VÄXJÖN julkilausuma: Hylkeet ja yhteiskunta

27.03.09 | Julkilausuma

Tietoja

Hyväksytty
25.06.2008
Sijainti
Växjö, Sverige

Ahvenanmaan, Färsaarten, Grönlannin, Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeministerit ovat kokouksessaan 26. kesäkuuta 2008 keskustelleet Itämeren ja Pohjois-Atlantin hyljekantojen säilyttämisestä ja hyödyntämisestä, jotka ovat nousseet ajankohtaiseksi aiheeksi EU:ssa parhaillaan käytävän hyljekeskustelun seurauksena.

Vaasassa 16.–18. lokakuuta 2007 pidetyn hylkeitä ja yhteiskuntaa käsitelleen kansainvälisen konferenssin seurantana kalastus- ja vesiviljelyasiain ministerineuvosto painottaa sitä, kuinka tärkeää on edistää tasapainoa Itämeren ja Pohjois-Atlantin hyljekantojen säilyttämisen ja hyödyntämisen välillä.

Vaasan konferenssin järjesti Pohjoismaiden ministerineuvosto yhteistyössä NAMMCOn, WWF:n ja Merenkurkun neuvoston kanssa tarkoituksena keskustella Itämeren ja Pohjois-Atlantin luonnonvarojen ja vuorovaikutuksen hallinnoinnista.

Pohjoismaiden ministerineuvosto

viittaa Itämeren harmaahylkeitä koskevaan julistukseen, jonka Pohjoismaiden ja Baltian maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeministerit hyväksyivät vuonna 2006

on huolissaan EU:ssa meneillään olevasta prosessista, jonka taustana on Euroopan parlamentin julistus hyljetuotteiden kauppakiellosta Euroopan unionissa, mikä voi uhata vakavasti pienimuotoista paikallista hylkeitä hyödyntävää ruoka- ja käsityöperinnettä

toteaa, että Itämeren ja Pohjois-Atlantin hyljekannat ovat tärkeä luonnonvara, jolla voi olla suuri merkitys Pohjoismaiden rannikkoyhteisöille

on tietoinen siitä, että hyljekannat voivat alueellisesti kilpailla rannikkokalastuksen kanssa, minkä seurauksena saaliit pienenevät ja kalastusvälineet tuhoutuvat

on myös tietoinen hylkeiden ja kalojen rasvahappojen positiivisista terveysvaikutuksista

on huolissaan tiettyjen etnisten vähemmistöjen ja rannikkoyhteisöjen kansantaloudellisesta kehityksestäpainottaa sen tärkeyttä, että etnisten vähemmistöjen ja rannikkoyhteisöjen säilyttämisen ja hyödyntämisen välinen tasapaino saavutetaan yhteisymmärryksessä

toistaa hylkeiden hallinnointisuunnitelmien tarpeen ja on tyytyväinen alueellisten sopimusten HELCOMin ja NAMMCOn puitteissa tehtyyn yhteistyöhön

on vakuuttunut siitä, että Itämeren ja Pohjois-Atlantin alueelliset hallintoelimet voivat varmistaa merivarojen tehokkaan säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen, jossa otetaan huomioon rannikkoyhteisöjen ja alkuperäisväestön tarpeet

kannustaa tämän takia NAMMCOa ja HELCOMia jatkamaan panostuksiaan hyljekantojen tutkimusta ja kestävää hallintaa koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä

kannustaa NAMMCOa yhteistyössä hylkeenpyyntiä harjoittavien jäsenmaiden kanssa jatkamaan ponnistuksiaan hylkeenpyynnin menetelmien parantamiseksi

vetoaa Euroopan komissioon, jotta se edistäisi eri näkökantojen huomioonottamista Itämeren ja Pohjois-Atlantin hyljekantojen säilyttämisen ja hyödyntämisen tasapainon saavuttamiseksi.