Toimintarajoitteiset Ruotsissa

Handicap rullestol sport
Photographer
Audi Nissen
Tältä sivulta selviää, mitä oikeuksia ja millaisia mahdollisuuksia sinulla on, jos sinulla on toimintarajoite ja suunnittelet muuttoa Ruotsiin. Kerromme myös, mitä sääntöjä noudatetaan, jos matkustat tai muutat Ruotsista toiseen Pohjoismaahan.

Pohjoismaiden kansalaiset ja muut Pohjoismaissa laillisesti asuvat henkilöt kuuluvat pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen piiriin. Sopimukseen sisältyy pitkäaikaisen hoidon tai huolenpidon tarpeessa olevien henkilöiden muuttoa koskevia määräyksiä.

Jos pitkäaikaisen hoidon tai huolenpidon tarpeessa oleva Pohjoismaan kansalainen haluaa muuttaa Pohjoismaasta toiseen, lähtö- ja tulomaan viranomaisten vastuulla on edistää muuttoa.

Henkilön on muutettava omasta vapaasta tahdostaan, ja hänellä on oltava erityisiä siteitä maahan, johon hän aikoo muuttaa. Lisäksi muuton on katsottava parantavan henkilön elämäntilannetta.

Ota yhteyttä kotikuntaasi ja pyydä muuttoapua, jos olet tällaisessa tilanteessa. Viittaa tarvittaessa pohjoismaiseen sosiaalipalvelusopimukseen.

Vammaisten oikeudet ja mahdollisuudet Ruotsissa

Vammaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen tai psyykkinen toimintakyky on alentunut siten, että hän tarvitsee ylimääräistä tukea. Vammaisen tulee voida osallistua yhteiskuntaan samalla tavoin kuin kaikkien muidenkin.

Ruotsi on ratifioinut vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, joka turvaa kaikkien yhdenvertaisen osallistumisen yhteiskuntaan. Vammaistukia ja -palveluja säännellään Ruotsissa useilla eri laeilla, joista esimerkkeinä mainittakoon kuntalaki (Kommunallagen, KL), sosiaalipalvelulaki (Socialtjänstlagen, SoL) sekä laki toimintarajoitteisille määrätapauksissa annettavasta tuesta ja palvelusta (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). Vammaisella on näiden lakien nojalla oikeus tukeen, joka mahdollistaa hänen yhdenvertaisen osallistumisensa yhteiskuntaan.

Tuella voidaan tarkoittaa esimerkiksi henkilökohtaista avustajaa, joka auttaa sinua selviämään arjesta. Voit myös saada vammaiskorvausta (handikappersättning), jos vammasta aiheutuu sinulle ylimääräisiä kustannuksia tai jos tarvitset apua selviytyäksesi esimerkiksi opiskelusta tai työnteosta. Vammaiskorvausta haetaan Vakuutuskassasta.

Jos sinulla on vammainen lapsi, voit saada hoitoavustusta (vårdbidrag).

Ota yhteyttä ruotsalaiseen asuinkuntaasi ja kysy lisätietoja vammaisille suunnatuista tukimuodoista ja palveluista.

Vammaisten kuljetuspalvelut Ruotsissa

Jos sinun on hankala liikkua yksin tai julkisilla liikennevälineillä, voit olla oikeutettu kuljetuspalveluun (färdtjänst). Kuljetuspalvelu on tarkoitettu joukkoliikenteen täydennykseksi vammaisille, ja se tapahtuu taksilla tai pikkubussilla.

Kuljetuspalvelun myöntämisestä päättää kunta.

Vammaisten apuvälineet Ruotsissa

Vammaisille on Ruotsissa tarjolla useita erityyppisiä apuvälineitä, kuten pyörätuoli, rollaattori, ergonomiset aterimet ja vammaisille soveltuvat tuolit ja wc-istuimet. Ota yhteyttä kuntaasi ja alueeseesi ja selvitä, mitä apuvälineitä voit saada.

Ruotsin vakuutuskassan verkkosivuilta löydät erilaisia sähköisiä palveluja ja tietoa vammaisille suunnatuista tukimuodoista.

Vakuutuskassa tekee muun muassa vammaiskorvausta (handikappersättning), hoitoavustusta (vårdbidrag), autotukea (bilstöd) ja henkilökohtaisesta avustajasta maksettavaa korvausta (assistansersättning) koskevat päätökset ja vastaa tuen maksamisesta. Lisäksi voit hakea työntekoa helpottavia apuvälineitä (arbetshjälpmedel), aktivointikorvausta (aktivitetsersättning), työkyvyttömyyseläkettä (sjukersättning) ja asumistukea (bostadsbidrag).

Voit saada apua ja neuvoja myös vammaisten etujärjestöiltä. Ruotsissa on kaksi kattojärjestöä, joihin kuuluu 44 jäsenjärjestöä.

Ruotsista ulkomaille muuttavan tai matkustavan apuvälineet

Jos aiot oleskella ulkomailla vain lyhyen aikaa, voit yleensä viedä apuvälineet mukaasi Ruotsista ulkomaille.

Apuvälineet on tavallisesti hankittava paikallisesti asuinmaasta. Siksi et voi ottaa henkilökohtaiseen käyttöön myönnettyjä apuvälineitä mukaan, jos muutat Ruotsista ulkomaille. Ruotsalaista eläkettä saavia, toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuvia eläkeläisiä koskevat kuitenkin toisenlaiset säännöt.

Mikäli muutat Ruotsista ulkomaille tai ulkomailta Ruotsiin, selvitä ennen muuttoasi, mitä apuvälineitä ja etuuksia voit ottaa mukaasi lähtömaasta ja mitä sinun on haettava uudesta asuinmaastasi.

Jos aiot muuttaa Ruotsista ulkomaille, ota yhteyttä Ruotsin vakuutuskassaan ja omaan alueeseesi ja selvitä, mitä sääntöjä noudatetaan sinun tapauksessasi.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.