Nidarosdeklarasjonen

28.06.12 | Deklarasjon
Primærnæringenes og matsektorens ansvar for grønn vekst.

Vi, de nordiske ministre for Fiskeri, Jordbruk, Levnedsmidler og Skogbruk (MR-FJLS) samlet til møte i Trondheim den 28. juli 2012 legger vekt på at primærnæringer og foredlingsindustrien er sentrale faktorer for grønn vekst.

Målet er økt bærekraftig og konkurransedyktig produksjon innen MR-FJLS-sektorene av mat, fôrmidler, bygnings- og kontruksjonsvirke, bioenergi og innovative nye produkter fra land, hav og vann. Dette er FJLS-sektorenes viktigste bidrag til vekst og velferd. MR-FJLS vil derfor legge vekt på tiltak som kan bidra til styrket grønn verdiskaping:

  • Mer effektiv, bærekraftig og økosystembasert bruk av de fornybare, landbaserte, marine og akvatiske naturressursene, herunder økt satsing på vekstforedling og avl med sikte på klimatilpasning og styrket produktkvalitet
  • Mer effektiv utnytting av restråvarer og avfall og redusert svinn i verdikjede og hos forbruker
  • Vekst, lønnsomme foretak og ny næringsvirksomhet basert på tjenester og produkter fra primærnæringene slik som CO2-binding, gjennvinning/resirkulering av næringssalter, velferd og rekreasjontjenester osv
  • Økt verdiskaping basert på styrket matkvalitet, sunne næringsmidler og regionale og lokale fortrinn, herunder samarbeidsprosjektet Ny Nordisk Mat
  • Matkvalitet, sunne næringsmidler og kosthold i et ernærings-, helse- og verdiskapingsperspektiv
  • Arbeide for bedre rammebetingelser, herunder offentlige reguleringer og virkemidler, for å fremme utviklingen av økt biologisk produksjon i Norden på et bærekraftig grunnlag. 
  • Forskning, innovasjon og utdanning initiert av Nordisk ministerråd. Herunder mulig etablering av et eller flere testsenter for grønne løsninger innen FJLS-sektorene .
  • Styrket samarbeid mellom Nordisk ministerråd og andre nordiske satsinger innen området, bl. a NordForsk, Nordisk Innovasjon og regionalt samarbeid eg NORA
  • Koordinering med EU sin satsing innen bioøkonomien.
  • Nabosamarbeidet i øst og vest.

Bakgrunn

Bærekraftig utvikling, matsikkerhet, et biobasert samfunn og grønn vekst er noen av de mest presserende globale utfordringer de nordiske land må forholde seg til. Etter MR-FJLS sin vurdering krever dette at bærekraftig ressursbruk i primærnæringene og matsektoren må støtte opp under arbeidet med grønn vekst under Nordisk Ministerråd.

De nordiske statsministrene fremla i november 2011 sin rapport Norden – Ledande i grön tillväxt, og FN avsluttet i juni 2012 Høynivåkonferansen om bærekraftig utvikling (Rio+20). Hovedtemaet i Rio var grønn økonomisk vekst, bærekraftig forvaltning av jordens biologiske ressurser, trygt drikkevann og global matsikkerhet i en verden i rask endring.

Ansvarsområdene under MR-FJLS er sentrale for en grønn vekst, og MR-FJLS kommer til å prioritere dette sterkere framover. Med bistand av sine institusjoner samt samarbeidsorgan som NordGen, SamNordisk Skogforskning (SNS), AG Fisk og Nordisk komite for jordbruks- og matforskning (NKJ) vil MR-FJLS bidra til utvikling av en mer biobasert økonomi i Norden.

Global befolkningsøkning og økt levestandard i en rekke land vil medføre et behov for økt produksjon i samsvar med de biologiske forutsetninger og komparative fortrinn. Økt produksjon må imidlertid være bærekraftig også i det lange løp og skje innenfor miljøets tålegrense.

Norden har rik tilgang på naturressurser, både i havet, sjøene og på land som kan gi grunnlag for fremtidig vekst. En bærekraftig og framtidsrettet samfunnsutvikling og grønn økonomi er utenkelig uten at produksjon av mat og andre biobaserte produkter fra hav, sjø, jordbruk og utmark er inkludert.

Sektorene under MR-FJLS er sterkt integrert både med hverandre og i en rekke verdikjeder i samfunnet. Dagens utfordringer knyttet til klimautviklingen, behovet for styrket satsing på global matsikkerhet, behovet for mer bærekraftig naturressursforvaltning osv er sektorovergripende, og MR-FJLS tilbyr aktivt samarbeid med andre sektorer, ikke minst innen forskning og innovasjon for å nå opptrukne mål.

En strategi for grønn vekst må være sektorovergripende og med et globalt perspektiv. Alle verdikjedene, herunder foredlingsindustrien for akvatiske og landbaserte naturressurser må inngå.

I en strategi for grønn vekst må det også legges til rette for innovasjoner både i primærnæringene og i industrien som resulterer i bærekraftige produkter, sunn og holdbar mat, redusert matsvinn og bedre ressursutnyttelse.

På matområdet må det legges vekt på både matkvalitet, riktig kosthold og tilstrekkelig tilgang på mat for en voksende global befolkning. På skogområdet må det legges vekt på bærekraftig produksjon av produkter som kan erstatte mindre klimavennlige løsninger og innenfor hele MR-FJLS sine sektorer må det legges betydelig vekt på produksjon av energiressurser som kan bidra til redusert bruk av fossil energi.