fremme nordisk samarbeid. Det kan for eksempel være møter, leire eller workshops eller produksjoner som prosesser, kampanjer eller rapporter. Du trenger ikke tilhøre målgruppen selv. Det kan søkes om opptil 25 000 euro, men det stilles krav om en egenfinansiering på minst 15 prosent.

Volt 

Volt er et kultur- og språkprogram for barn og unge opp til 25 år og har eksistert siden 2017. Programmet støtter prosjekter som vekker interesse for kunst, kultur og språk i andre nordiske land, og som har fokus på barn og unges egen virksomhet innenfor kunst, kultur og kreativitet.

Volt gir enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner mulighet for å søke om støtte til prosjekter med fokus på barn og unges egen kulturelle og kunstneriske kreativitet. Alle kunstneriske områder er omfattet. Du trenger ikke være en del av målgruppen selv. Et krav for å få støtte er at det er deltakere fra minst tre nordiske land i prosjektet.

Les om utdanning i de nordiske landene

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.