Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Växjö-deklarationen: Sälen och samhället

27.03.09 | Deklaration
Deklaration från 2008 om bevarandet och nyttjandet av sälbestånden i Östersjön och Nordatlanten.

Information

Danmarks, Finlands, Färöarnas, Grönlands, Islands, Norges, Sveriges och Ålands ministrar för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk har på ministermötet den 26 juni 2008 diskuterat om bevarande och nyttjande av sälbestånden i Östersjön och Nordatlanten, som har aktualiserats genom den pågående säldiskussionen i EU.

Som uppföljning till den internationella konferensen om sälen och samhället i Vasa i Finland den 16–18 oktober 2007 betonar Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk vikten av att främja en balans mellan bevarande och nyttjande av sälbestånden i Östersjön och Nordatlanten.

Konferensen i Vasa anordnades av Nordiska ministerrådet i samarbete med NAMMCO, WWF och Kvarkenrådet med syftet att diskutera hur resurserna och samspelet i Östersjön och Nordatlanten ska förvaltas.

Nordiska ministerrådet

hänvisar till den deklarationen om gråsäl i Östersjön som de Nordiska och Baltiska ministrarna för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk antog 2006,

är oroat över den pågående processen inom EU mot bakgrund av Europaparlamentets förklaring om förbud mot handel av sälprodukter i Europeiska unionen, som allvarligt kan hota småskalig lokal mat- och hantverkstradition, där sälen tillvaratas och nyttjas

konstaterar att sälbestånden i Östersjön och Nordatlanten är en viktig resurs, som kan ha stor betydelse för nordiska kustsamhällen,

är medvetet om att sälbestånden regionalt kan konkurrera med kustfisket, vilket medför minskade fångster och förstörda fiskeredskap,

är också medvetet om de positiva hälsoeffekterna av marina fettsyror från säl och fisk,