Personer med funktionsnedsättning i Sverige

Handicap rullestol sport
Photographer
Audi Nissen
Här kan du läsa om de möjligheter och rättigheter du har när du har en funktionsnedsättning och vill flytta till Sverige. Du hittar även information om vad som gäller när du reser eller flyttar från Sverige till ett annat nordiskt land.

Nordiska medborgare och andra lagligen bosatta i ett nordiskt land omfattas av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Denna konvention innehåller bestämmelser om flytt till ett annat nordiskt land för dig som behöver långvarig behandling eller vård.

Det innebär att de ansvariga myndigheterna i landet du flyttar från och landet du flyttar till ska hjälpa till om en nordisk medborgare i behov av behandling eller vård vill flytta till ett annat nordiskt land.

Du ska flytta av egen fri vilja och ha en särskild anknytning till landet du vill flytta till. Dessutom bör flytten förbättra din livssituation.

Om du befinner dig i en sådan situation bör du kontakta din hemkommun för att få hjälp med flytten. Vid behov kan du hänvisa till konventionen om socialt bistånd.

Rättigheter och möjligheter i Sverige

En person med funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt och som därför behöver extra stöd. Om du har en funktionsnedsättning ska du ha möjlighet att delta i samhället som alla andra.

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som säkerställer allas lika rätt till delaktighet och inflytande. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning regleras i flera svenska lagar såsom kommunallagen (KL), Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessa lagar ger dig som har en funktionsnedsättning rätt till stöd för att delta i samhället på lika villkor med andra.

Stödet kan till exempel vara en person som hjälper dig med att klara av din vardag. Du kan också få handikappersättning om din funktionsnedsättning innebär merkostnader eller om du till exempel behöver hjälp för att kunna arbeta eller studera. Du ansöker om handikappersättning hos Försäkringskassan.

Har du barn med funktionsnedsättning kan du få vårdbidrag.

Kontakta din kommun för mer information om du har en funktionsnedsättning.

Transport för dig med funktionsnedsättning i Sverige

Om du har svårt att resa ensam eller med kollektivtrafik kan du ha rätt till färdtjänst. Färdtjänstresor är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med funktionsnedsättning och de sker med taxi eller liten buss.

Kommunen beslutar om du har rätt till färdtjänst.

Hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning i Sverige

I Sverige kan personer med funktionsnedsättning få tillgång till ett antal olika hjälpmedel såsom rullstol, rullator, bestick med ergonomiska grepp och handikappvänliga stolar och toaletter. Kontakta din region och din kommun för information om vilka hjälpmedel du kan få.

Hos Försäkringskassan hittar du e-tjänster och information om vilket stöd du kan ha rätt till när du har en funktionsnedsättning.

Försäkringskassan tar beslut om och betalar ut bland annat handikappersättning, vårdbidrag, bilstöd och assistansersättning. Dessutom kan man ansöka om arbetshjälpmedel, aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadsbidrag.

Du kan också få hjälp och råd från organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. I Sverige finns det två paraplyorganisationer som samlar 44 organisationer.

Hjälpmedel för dig som reser och flyttar från Sverige

Du kan i regel ta med dig hjälpmedel från Sverige till utlandet om du ska vistas där en kortare tid.

Hjälpmedel ska i regel skaffas i det land du är bosatt i. Du får inte ta med dig beviljade hjälpmedel när du flyttar från Sverige till ett annat land. För pensionärer med svensk pension bosatta i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz gäller andra regler.

När du flyttar till och från utlandet ska du därför undersöka vilka hjälpmedel och förmåner du kan ta med dig och vilka du ska ansöka om i det nya landet.

Om du ska flytta från Sverige till utlandet ska du kontakta din region och Försäkringskassan för att få veta vad som gäller i din situation.

 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.