Klimatkampen-projektin teema, projektipäällikkö Anna-Sofia Kumlin, Ruotsi

Projekttemaet bakom Klimakampen, projektleder Anna-Sofia Kumlin, Sverige
Klimatkampen-projektin tavoitteena on tehdä monialaista ilmastotyötä lukioissa lukuvuonna 2006–2007. Lähtökohtana on kysymys "Miten sinä voit vähentää kasvihuonekaasuja paikallisesti?".

Projekti on kehitetty tiiviissä yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa. Oppilaat saavat projektin avulla lisätietoja ilmastopoliittisesta tilanteesta paikallistasolta aina globaalille tasolle, ja he pyrkivät myös itse keksimään ratkaisuehdotuksia, joista parhaat palkitaan.

Ilmastonmuutosta ei esitellä projektissa vain ympäristöongelmana vaan myös yhteiskunnallisena ongelmana, ja projektissa korostetaan jokaisen oppilaan omaa vastuuta.

Koska Klimatkampenin kohderyhmänä ovat nuoret, projektitiimi toivoo uudenlaista ajattelua, luovia ratkaisuehdotuksia, nykyistä aktiivisempaa osallistumista julkiseen keskusteluun sekä sanoman leviämistä laajemmalle kunkin lähipiirissä.