Personer med funksjonsnedsettelse i Sverige

Handicap rullestol sport
Fotograf
Audi Nissen
Her kan du lese om mulighetene og rettighetene du har når du har en funksjonsnedsettelse og vil flytte til Sverige. Du finner også informasjon om hva som gjelder når du reiser eller flytter fra Sverige til et annet nordisk land.

Nordiske statsborgere og andre personer med lovlig bopel i et nordisk land er dekket av nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester. Denne konvensjonen inneholder bestemmelser om flytting til et annet nordisk land for personer som trenger langvarig behandling eller pleie.

Det betyr at de ansvarlige myndighetene i til- og fraflyttingslandet skal bistå i forbindelse med flyttingen hvis en nordisk borger med behov for behandling eller pleie ønsker å flytte til et annet nordisk land.

Personen skal flytte av egen fri vilje og ha en særlig tilknytning til det landet han eller hun ønsker å flytte til. Dessuten skal det være en forventning om at flyttingen vil bedre personens livssituasjon.

Du bør ta kontakt med din hjemkommune for å få hjelp med flyttingen hvis du er i en slik situasjon. Henvis om nødvendig til konvensjonen om sosialhjelp.

Rettigheter og muligheter i Sverige

En person med funksjonsnedsettelse er en person som har nedsatt evne til å fungere fysisk eller psykisk, og som derfor trenger ekstra støtte. Hvis du har en funksjonsnedsettelse, skal du ha mulighet til å delta i samfunnet på linje med alle andre.

Sverige har ratifisert Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, som sikrer lik rett til deltakelse for alle. Støtte og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse er regulert av flere svenske lover, for eksempel Kommunallagen (KL), Socialtjänstlagen (SoL) og Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Disse lovene gir deg som har en funksjonsnedsettelse, rett til støtte slik at du kan delta i samfunnet på like vilkår som andre.

Støtten kan for eksempel bestå i at en person hjelper deg med å klare livet i hverdagen. Du kan også motta en ytelse (merkostnadsersättning) hvis funksjonsnedsettelsen medfører ekstra kostnader, eller hvis du for eksempel trenger hjelp for å kunne arbeide eller studere. Du søker om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan.

Hvis du har barn med funksjonsnedsettelse, kan du motta omsorgsstøtte (omvårdnadsbidrag).

Ta kontakt med din kommune i Sverige for å få mer informasjon hvis du har en funksjonsnedsettelse.

Transport for deg med funksjonsnedsettelse i Sverige

Hvis du har problemer med å reise alene eller med offentlig transport, kan det hende at du kan få transporttjeneste for funksjonshemmede (såkalt färdtjänst). Slik transporttjeneste er et supplement til kollektivtrafikken for innbyggere som har en funksjonsnedsettelse, og skjer med taxi eller en liten buss.

Kommunen avgjør om du kan få innvilget färdtjänst.

Hjelpemidler til deg med funksjonsnedsettelse i Sverige

I Sverige kan personer med funksjonsnedsettelse få tilgang til en rekke hjelpemidler, slik som rullestol, rullator, ergonomisk bestikk og tilpassede stoler og toaletter. Ta kontakt med din region og din kommune for å få informasjon om hvilke hjelpemidler du kan få.

Hos Försäkringskassan finner du e-tjenester og informasjon om hvilken støtte du som har en funksjonsnedsettelse, kan ha rett til.

Försäkringskassan fatter vedtak om og utbetaler blant annet merkostnadsersättning, omvårdnadsbidrag, støtte til bil og assistansegodtgjørelse. Dessuten er det mulig å søke om arbeidshjelpemidler, aktivitetsgodtgjørelse, sykepenger og bostøtte.

Du kan også få hjelp og veiledning hos organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse. I Sverige finnes det to paraplyorganisasjoner som samler 44 organisasjoner.

Hjelpemidler til deg som reiser og flytter fra Sverige

Du kan i utgangspunktet ta med deg hjelpemidler fra Sverige til utlandet hvis du skal oppholde deg i utlandet i kortere tid.

Hjelpemidler skal som regel anskaffes lokalt i det landet du er bosatt i. Personlig innvilgede hjelpemidler kan ikke tas med ved flytting fra Sverige til et annet land. For pensjonister som har svensk pensjon, og som er bosatt i et annet land i EU/EØS eller i Sveits, gjelder andre regler.

Ved flytting til og fra utlandet må du derfor undersøke hvilke hjelpemidler og ytelser du kan ta med deg, og hvilke du må søke om i det nye landet.

Hvis du skal flytte fra Sverige til utlandet, må du kontakte Försäkringskassan og regionen du bor i, for å få vite hva som gjelder i din situasjon.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.