Stadgar för Nordiska rådets miljöpris

Nordic Council of Ministers
Photographer
Oddleiv Apneseth
Stadgarna träder i kraft den 1 januari 2016 och ersätter stadgarna från 1995 som ändrades 2001.

Syftet med Nordiska rådets priser är att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och det nordiska miljösamarbetet samt att erkänna framstående konstnärliga och miljömässiga insatser. Priserna ska bidra till att synliggöra och lyfta fram det nordiska samarbetet.

§ 1. Allmänna bestämmelser

Nordiska rådets miljöpris instiftades 1995 efter rekommendation från Nordiska rådet. Stadgarna för Nordiska rådets miljöpris fastställs av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet tillsammans.

En översyn av stadgarna ska göras om Nordiska rådet eller Nordiska ministerrådet begär det.

Stadgarna ska upphöra och Nordiska rådets miljöpris läggas ned om Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är överens om det.

Verksamheten finansieras med medel från Nordiska ministerrådet inom budgeten för nordiskt miljösamarbete. Storleken på Nordiska rådets miljöpris fastställs i samband med budgetprocessen.

Priset administreras av Nordiska ministerrådet. Nordiska ministerrådet kan ingå avtal med tredje part som ska fungera som sekretariat för priset (prissekretariatet).

§ 2. Kriterier för Nordiska rådets miljöpris

Nordiska rådets miljöpris ges till en nordisk näringsverksamhet, organisation eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för natur och miljö i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för natur och miljö.

Pristagaren ska ha ett nordiskt perspektiv och arbeta i Norden och/eller i relation till parter utanför Norden.

På sitt årliga möte fastställer den nordiska bedömningskommittén ett tema utifrån vilket kandidaterna nomineras.

Vinnaren tillkännages och priset delas ut en gång per år i samband med ett arrangemang som beslutas av Nordiska rådet.

Nordiska rådet ska senast i början av kalenderåret meddela prissekretariatet var och när priset delas ut.

Senast tre veckor före prisutdelningen ska den nordiska bedömningskommittén meddela Nordiska rådets direktör sitt beslut med motivering.

§ 3. De nationella bedömningskommittéerna och den nordiska bedömningskommittén

Nordiska rådets miljöpris har nationella bedömningskommittéer i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt på Färöarna, Grönland och Åland som tillsammans utgör den nordiska bedömningskommittén. Efter en utfrågning av Nordiska rådet och prissekretariatet fastställer Nordiska ministerrådet en handbok för administration av priset. Handboken innehåller bestämmelser om bland annat:

  • Bedömningskommittéernas verksamhet
  • Prisets årstidtabell
  • Röstningsregler
  • Arvodering av bedömningskommitténs medlemmar

 

De nationella bedömningskommittéerna

En nationell bedömningskommitté från varje land samt från Färöarna, Grönland och Åland nominerar kandidater till priset utifrån förslag från allmänheten. De nationella bedömningskommittéerna i de nordiska länderna består av två medlemmar och två suppleanter. Färöarna, Grönland respektive Åland har en medlem och en suppleant.

Medlemmar och suppleanter i de nationella bedömningskommittéerna utses av Nordiska ministerrådet (generalsekreteraren) på rekommendation av de nationella miljöministerierna. Medlemmarnas mandatperiod är fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år. Ordinarie medlemmar och suppleanter byts ut efter ett speciellt rotationssystem som beskrivs i handbokens andra bilaga.

Medlemmar och suppleanter som har suttit två fyraårsperioder i följd kan efter ett uppehåll på fyra år utses igen.

Medlemmarna och suppleanterna ska vara insatta i sitt hemlands miljöinsatser och gärna också i grannländernas.

 

Den nordiska bedömningskommittén

Den nordiska bedömningskommittén utser vinnaren utifrån de nomineringar som de nationella bedömningskommittéerna har gjort.

Den nordiska bedömningskommittén består av tretton ordinarie medlemmar som också är ordinarie medlemmar i de nationella bedömningskommittéerna: två från Danmark, Finland, Island, Norge respektive Sverige och en från Färöarna, Grönland respektive Åland.

Den nordiska bedömningskommittén beslutar om när och hur nomineringarna ska offentliggöras. Uppgiften kan delegeras till prissekretariatet och kommunikationsavdelningen på Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

Medlemmar av såväl de nationella bedömningskommittéerna som den nordiska bedömningskommittén måste anmäla jäv i bedömningen av insatserna.

Om en medlem anses jävig får hen inte delta i handläggningen och bedömningen av dessa insatser. En jävig medlem kan ersättas av den utsedda suppleanten. Om det uppstår oenighet om jäv avgörs frågan av ordföranden eller vice ordföranden.

De nationella bedömningskommittéernas beslut om nomineringar och den nordiska bedömningskommitténs beslut om vinnaren är slutgiltiga och kan inte överklagas till högre instans.

§ 4. Den nordiska bedömningskommitténs verksamhet

Den nordiska bedömningskommittén betjänas av Nordiska ministerrådet eller den tredje part som Nordiska ministerrådet har avtal med i ärendet.

Ordförande och vice ordförande för den nordiska bedömningskommittén utses enligt ett rotationssystem som beskrivs i handboken.

Den nordiska bedömningskommittén är beslutför när minst en representant från alla deltagande länder samt eventuella adjungerade medlemmar från Färöarna, Grönland och Åland är närvarande.

Om personlig närvaro i undantagsfall inte är möjligt kan medlemmen medverka via telekommunikation eller suppleant.

Den nordiska bedömningskommittén fattar sina beslut med enkel majoritet. Men i beslutet om vem som ska tilldelas priset gäller särskilda regler som beskrivs i handbokens avsnitt om röstningsregler. Varje medlem har en röst.

Den nordiska bedömningskommittén har tystnadsplikt om vilken insats som har vunnit ända fram till offentliggörandet.

Den nordiska bedömningskommittén sammanträder normalt en gång per år, och dessa sammanträden protokollförs.

§ 5. Nomineringsproceduren

Allmänheten har den första möjligheten att föreslå kandidater till Nordiska rådets miljöpris.

Därefter kan varje nationell bedömningskommitté nominera högst två priskandidater. Färöarna, Grönland och Åland kan bara föreslå en kandidat.

Nomineringarna ska göras senast tre månader innan priset delas ut. De nationella bedömningskommittéerna har tystnadsplikt om vilka insatser som är nominerade tills dessa offentliggörs.

§ 6. Administration och ekonomi

Nordiska ministerrådet ingår avtal med tredje part som ska fungera som prissekretariat. Prissekretariatet ansvarar för administrationen av priset och betjänar bedömningskommittéerna.

Prissekretariatets uppgifter m.m. beskrivs i handboken.

Verksamhetens räkenskapsår följer kalenderåret.

Rapportering och förvaltning av medel ska göras i enlighet med Nordiska ministerrådets regler för budget, ekonomisk förvaltning, redovisning och revision samt i enlighet med vad Nordiska ministerrådet i övrigt bestämmer. Ministerrådet har ett rapporteringsmöte i januari varje år.