Nidarosdeklarationen

28.06.12 | Deklaration
Primärnäringarnas och livsmedelssektorns ansvar för grön tillväxt.

Information

Vi, de nordiska ministrarna för fiskeri, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) som samlades till ett möte i Trondheim den 28 juli 2012, betonar att primärnäringarna och förädlingsindustrin är centrala faktorer för grön tillväxt.

Målet är en ökad hållbar och konkurrenskraftig produktion inom MR-FJLS-sektorerna, som består av livsmedel, foderprodukter, byggnads- och konstruktionsvirke, bioenergi och innovativa nya produkter från land, hav och vatten. Detta är FJLS-sektorernas viktigaste bidrag till tillväxten och välfärden. MR-FJLS vill därför lägga vikt vid åtgärder som kan bidra till ett ökat grönt värdeskapande:

  • Mer effektiv, hållbar och ekosystembaserad användning av de förnybara, landbaserade, marina och akvatiska naturresurserna, däribland ökade satsningar på växtförädling och avel med sikte på klimatanpassning och förbättrad produktkvalitet.
  • Ett mer effektivt utnyttjande av restråvaror och avfall samt minskat svinn i värdekedjan och hos konsumenterna.
  • Tillväxt, lönsamma företag och nya näringsverksamheter baserade på tjänster och produkter från primärnäringarna, som exempelvis koldioxidbindning, återvinning/återanvändning av näringssalter, välfärds- och rekreationstjänster etc.
  • Ett ökat värdeskapande baserat på en förbättrad livsmedelskvalitet, hälsosamma livsmedel samt regionala och lokala framsteg, däribland samarbetsprojektet Ny nordisk mat.
  • Matkvalitet, hälsosamma livsmedel och kosthållning i ett närings-, hälso- och värdeskapandeperspektiv.
  • Arbeta för bättre ramvillkor, däribland offentliga regleringar och styrmedel för att främja utvecklingen av en ökad biologisk produktion i Norden på en hållbar grund. 
  • Forskning, innovation och utbildning initierat av Nordiska ministerrådet. Däribland möjlig etablering av ett eller flera testcenter för gröna lösningar inom FJLS-sektorerna.
  • Ett intensifierat samarbete mellan Nordiska ministerrådet och andra nordiska satsningar på området, bland annat NordForsk, Nordiskt Innovationscenter och regionalt samarbete som exempelvis Nordiskt Atlantsamarbete NORA.
  • Samordning med EU:s satsning på bioekonomi.
  • Grannsamarbete i öst och väst.

Bakgrund

Hållbar utveckling, livsmedelssäkerhet, ett biobaserat samhälle och grön tillväxt är några av de mest brådskande globala utmaningarna som de nordiska länderna måste förhålla sig till. Enligt MR-FJLS bedömning kräver detta att en hållbar resursförbrukning inom primärnäringarna och livsmedelssektorn måste stötta arbetet med grön tillväxt inom Nordiska ministerrådet.

De nordiska statsministrarna lade i november 2011 fram sin rapport Norden – Ledande i grön tillväxt, och FN avslutade i juni 2012 högnivåkonferensen om hållbar utveckling (Rio+20). Huvudtemat i Rio var grön ekonomisk tillväxt, hållbar förvaltning av jordens biologiska resurser, säkert dricksvatten och global livsmedelssäkerhet i en värld i snabb förändring.

Ansvarsområdena under MR-FJLS är centrala för en grön tillväxt och MR-FJLS kommer att prioritera detta starkare framöver. Med bidrag från dess institutioner samt samarbetsorgan som NordGen, Samnordisk Skogforskning (SNS), AG Fisk och Nordiska kommittén för livsmedels- och jordbruksforskning (NKJ) vill MR-FJLS bidra till utvecklandet av en mer biobaserad ekonomi i Norden.

Den globala befolkningsökningen och ökade levnadsstandarden i flera länder kommer att medföra ett behov av ökad produktion i överensstämmelse med de biologiska förutsättningarna och komparativa fördelar. Ökad produktion måste emellertid vara hållbar också i det långa loppet och ske inom ramarna för vad miljön klarar av.

Norden har rikliga naturresurser, både i havet och sjöarna samt på land, som kan ge en grund för framtida tillväxt. En hållbar och framtidsinriktad samhällsutveckling och grön ekonomi är otänkbart utan att produktion av mat och andra biobaserade produkter från hav, sjö, jordbruk och utmark ingår.

Sektorerna under MR-FJLS är starkt integrerade både med varandra och i en rad olika värdekedjor i samhället. Dagens utmaningar när det gäller klimatutvecklingen, behovet av ökade satsningar på global livsmedelssäkerhet, behovet av en mer hållbar förvaltning av naturresurserna och så vidare är sektorsövergripande, och MR-FJLS erbjuder aktivt samarbete med andra sektorer, inte minst inom forskning och innovation, för att nå de uppsatta målen.

En strategi för grön tillväxt kan vara sektorsövergripande och med ett globalt perspektiv. Alla värdekedjorna, däribland förädlingsindustrin för akvatiska och landbaserade naturresurser, måste ingå.

En strategi för grön tillväxt måste också möjliggöra innovationer både i primärnäringarna och inom industrin, som resulterar i hållbara produkter, hälsosamma och hållbara livsmedel, ett minskat matsvinn och ett bättre resursutnyttjande.

På livsmedelsområdet måste man betona både matkvalitet, rätt kosthållning och tillräcklig tillgång till mat för en växande global befolkning. På skogsområdet måste man fokusera på hållbar produktion av varor som kan ersätta mindre klimatvänliga lösningar och inom alla de sektorer som ingår i MR-FJLS måste man i hög grad fokusera på produktion av energiresurser som kan bidra till minskad användning av fossil energi.