Nidaroserklæringen

28.06.12 | Deklaration
De primære erhvervs og fødevaresektorens ansvar for grøn vækst.

Information

Vi, de nordiske ministre for Fiskeri, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (MR-FJLS) samlet til møde i Trondheim den 28. juli 2012, lægger vægt på, at de primære erhverv og forædlingsindustrien er centrale faktorer for grøn vækst.

Målet er en øget bæredygtig og konkurrencedygtig produktion af mad, fodermidler, bygnings- og konstruktionsarbejde, bioenergi og nye innovative produkter fra land, hav og vand inden for MR-FJLS-sektorerne. Dette er FJLS-sektorernes vigtigste bidrag til vækst og velfærd. MR-FJLS vil derfor lægge vægt på tiltag som kan bidrage til at styrke skabelsen af grønne værdier:

  • Mere effektiv bæredygtig og økosystembaseret brug af de fornybare, landbaserede, marine og akvatiske naturressourcer, herunder en øget satsning på vækstforædling og avl med henblik på klimatilpasning og styrket produktkvalitet.
  • Mere effektiv udnyttelse af overskydende råvarer og affald samt reduktion af spild i værdikæden og hos forbrugeren.
  • Vækst, lønsomme virksomheder og ny erhvervsvirksomhed baseret på tjenester og produkter fra de primære erhverv, herunder CO2-binding, genvinding/recirkulering af næringsstoffer, velfærd og rekreation osv.
  • Øget værdiskabelse baseret på en styrkelse af fødevarernes kvalitet, sunde fødevarer og regionale og lokale fordele, herunder samarbejdsprojektet Ny Nordisk Mad.
  • Madkvalitet, sunde fødevarer og sund kost i et ernærings-, sundheds- og værdiskabelsesperspektiv.
  • Arbejde for bedre rammebetingelser, herunder offentlig regulering og offentlige tiltag, med henblik på at fremme udviklingen af en øget biologisk produktion i Norden på et bæredygtigt grundlag.
  • Forskning, innovation og uddannelse initieret af Nordisk Ministerråd, herunder eventuel etablering af et eller flere testcentre for grønne løsninger inden for FJLS-sektorerne.
  • Styrket samarbejde mellem Nordisk Ministerråd og andre nordiske satsninger på området, blandt andet NordForsk, Nordic Innovation, regionalt samarbejde og NORA.
  • Koordinering i forhold til EU's satsning inden for bioøkonomien.
  • Nabosamarbejde i øst og vest.

Baggrund

Bæredygtig udvikling, fødevaresikkerhed, et biobaseret samfund og grøn vækst er nogle af de mest presserende globale udfordringer, som de nordiske lande skal forholde sig til. Ifølge en vurdering fra MR-FJLS kræver dette et bæredygtigt forbrug af ressourcer i de primære erhverv og fødevaresektoren, som bakker op om arbejdet med grøn vækst under Nordisk Ministerråd.

De nordiske statsministre fremlagde i november 2011 rapporten 'Norden – førende inden for grøn vækst', og FN afsluttede i juni 2012 topmødet om bæredygtig udvikling (Rio+20). Hovedtemaet i Rio var grøn økonomisk vækst, bæredygtig forvaltning af jordens biologiske ressourcer, rent drikkevand og global fødevaresikkerhed i en verden i hurtig forandring.

Ansvarsområderne under MR-FJLS er centrale for en grøn vækst, og MR-FJLS vil prioritere dette højere i fremtiden. Med bistand fra sine institutioner og samarbejdsorganer som NordGen, SamNordisk Skovforskning (SNS), AG Fisk og Nordisk Komité for Jordbrugs- og Madforskning (NKJ), vil MR-FJLS bidrage til udviklingen af en mere biobaseret økonomi.

Den globale befolkningstilvækst og den øgede levestandard i en række lande vil skabe behov for en øget produktion i overensstemmelse med de biologiske forudsætninger og komparative fordele. Den øgede produktion skal imidlertid være bæredygtig – også på lang sigt – og ligge inden for miljøets tålegrænse.

Norden har en rig adgang til naturressourcer, både i havet, søerne og på land, som kan danne grundlag for fremtidig vækst. En bæredygtig og fremadrettet samfundsudvikling og grøn økonomi er utænkelig uden at produktionen af mad og andre biobaserede produkter fra havet, søerne, jordbrug og udmark er inkluderet.

Sektorerne under MR-FJLS er godt integreret – både i hinanden og i en række værdikæder i samfundet. De aktuelle udfordringer i forbindelse med klimaudviklingen, behovet for en styrket satsning på global fødevaresikkerhed, behovet for en mere bæredygtig forvaltning af naturressourcerne osv. er tværsektorielle, og MR-FJLS tilbyder et aktivt samarbejde med andre sektorer, ikke mindst inden for forskning og innovation for at nå de definerede mål.

En strategi for grøn vækst skal være tværsektoriel og have et globalt perspektiv. Alle værdikæder, herunder forædlingsindustrien for akvatiske og landbaserede naturressourcer, skal indgå i strategien.

En strategi for grøn vækst skal også støtte innovation – både i de primære erhverv og i industrien – som resulterer i bæredygtige produkter, sund og bæredygtig mad, reduktion af madspild og en bedre udnyttelse af ressourcerne.

På fødevareområdet skal der både lægges vægt på madkvalitet, en rigtig kost og en tilstrækkelig adgang til mad for en voksende global befolkning. På skovområdet skal der lægges vægt på bæredygtig produktion af produkter, som kan erstatte mindre klimavenlige løsninger. Der skal desuden lægges betydelig vægt på produktion af energiressourcer, som kan bidrage til et reduceret forbrug af fossile brændsler i alle sektorer inden for MR-FJLS.