Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Starkare betoning på män i nordiskt jämställdhetsarbete

31.01.19 | Uutinen
Pappa med barn

Pappa med barn 

Valokuvaaja
Scanpix
Den kraftfulla metoorörelsen har skakat om självbilden hos en av världens mest jämställa regioner. Och nu gör den tydligt avtryck på politiken. Idag presenteras det nya nordiska samarbetsprogrammet som sätter ramarna för jämställdhetsarbetet under åren 2019-2022. Arbetet ska fånga upp mäns drivkraft till förändring.

Norden är en av världens mest jämställda regioner - med stora återstående utmaningar. Det märks inte minst genom metoo-rörelsen, som har vittnat om våld och kränkningar inom olika delar av samhäl­let.

  − Vi kommer inte att uppnå jämställdhet förrän vi satt stopp för utbredd sexism, sexuella trakasserier och könsbaserat våld i våra nordiska samhällen. Det är ytterst viktigt att arbeta mot skadliga maskulinitetsnormer och säkra att människor av alla kön och i alla samhällsgrupper har lika möjligheter att påverka sina liv , säger Katrín Jakobsdóttir, statsminister och jämställdhetsminister på Island.  

Här ska jämställdhetsministrarna samarbeta:

Det nya fyraåriga samarbetsprogrammet arbetades fram under det svenska ordförandeskapet i fjol, men lanseras nu av det isländska.

Alla de nordiska länderna har tillsammans prioriterat följande områden för sitt jämställdhetssamarbete:

1. Framtidens arbetsliv och tillväxt 

2. Välfärd, hälsa och livskvalitet

3.  Makt och inflytande

4. Jämställdhetsarbete med fokus på män och maskulinitet

Kvinnor upplever sämre hälsa

Inom området ”välfärd, hälsa och livskvalitet” betonas bland annat att kvinnor och män ska ha lika tillgång till god hälsa, vård och omsorg. Det finns tydliga hälsoskillnader kopp­lade till kön i Norden och överlag upplever kvinnor sin hälsa som sämre än vad män gör. Unga kvinnor är överrepresenterade vad gäller psykisk ohälsa medan självmord är vanligare bland män. 

Förskolan kan motverka stereotyper

Inom området ”framtidens arbetsliv och tillväxt” trycker programmet särskilt på att kvinnor och män ska ha lika möjligheter inom arbetslivet och att köns­uppdelade utbildningsval ska motverkas. Genusperspektiv inom förskola och skola lyfts fram som en nyckel för att ge alla barn och unga samma möjligheter att utvecklas.  Det fyraåriga programmet pekar ut den övergripande riktningen för de nordiska ländernas samarbete på jämställdhetsområdet, men det är ordförandeländerna som beslutar vilka aktiviteter som ska genomföras. Island är ordförande för Nordiska ministerrådet under 2019 och alltså först ut att arbeta utifrån programmet. 

Prata om negativ maskulinitet!

Rósa Guðrún Erlingsdóttir, senior rådgivare för jämställdhet hos Islands statsminister, är glad över att det nya samarbetsprogrammet lyfter fram betydelsen av att involvera män i jämställdhetsarbetet. 

- Jag tror att vi behöver adressera män och pojkar som en del av lösningen och visa att jämställdhet betyder bättre livskvalitet för alla. Negativ maskulinitet kan lyftas upp till ytan genom att vi engagerar pojkar i diskussionerna om jämställdhet, säger hon.

Mäns jämställdhetsarbete är inget projekt

Att jämställdhet angår män har med tiden allt mer betonats inom det nordiska jämställdhetsarbetet. Samtidigt har insatser som rör män, pojkar och jämställdhet ofta varit korta och projekt­baserade. Genom att lyfta upp ”jämställdhetsarbete med fokus på män och maskulinitet” som ett prioriterat område vill Nordiska ministerrådet markera behovet av långsiktiga insatser.  Samtidigt som det är viktigt att män sluter upp i jämställdhetsarbetet måste det ske på ett genomtänkt sätt, tror Rósa Guðrún Erlingsdóttir.

− Kvinnor har lett jämställdhetsrörelsen i decennier och det är viktigt att män involveras på ett sätt som stödjer kvinnors ansträngningar och ledarskap, säger hon.

Isländskt fokus på Arktis

Under 2019 kommer det isländska ordförandeskapet, med av stamp i samarbetsprogrammet, bland annat att hålla en nordisk metoo-konferens i Reykjavik. Under året kommer Island också att sätta särskilt fokus på jämställdhet i Västnorden och Arktis, bland annat genom en konferens om män och jämställdhet i Torshavn. Konferensen arrangeras i samverkan med Almannamálaráðið, socialministeriet på Färöarna.  

Här finns det nya samarbetsprogrammet: