14. Yhteiskuntapolitiikka ja terveyspolitiikka

Hans Wallmark overtog ledelsen af forhandlingerne.

Ændringer til dagsordenen:

Behandlingen af følgende rekommandationer måtte udgå under henvisning til, at de ministre, der skulle have præsenteret regeringernes/ministerrådets svar desværre var forhindret i at deltage:

- Nordisk handlingsplan om sjældne diagnoser (Rek. 27/2010/velfærd/A 1514/velfærd)

- Nordisk alkohol og tobakspolitik i et folkehelseperspektiv (Rek. 36/2012/velferd/A 1566/velferd)

På grund af tidspres blev følgende betænkninger/udvalgsforslag overdraget til Præsidiet til videre foranstaltning:

- Betänkande över medlemsförslag om ett nordiskt ersättningssystem som kan ge äldre rätt till omsorg (A 1596/välfärd)

- Betänkande över medlemsförslag om gränslös sjukvård (A 1598/välfärd)

- Utskottsförslag om förstärkning av barn och ungdomsstrategin i det nordiska samarbetet (A 1629/medborgar)

Dagsordenen blev fastsat i overensstemmelse hermed.

Ændringer til deltagerlisten: Bjørt Samuelsen (T) erstattede Høgni Hoydal uder pkt. 14. Deltagerlisten blev fastsat i overensstemmelse hermed.

Dokumentation:

- Udvalgsforslag om livslang læring (A 1627/kultur)

- Udvalgsforslag om nordisk sport- og idrætssamarbejde (A 1628/kultur)

- Utskottsförslag om språkförståelsens betydelse för mobiliteten på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden (A 1632/näring)

- Redegørelse om ligestilling (Dokument 10/2014)

- Ministerrådsförslag om nytt samarbetsprogram för jämställdhetssamarbetet 2015-2018 (B 299/medborgar)

- Redegørelse om Könberg-rapporten (Dokument 12/2014)

- Redegørelse om Holdbar Nordisk Velferd (Dokument 11/2014) - nåede ikke at blive præsenteret mundtligt på sessionen

Beslutninger:

  • Kultur- og Uddannelsesudvalgets rekommandation i anledning af udvalgsforslag om livslang læring (A 1627/kultur) blev vedtaget - Rek. 26/2014
  • Kultur- og Uddannelsesudvalgets rekommandation i anledning af udvalgsforslag om nordisk sport- og idrætssamarbejde (A 1628/kultur) blev vedtaget - Rek. 27/2014
  • Næringsudvalgets rekommandation i anledning af udvalgsforslag om "språkförståelsens betydelse för mobiliteten på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden" (A 1632/näring) blev vedtaget - Rek. 28/2014
  • Dokument 10/2014 togs til efterretning
  • Medborger- og Forrbugerudvalgets rekommandation i anledning af Ministerrådsförslag om nytt samarbetsprogram för jämställdhetssamarbetet 2015-2018 (B 299/medborgar) blev vedtaget - Rek. 29/2014
  • Dokument 12/2014 togs til efterretning
  • Dokument 11/2014 togs til efterretning (i den skriftlige form som modtaget)

Virðulegi forseti og kæru þingfulltrúar. Ég tala hér fyrir tillögu um símenntun frá mennta- og menningarmálanefnd A 1627. Við höfum verið dugleg að taka í notkun nýjar aðferðir sem gera möguleika...

Related case: Valiokuntaehdotus elinikäisestä oppimisesta

Arvoisa presidentti! Viime vuosina työmarkkinat ovat hyvin paljon muuttuneet eri maissa. Koulutus on tietenkin paras tae sille, että me pärjäämme niillä työmarkkinoilla, oli meidän ikämme sitten...

Related case: Valiokuntaehdotus elinikäisestä oppimisesta

Gode nordiske venner.

Kultur- og utdanningskomiteen har ønske om å få inn et nytt innsatsområde i vårt arbeid for 2015. Det gjelder et større og bedre samarbeid innenfor sport og idrett. De...

Related case: Valiokuntaehdotus urheilu- ja liikuntayhteistyön vahvistamisesta Pohjoismaissa

Tak, herr præsident. Som vi ofte har hørt på den her session, står mobiliteten i Norden og ikke mindst de problemer, som er koblet til ungdomsarbejdsløshed, højt på dagsordenen i alle nordiske...

Related case: Valiokuntaehdotus kielten ymmärtämisen merkityksestä liikkuvuudelle Pohjoismaiden yhteisillä työmarkkinoilla

Herr president! Jag tycker att det är ett intressant förslag på många sätt. Jag har två frågor som jag funderar på. Det står i motiveringarna att konjunktursvängningarna i länderna ofta är i otakt...

Related case: Valiokuntaehdotus kielten ymmärtämisen merkityksestä liikkuvuudelle Pohjoismaiden yhteisillä työmarkkinoilla

Forslaget fokuserer jo meget på de skandinaviske sprog, hvor de er samfundsbærende, kan man sige, og også på den offentlige sektor. Der nævnes det eksempel, at man måske forstår at klare sig godt...

Related case: Valiokuntaehdotus kielten ymmärtämisen merkityksestä liikkuvuudelle Pohjoismaiden yhteisillä työmarkkinoilla

Arvoisa presidentti! Kannatan kaikkia ehdotuksia, jotka lisäävät Pohjoismaiden kielten ymmärtämistä ja opiskelua. Pohjoismaiden kielten opiskelu, niin kuin muidenkin kielten opiskelu, pitäisi...

Related case: Valiokuntaehdotus kielten ymmärtämisen merkityksestä liikkuvuudelle Pohjoismaiden yhteisillä työmarkkinoilla

Det kræver ingen svar fra min side, så jeg siger bare tak til repræsentanten. Vi er enige om, hvor vigtig sprogforståelsen er, og at det også drejer sig lidt om, at myndighederne skal sætte et...

Related case: Valiokuntaehdotus kielten ymmärtämisen merkityksestä liikkuvuudelle Pohjoismaiden yhteisillä työmarkkinoilla

God förmiddag! Jag vill börja med att säga att jag ersätter min isländska kollega Eygló Harðardóttir, som har fått förhinder att vara här. Det kommer sannolikt att begränsa min förmåga att svara...

Herr president! Jag vill börja med att på medborgar- och konsumentutskottets vägnar tacka för presentationen av jämställdhetsredogörelsen. Det är en viktig avstämning på hur väl vi inom det...