Nidarosin julkilausuma

28.06.12 | Julkilausuma
Alkutuotannon ja elintarvikesektorin vastuu vihreästä kasvusta

Tietoja

Me 28. kesäkuuta 2012 Trondheimissa kokoontuneet Pohjoismaiden maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerit (MR-FJLS) painotamme, että alkutuotanto ja jalostusteollisuus ovat keskeisiä vihreän kasvun osatekijöitä.

Tavoitteena on entistä kestävämpi ja kilpailukykyisempi tuotanto seuraavilla ministerineuvoston sektoreilla: elintarvikkeet, rehuvalmisteet, puu rakennusaineena, bioenergia ja innovatiiviset uudet tuotteet maalta, merestä ja vedestä. Tämä on maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikesektorien tärkein panos kasvuun ja hyvinvointiin. MR-FJLS haluaa sen vuoksi painottaa seuraavia toimia, jotka osaltaan tuovat vihreää lisäarvoa:

  • Pyritään tehokkaampaan ja kestävämpään ekosysteemipohjaiseen maasta, merestä ja vesistöistä saatavien luonnonvarojen hyödyntämiseen ja panostetaan sen osana kasvi- ja eläinjalostusta ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja tuotteiden laadun parantamiseksi.
  • Hyödynnetään tehokkaammin jäännöstuotteita ja jätteitä sekä vähennetään arvoketjussa ja kuluttajien parissa syntyvää hävikkiä.
  • Edistetään alkutuotannon palveluihin ja tuotteisiin perustuvaa kasvua, kannattavuutta ja elinkeinotoimintaa esimerkiksi seuraavilla aloilla: hiilidioksidin talteenotto, ravinteiden kierrätys, hyvinvointi ja virkistyspalvelut.
  • Luodaan lisäarvoa edistämällä ruoan laatua, terveellisiä elintarvikkeita sekä alueellisia ja paikallisia voimavaroja, mukaan lukien Uusi pohjoismainen ruoka -hanke.
  • Edistetään ruoan laatua, terveellisiä elintarvikkeita ja terveellistä ravintoa ravitsemuksen, terveyden ja lisäarvon luomisen näkökulmasta.
  • Parannetaan julkista sääntelyä ja tehokeinoja sekä muita toimintaedellytyksiä tavoitteena edistää laajempaa kestävään kehitykseen pohjautuvaa biologista tuotantoa Pohjoismaissa. 
  • Pohjoismaiden ministerineuvosto toimii aloitteentekijänä tutkimuksen, innovaation ja koulutuksen alalla mukaan lukien mahdollinen yhden tai useamman vihreän kasvun testikeskuksen perustaminen ministerineuvoston sektoreilla.
  • Tiivistetään yhteistyötä Pohjoismaiden ministerineuvoston ja muiden alan pohjoismaisten toimijoiden kesken, mukaan lukien NordForsk, Pohjoismainen innovaatiokeskus, Pohjoismainen Atlantti-yhteistyö NORA ja alueelliset yhteistyötahot.
  • Koordinoidaan työtä EU:n biotalouspanostuksen kanssa.
  • Tehdään yhteistyötä itäisten ja läntisten lähialueiden kanssa.

Taustaa

Kestävä kehitys, elintarviketurvallisuus, biotalouteen perustuva yhteiskunta ja vihreä kasvu ovat esimerkkejä Pohjoismaita odottavista pakottavimmista maailmanlaajuisista haasteista. Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeministerien mukaan haasteet vaativat kestävää luonnonvarojen hyödyntämistä alkutuotannossa sekä elintarvikealalla Pohjoismaiden ministerineuvoston vihreän kasvun parissa tekemän työn tukemiseksi.

Pohjoismaiden pääministerit esittelivät marraskuussa 2011 Pohjoismaat vihreän kasvun kärjessä -raportin ja YK järjesti kestävän kehityksen konferenssin (Rio+20) kesäkuussa 2012. Rion konferenssin pääaiheena oli vihreä talouskasvu, elollisten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, turvallinen juomavesi ja maailmanlaajuinen elintarviketurvallisuus nopeasti muuttuvassa maailmassa.

MR-FJLS:n vastuualueet ovat keskeisiä vihreän kasvun kannalta ja ministerineuvosto panostaa jatkossa vahvemmin tähän työhön. MR-FJLS haluaa edesauttaa biotalouden kehitystä Pohjoismaissa hyödyntäen laitoksiaan ja yhteistyöelimiään, joihin kuuluvat mm. NordGen, Yhteispohjoismainen metsäntutkimus (SNS), kalastusyhteistyön työryhmä (AG Fisk) sekä Pohjoismainen maatalous- ja elintarviketutkimuksen komitea (NKJ).

Maailman väestönkasvu ja elintason nousu monissa maissa synnyttää tarpeen lisätä tuotantoa luonnon edellytysten ja maan vahvuuksien mukaisesti. Tuotannon kasvun on kuitenkin oltava kestävää myös pitkällä aikavälillä ja tapahduttava luonnon sietokyvyn rajoissa.

Pohjoismailla on runsaasti luonnonvaroja, niin meressä, vesistöissä kuin maallakin, jotka luovat pohjan tulevalle kasvulle. Kestävää ja tulevaisuuteen suuntautuvaa yhteiskuntakehitystä ja vihreää taloutta ei voida ajatella ilman elintarvikkeiden ja muiden meren, vesistöjen, maatalouden ja maaperän antimien sisällyttämistä.

Ministerineuvoston sektorien työ on hyvin integroitunutta sekä sisäisesti että yhteiskunnan arvoketjujen kanssa. Esimerkiksi nykyiset ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet, tarve parantaa maailmanlaajuista elintarviketurvallisuutta ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä edellyttävät sektorien välistä yhteistyötä ja ministerineuvosto tarjoaa aktiivisia yhteistyömahdollisuuksia myös muille sektoreille, etenkin tutkimuksen ja innovoinnin alalla tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vihreän kasvun strategian tulee olla monialainen ja siihen on sisällytettävä globaali näkökulma. Siihen tulee sisällyttää kaikki arvoketjut, myös merellisten ja maaperän luonnonvarojen jalostus.

Vihreän kasvun strategian tulee mahdollistaa myös sekä alkutuotannon että teollisuuden innovaatiot, joiden avulla saavutetaan kestävämpiä tuotteita, terveellistä ja kestävää ruokaa, pienempi ruokahävikki ja resurssien parempi hyödyntäminen.

Elintarvikealalla on painotettava ruoan laatua, oikeaa ruokavaliota ja elintarvikkeiden saatavuutta maailman kasvavan väestön tarpeisiin. Metsätalousalalla on painotettava kestävää tuotantoa tavoitteena korvata ympäristölle haitalliset ratkaisut. Lisäksi kaikilla MR-FJLS:in sektoreilla on erityisesti painotettava energiatuotantoa, joka voi edesauttaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä.