The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Framgångsrik Grönländsk metod får spridning

29.10.15 | News
Karen J Klint
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Barn som utsätts för sexuella övergrepp riskerar att bli trasiga vuxna. Nordiska rådet uppmanar regeringarna att samla all nordisk kunskap om övergreppens effekter i ett nätverk.

Nätverket skulle bestå av forskare, psykologer, läkare och sociala myndigeter. Syftet vore att förmedla kunskap om goda metoder för att hjälpa vuxna som utsatts för övergrepp som barn.

I stället för att medborgare med behov av behandling ska komma till oss, kommer vi till dem

Ofta följer psykiskt lidande, missbruksproblem och fortsatta övergrepp i spåren av sexuella övergrepp på barn.

Ett exempel på goda metoder är det så kallade Rejseholdet, utvecklat på Grönland. Det är en resande grupp terapeuter som behandlar vuxna med en övergreppshistorik. 

- Vi anser att vi alla har mycket att lära av Grönland när det gäller vilken behandling som fungerar, sa Karen J Klint i rådets välfärdsutskott.

Orkar vara föräldrar

Under nordiska rådets debatt fanns en representant från det grönländska socialdepartementet på plats, Doris Jakobsen. Hon berättade att metoden är utvecklad för att fungera i ett land med utspridd befolkning och långa avstånd. 

- I stället för att medborgare med behov av behandling ska komma till oss, kommer vi till dem, sa Doris Jakobsen.

- Vi har arbetat för att ge de berörda ett bättre liv, för att säkra att deras barn får föräldrar som orkar uppfylla föräldrarollen bättre än förut.

Ny rapport

I år utkom också en rapport ”Unge i Grønland med fokus på seksualitet og seksu-elle overgrep”, beställd av departementet för Familie- og Justisvesenet på Grönland. Rapporten gav ny kunskap om problemets omfattning, följder och möjliga behandlingsmetoder. 

Rådet vill också att Nordens Välfärdscenter får ett ansvar för att samla nordisk  kunskap kring sena effekter av sexuella övergrepp på barn. Välfärdscentret har det breda uppdraget att främja kvaliteten på nordisk socialpolitik, genom att sammanställa forskningsresultat och arrangera nordiska och internationella konferenser.

 

 

(Rapport: Unge i Grønland: kapittel 7: Sammenfatning og sammenheng http://www.sfi.dk/rapportoplysninger-4681.aspx?Action=1&NewsId=4660&PID=9267

 

Contact information