Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon säännöt

Nordic Council of Ministers
Photographer
Oddleiv Apneseth
Säännöt tulevat voimaan 1. tammikuuta 2016 ja korvaavat vuoden 1995 säännöt sekä niihin vuonna 2001 tehdyt muutokset.

Pohjoismaiden neuvoston palkintojen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen kulttuuriyhteyteen ja ympäristöyhteistyöhön sekä antaa tunnustusta ainutlaatuisista taiteellisista ja ympäristöön liittyvistä saavutuksista. Palkinnoilla pyritään lisäämään pohjoismaisen yhteistyön näkyvyyttä ja tunnettuutta.

§ 1. Yleiset määräykset

Pohjoismaiden ympäristöpalkinto perustettiin vuonna 1995 Pohjoismaiden neuvoston suosituksesta. Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon säännöistä päättävät Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto yhdessä.

Sääntöjen tarkistamisesta tulee aloittaa neuvottelut, mikäli Pohjoismaiden neuvosto tai Pohjoismaiden ministerineuvosto niin toivoo.

Säännöt tulee kumota ja Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto lakkauttaa, mikäli Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto yhdessä niin päättävät.

Pohjoismaiden ministerineuvosto osoittaa toiminnan edellyttämät varat pohjoismaisen ympäristöyhteistyön budjetissa. Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon suuruus vahvistetaan budjettikäsittelyn yhteydessä.

Palkintoa hallinnoi Pohjoismaiden ministerineuvosto. Pohjoismaiden ministerineuvosto voi tehdä kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen palkinnon sihteeristönä (palkintosihteeristö) toimimisesta.

§ 2. Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saajaa koskevat kriteerit

Ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan tai joka on muutoin antanut merkittävän panoksen luonto- ja ympäristötyöhön.

Palkittavalla toimijalla tulee olla pohjoismainen näkökulma, ja sen tulee toimia Pohjoismaissa ja/tai suhteessa Pohjoismaiden ulkopuolisiin osapuoliin.

Pohjoismainen palkintolautakunta vahvistaa vuotuisessa kokouksessaan teeman, jonka pohjalta palkinnonsaajaa voi ehdottaa.

Palkinnonsaaja julkistetaan ja palkinto jaetaan kerran vuodessa Pohjoismaiden neuvoston päättämän tilaisuuden yhteydessä.

Pohjoismaiden neuvoston tulee viimeistään kalenterivuoden alussa ilmoittaa palkintosihteeristölle, missä ja milloin palkinto jaetaan.

Pohjoismaisen palkintolautakunnan tulee ilmoittaa palkinnonsaajaa koskeva päätöksensä perusteluineen Pohjoismaiden neuvoston johtajalle viimeistään kolme viikkoa ennen palkinnon jakamista.

§ 3. Kansalliset palkintolautakunnat ja pohjoismainen palkintolautakunta

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnolla on kansalliset palkintolautakunnat Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa sekä yhteispohjoismainen palkintolautakunta. Pohjoismaiden ministerineuvosto vahvistaa palkinnon hallinnointia koskevan käsikirjan kuultuaan ensin Pohjoismaiden neuvostoa ja palkintosihteeristöä. Käsikirjassa määritellään säännöt, jotka koskevat muun muassa

  • Palkintolautakuntien toimintaa
  • Palkintojen vuosiaikataulua
  • Äänestämistä
  • Palkintolautakuntien jäsenten palkkioita

 

Kansalliset palkintolautakunnat

Kunkin Pohjoismaan sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin kansallinen palkintolautakunta asettaa omat palkintoehdokkaansa suurelta yleisöltä saatujen ehdotusten perusteella. Pohjoismaiden kansallisissa palkintolautakunnissa on kaksi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin palkintolautakunnissa on yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen.

Kansallisten palkintolautakuntien jäsenet nimittää Pohjoismaiden ministerineuvosto (pääsihteeri) kansallisten ympäristöministeriöiden esityksestä. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta, ja sitä voidaan jatkaa enintään toisella nelivuotiskaudella. Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vaihtuvat käsikirjan liitteessä 2 kuvatussa kiertojärjestyksessä.

Kaksi perättäistä nelivuotiskautta istuneet jäsenet ja varajäsenet voidaan nimittää lautakuntaan uudelleen neljän vuoden tauon jälkeen.

Jäsenten ja varajäsenten on tunnettava kotimaansa ja mielellään myös naapurimaiden ympäristötyötä.

 

Pohjoismainen palkintolautakunta

Pohjoismainen palkintolautakunta valitsee palkinnonsaajan kansallisten palkintolautakuntien asettamista ehdokkaista.

Pohjoismaisessa palkintolautakunnassa on 13 varsinaista jäsentä, jotka ovat kansallisten palkintolautakuntien varsinaisia jäseniä. Palkintolautakunnassa on kaksi jäsentä Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta sekä yksi jäsen Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista.

Pohjoismainen palkintolautakunta tekee päätöksen siitä, milloin ja miten palkintoehdokkaat julkistetaan. Tehtävä voidaan delegoida palkintosihteeristölle sekä Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston viestintäosastolle.

Kansallisen palkintolautakunnan ja pohjoismaisen palkintolautakunnan jäsenten tulee ilmoittaa mahdollinen jääviytensä ehdokkaita arvioitaessa.

Jos jäsen katsotaan jääviksi, hän ei saa osallistua kyseisen ehdokkaan tai kyseisten ehdokkaiden käsittelyyn ja arviointiin. Jäävi jäsen voidaan korvata nimetyllä varajäsenellä. Jos jääviydestä ollaan erimielisiä, päätöksen tekee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Kansallisten palkintolautakuntien päätökset palkintoehdokkaista ja pohjoismaisen palkintolautakunnan päätös palkinnonsaajasta ovat lopullisia, eikä niistä voida valittaa.

§ 4. Pohjoismaisen palkintolautakunnan toiminta

Pohjoismaista palkintolautakunnan palveluista vastaa Pohjoismaiden ministerineuvosto tai kolmas osapuoli, jonka kanssa Pohjoismaiden ministerineuvosto on tehnyt asiasta sopimuksen.

Pohjoismaisen palkintolautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan käsikirjasta ilmenevässä kiertojärjestyksessä.

Pohjoismainen palkintolautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään yksi edustaja kaikista Pohjoismaista sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista.

Jos henkilökohtainen läsnäolo on täysin mahdotonta, jäsen voi osallistua varajäsenen tai tietoliikenneyhteyden välityksellä.

Pohjoismainen palkintolautakunta tekee päätöksensä yksinkertaisella enemmistöllä. Palkinnonsaajan valinnassa noudatetaan kuitenkin erityissääntöjä, jotka on kuvattu käsikirjan äänestyssääntöjä koskevassa osiossa. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Pohjoismaisella palkintolautakunnalla on palkinnonsaajaa koskeva vaitiolovelvollisuus palkinnonsaajan julkistukseen saakka.

Pohjoismainen palkintolautakunta kokoontuu tavallisesti kerran vuodessa, ja kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

§ 5. Ehdolle asettaminen

Ensimmäisellä kierroksella suuri yleisö voi tehdä ehdotuksia Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saajaksi.

Sen jälkeen kukin kansallinen palkintolautakunta voi ehdottaa enintään kahta mahdollista palkinnonsaajaa ja Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin palkintolautakunnat enintään yhtä mahdollista palkinnonsaajaa.

Ehdokkaat on asetettava viimeistään kolme kuukautta ennen palkinnon jakamista. Kansallisella palkintolautakunnalla on ehdokkaita koskeva vaitiolovelvollisuus ehdokkaiden julkistukseen saakka.

§ 6. Hallinto ja talous

Pohjoismaiden ministerineuvosto tekee kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen palkintosihteeristönä toimimisesta. Palkintosihteeristö vastaa palkinnon hallinnoinnista ja lautakunnan jäsenten palvelemisesta.

Palkintosihteeristön tehtävät ja vastaavat seikat vahvistetaan käsikirjassa.

Toiminnan tilikausi on kalenterivuosi.

Varojen hallinnoinnissa ja niiden käytöstä raportoimisessa tulee noudattaa Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti-, taloushallinto-, kirjanpito- ja tilintarkastussääntöjä sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston muita määräyksiä. Ministerineuvostossa järjestetään vuotuinen raportointikokous tammikuussa.