Vedtekter for Nordisk råds miljøpris

Nordic Council of Ministers
Photographer
Oddleiv Apneseth
Vedtektene trer i kraft 1. januar 2016 og erstatter vedtektene fra 1995, med endringer i 2001.

Formålet med Nordisk råds priser er å øke interessen for det nordiske kulturfellesskapet og miljøsamarbeidet samt å anerkjenne enestående kunstneriske og miljømessige arbeider. Prisene skal bidra til å synliggjøre og markere det nordiske samarbeidet.

§ 1. Generelle bestemmelser

Nordisk råds miljøpris ble stiftet i 1995 på anbefaling fra Nordisk råd.
Vedtektene for Nordisk råds miljøpris fastsettes av Nordisk råd og Nordisk ministerråd i fellesskap.

På anmodning fra enten Nordisk råd eller Nordisk ministerråd skal det startes forhandlinger om revisjon av vedtektene.

Vedtektene, og dermed Nordisk råds miljøpris, skal opphøre å eksistere dersom Nordisk råd og Nordisk ministerråd blir enige om det.

Midler til virksomheten tildeles av Nordisk ministerråd innenfor budsjettet for nordisk miljøsamarbeid. Størrelsen på Nordisk råds miljøpris fastsettes i forbindelse med behandlingen av budsjettet.

Prisen administreres av Nordisk ministerråd. Nordisk ministerråd kan inngå avtale med tredjepart om å fungere som sekretariat for prisen (prissekretariatet).


§ 2. Kriterier for Vinneren av Nordisk råds miljøpris

Prisen tildeles en nordisk næringsvirksomhet, organisasjon eller person som på forbilledlig vis har klart å integrere hensynet til natur og miljø i sin virksomhet eller yrkesutøvelse, eller på annen måte har gjort en ekstraordinær innsats for natur og miljø.

Den eller det som prisbelønnes skal ha et nordisk perspektiv og ha sitt virke i Norden og/eller i relasjon til parter utenfor Norden.

På sitt årlige møte, fastsetter den nordiske juryen et tema som kandidatenes nomineres under.

Vinneren offentliggjøres og prisen deles ut én gang i året i forbindelse med et
arrangement, som bestemmes av Nordisk råd.

Nordisk råd skal senest ved kalenderårets start meddeles prisens sekretariat om hvor og når prisen skal deles ut.

Senest tre uker før utdelingen av prisen skal den nordiske juryen varsle Nordisk råds direktør om sin beslutning om vinner og begrunnelse.

§ 3. De nasjonale juryene og den nordiske juryen

Til Nordisk Råds miljøpris er det knyttet nasjonale juryer i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt fra Færøyene, Åland og Grønland, som til sammen utgjør den nordiske juryen.
På bakgrunn av høring fra Nordisk råd og prissekretariatene, fastsetter Nordisk ministerråd en håndbok for administrering av prisen. Der fastsettes det i den forbindelse regler for bl.a.:

  • Juryenes virksomhet
  • Prisenes årshjul
  • Avstemningsregler
  • Honorarer for juryens medlemmer

 

De nasjonale juryene

En nasjonal jury fra hvert land samt Færøyene, Grønland og Åland nominerer kandidater til prisen etter at offentligheten har kommet med forslag til kandidater. De nasjonale juryene i hvert av de nordiske landene består av to medlemmer og to varamedlemmer. Grønland, Færøyene og Åland har hver ett medlem og ett varamedlem.

Medlemmer og varamedlemmer i de nasjonale juryene utpekes av Nordisk ministerråd (av generalsekretæren) etter innstilling fra de nasjonale miljødepartementene for fire år, med mulighet for forlengelse i én fireårsperiode til. Ordinære medlemmer og varamedlemmer skiftes ut etter en særskilt rotasjonsordning som er beskrevet i bilag to til håndboken.

Medlemmer og varamedlemmer som har sittet i to fireårsperioder på rad kan, etter en pause på fire år, utnevnes på nytt.

Medlemmer og varamedlemmer må ha innsikt i miljøinnsatser i hjemlandet og gjerne i nabolandene.

 

Den nordiske juryen

Den nordiske juryen velger ut prisvinneren på bakgrunn av nominasjoner foretatt av de nasjonale juryene.

Den nordiske juryen består av 13 ordinære medlemmer og dannes av de ordinære medlemmene i de nasjonale juryene. To fra henholdsvis Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og én fra henholdsvis Færøyene, Grønland og Åland.

Den nordiske juryen fatter beslutning om når og hvordan offentliggjøringen av nominasjoner skal skje. Denne oppgaven kan delegeres til prisens sekretariat og kommunikasjonsavdelingen ved Nordisk råd og Nordisk ministerråd.

Medlemmer av både de nasjonale juryene og den nordiske juryen er ansvarlige for å gjøre oppmerksom på inhabilitet vedrørende vurderingen av konkrete innsatser.

Dersom et medlem vurderes som inhabilt, kan ikke vedkommende delta i behandling og vurdering av det eller de berørte arbeidene. Et inhabilt medlem kan erstattes av det utpekte varamedlemmet. Ved uenighet om hvorvidt det foreligger inhabilitet, fattes avgjørelsen om dette av leder eller nestleder.

De nasjonale juryenes beslutning om nominasjoner og den nordiske juryens beslutning om vinner er endelige og kan ikke ankes til en annen instans.

§ 4. Den nordiske juryens virksomhet

Den nordiske juryen betjenes av Nordisk ministerråd eller den tredjepart som Nordisk ministerråd har inngått avtale med.

Leder og nestleder for den nordiske juryen utpekes i overensstemmelse med den rotasjonsordningen som fremgår av håndboken.

Den nordiske juryen er beslutningsdyktig når minst én representant fra alle deltakende land og eventuelle adjungerte medlemmer fra Grønland, Færøyene og Åland er til stede.

Dersom personlig fremmøte helt unntaksvis ikke er mulig, kan deltakelse skje via telekommunikasjon eller varamedlem.

Den nordiske juryen fatter sine beslutninger med enkelt flertall i alle spørsmål, unntatt beslutningen om hvem som skal tildeles prisen der hvor det gjelder spesielle regler, som beskrevet i håndbokens avsnitt om avstemningsregler. Hvert medlem har én stemme.

Den nordiske juryen har taushetsplikt om hvilken innsats som har vunnet inntil dette er offentliggjort.

Den nordiske juryen avholder vanligvis ett møte i året. Det tas referat fra juryens møter.

§ 5. Nominasjonsprosessen

Offentligheten har i første omgang mulighet til å foreslå kandidater til Nordisk råds miljøpris.

Deretter kan de nasjonale juryene nominere maksimum to mulige prisvinnere, og Grønland, Åland og Færøyene kan maksimum foreslå én mulig prisvinner.

Nominasjonene skal foreligge senest tre måneder før prisutdelingen.
Den nasjonale juryen har taushetsplikt om hvilke innsatser som er nominerte inntil de er offentliggjort.

§ 6. Administrasjon og økonomi

Nordisk ministerråd inngår avtale med tredjepart om å ivareta oppgaven som prissekretariat. Prissekretariatet ivaretar bl.a. oppgavene knyttet til administrering av prisen og servicefunksjoner for juryen.

Prissekretariatets oppgaver m.m. fastsettes i håndboken.

Virksomhetens regnskapsår følger kalenderåret.

Rapportering og forvaltning av midler skal skje i overensstemmelse med Nordisk ministerråds regler for budsjett, økonomiforvaltning, regnskaper og revisjon, og i overensstemmelse med hva Nordisk ministerråd ellers bestemmer. Det avholdes et rapporteringsmøte i Ministerrådet hvert år i januar.