Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Anbudsinbjudan för projekt om EU-taxonomin och aktörernas respons

23.10.23 | Støttemulighed
Den Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet välkomnar anbud för ett projekt om EU-taxonomin och aktörernas respons. Tidsfrist för inlämning av anbud är 05.12.2023.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
tir, 05/12/2023 - 15:00
Økonomisk ramme
400 000 DKK
Lande
Norge
Island
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Grønland
Finland
Sverige
Åland Islands

Bakgrund

EU:s taxonomi är en hörnsten i EU:s ramverk för hållbar finansiering och ett viktigt verktyg för öppenhet på marknaden. Taxonomin ska bland annat hjälpa till att styra investeringar till ekonomisk verksamhet som ligger i linje med EU:s långsiktiga klimat- och miljömål. Detta genom ett klassificeringssystem med kriterier för ekonomisk aktivitet. EU:s taxonomi öppnar upp för att finansiella och icke-finansiella företag kan dela en gemensam definition av ekonomisk verksamhet som kan anses vara miljömässigt hållbar. På så sätt kan taxonomin spela en viktig roll för att skala upp hållbara investeringar, skapa trygghet för investerare, förhindra greenwashing och hjälpa företag att bli mer klimat- och miljövänliga.

Syfte med projektet

Huvudsyftet med detta projekt är att få fram en kunskapsbas som säger oss något om hur kraftfull taxonomin kommer att vara i de nordiska länderna och hur företagen på marknaden förhåller sig till och förverkligar/operationaliserar regelverket i praktiken.

Projektet vill belysa följande frågor, som är avgränsade till att omfatta icke-finansiella företag:

 1. Hur viktigt är det att företagen klassas som hållbara? Vad kan förklara eventuella skillnader mellan företagen?
 2.  I vilken utsträckning ingår taxonomibestämmelserna som en del av företagens omstruktureringsplaner?
 3. I vilken utsträckning har företagen förstått och eventuellt byggt upp kompetensen inom det egna företaget om taxonomireglerna och om rapporteringskriterierna?
 4. I vilken utsträckning har företagen förberett sig inför kommande rapportering/dokumentation vid utgången av 2023?
 5. Finns det gemensamma utmaningar i de nordiska länderna när det gäller relevanta frågor relaterade till rapportering och förståelsen av kriterierna?

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK (moms (VAT) ingår i budgeten). Budgetramen ska täcka konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter och utgifter knutna till resultatförmedling.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den 5. december, 2023, kl. 15:00 CET. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i december och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för rapportering och slutrapport fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till registraturen på NME:s förvaltningsorgan (registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi ) och använder sig av något av de nordiska språken eller engelska för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema. I anbudet skall hänvisas till diarienummer EPOELY/2780/2023

Bifoga de bilagor som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen som den fristående projektbeskrivningen och CV: s. CV:s skickas som samlad separat fil.

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid

 • Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall samlas in och bearbetas
 • Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall styra och genomföra projektet
 • Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme per person och övriga utgifter
 • Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området
 • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
 • Tidsplan
 • Planerad informationsspridning av projektet

Enligt Nordiska ministerrådets stödordning, bör projektet gagna Norden. Därför ska varje projekt inkludera minst tre av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland.

NME kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgrupperna förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

För ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav, se bilagorna: “Anbudsinbjudan_EU_taxonomin_final.pdf” och ”Application template DK-ENG NME_EU_taxonomin_aktorernas_respons.docx”

Kontakt