Perusopetus Ruotsissa

Skola
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org
Tämä sivu kertoo Ruotsin peruskouluista. Jäljempää voit lukea lisää myös kouluvelvollisuudesta, peruskoulun luokkajaosta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, arvosanoista ja äidinkielen opetuksesta Ruotsin kouluissa.

Ruotsissa päävastuu perusopetuksesta on kunnilla. Valtio puolestaan ohjaa kouluja ja asettaa niiden toiminnalle puitteet ja tavoitteet lakien, säännösten ja opetus- ja kurssisuunnitelmien avulla.

Valtion kouluvirasto Skolverket on kansallinen kouluviranomainen, jonka tehtävänä on seurata, arvioida, kehittää ja valvoa koulutoimintaa. Koulun koko henkilöstön velvollisuutena on pyrkiä yhteisiin tavoitteisiin, niin että kaikille oppilaille varmistetaan yhtäläinen peruskoulutus.

Ruotsin peruskoulut ovat yleensä maksuttomia ja toimivat julkisin varoin. Pieni osa peruskoululaisista käy julkisesti rahoitetuissa yksityiskouluissa (fristående skola).

Kaikilla Ruotsissa asuvilla lapsilla on oikeus ja velvollisuus saada perusopetusta kymmenen vuoden ajan.

Kouluvelvollisuus

Joissakin Pohjoismaissa on oppivelvollisuus, mutta Ruotsissa on kouluvelvollisuus. Oppilaalla on siis velvollisuus osallistua koulun tiloissa annettavaan opetukseen, ellei hänellä ole pätevää syytä olla osallistumatta siihen.

Kouluvelvollisuus alkaa syyslukukauden alkaessa sinä kalenterivuonna, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta. Kouluvelvollisuus päättyy yleensä kymmenennen kouluvuoden päättyessä. Jos lapsi käy erityiskoulua, kouluvelvollisuus päättyy lapsen yhdennentoista kouluvuoden päättyessä.

Kaikilla yleisen kouluvelvollisuuden piiriin kuuluvilla lapsilla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen.

Vapaa kouluvalinta

Kunnan on otettava huomioon oppilaspaikkaa hakevan perheen toiveet sekä läheisyysperiaate, mutta lapsi ei ole automaattisesti oikeutettu oppilaspaikkaan jossain tietyssä koulussa.

Valittavana on sekä kunnallisia että yksityisiä kouluja. Joissakin yksityiskouluissa oppilaspaikkaa voi joutua jonottamaan muutaman vuoden. Yksityiskoulut vastaavat oppilasvalinnoistaan itse omien valintamenettelyjensä mukaisesti. Utbildningsinfo.se-sivustosta selviää, mistä kouluista voi hakea oppilaspaikkaa.

Ota yhteyttä tulevaan asuinkuntaasi ja selvitä, miten voit ilmoittaa lapsesi haluamaasi kouluun Ruotsissa.

Esiopetus

Lapset aloittavat esikoulun kuusivuotiaina. Tavoitteena on pohjustaa koulun aloittamista. Esiopetus kuuluu Ruotsissa kouluvelvollisuuteen.

Esikoulutoiminta on oma koulumuotonsa, ja esikoulut toimivat usein samoissa tiloissa peruskoulujen kanssa. Peruskoulun opetussuunnitelma koskee tietyiltä osin myös esiopetusta.

Peruskoulu (grundskola, grundsärskola ja specialskola)

Ruotsin peruskoulu ja muut sitä vastaavat koulumuodot (erityisperuskoulu ja erityiskoulu) ovat yhdeksänvuotisia (1.–9. luokka), ja lukuvuosi koostuu syys- ja kevätlukukaudesta.

Peruskoulut ovat joko kunnallisia tai yksityisiä. Kaikki peruskoulut noudattavat samaa opetussuunnitelmaa, mutta yksityiskoulujen pedagogiset, tunnustukselliset ja muut painotukset voivat erota kunnallisten peruskoulujen painotuksista. Yksityiskoulut voivat olla yrityksen, säätiön tai yhdistyksen omistuksessa.

Lisätietoja peruskoulusta saat Ruotsin kouluvirastosta tai ruotsalaisesta asuinkunnastasi.

Jos muutat Ruotsiin toisesta Pohjoismaasta, lapsellasi on oikeus hänen ruotsin kielen taidoistaan riippumatta käydä Ruotsissa peruskoulun sitä luokkaa, jota muut hänen ikäisensä lapset käyvät ja joka vastaa sitä luokkatasoa, jolla hän oli kotimaassaan.

Jos lapsesi on aiemmin käynyt koulua toisessa Pohjoismaassa ja haluat ilmoittaa hänet ruotsalaiseen peruskouluun, sinun pitää esittää entisestä koulusta saamasi asiakirjat joko ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi tai englanniksi. Ota yhteyttä lapsesi tulevaan kouluun ja kysy, mitä asiakirjoja kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan.

Kansainväliset koulut

Jos lapsi asuu Ruotsissa vain vähän aikaa tai jos hänen on jostain muusta syystä perusteltua käydä kansainvälistä koulua, hän voi hakea johonkin Kouluasioiden valvontaviraston (Skolinspektionen) hyväksymään kansainväliseen kouluun. Hyväksymisen edellytyksenä on, että kansainvälisessä koulussa annettava opetus on rinnastettavissa ruotsalaisen peruskoulun oppimäärään.

Arvosanat

Ruotsin peruskouluissa on käytössä kuusiportainen arvosana-asteikko: A–E (hyväksytty) ja F (hylätty). Peruskoulun 6.–9. luokkien oppilaat saavat arvosanan kaikista niistä aineista, joissa he ovat saaneet opetusta.

Peruskoulun 9. luokan oppilaat saavat kevätlukukauden päättyessä peruskoulun päättötodistuksen. Toisen asteen koulutukseen haetaan päättötodistuksen arvosanojen perusteella.

Erityisperuskoulussa oppilaalle annetaan arvosanat, jos lapsi tai hänen huoltajansa toivoo sitä. Erityiskoulujen oppilaat saavat arvosanat 7.–10. luokalla.

Peruskoulun luokkajako

Peruskoulujen luokkajaossa on pieniä Pohjoismaiden välisiä eroja. Taulukosta ilmenee, miten vuosiluokat on numeroitu eri Pohjoismaissa (sulkeissa olevat vuosiluokat ovat vapaaehtoisia). Esikoulu ja 9–10 vuoden mittainen peruskoulu:

Ruotsi             Tanska            Suomi            Islanti          Norja           Ikä

     0                      0                      (0)                 1                   1               6

     1                      1                      1                    2                  2                7

     2                      2                       2                   3                  3                8

     3                      3                       3                   4                  4                9

     4                      4                       4                   5                  5                10

     5                      5                       5                   6                  6                11

     6                      6                       6                   7                  7                12

     7                      7                       7                   8                  8                13

     8                      8                       8                   9                  9                14

     9                      9                       9                  10                10               15

     -                    (10)                   (10)                 -                   -                 16

Äidinkieli

Jos oppilaan huoltajan äidinkieli on muu kuin ruotsi, oppilaalla on oikeus saada äidinkielen opetusta kyseisessä kielessä, mikäli kieltä puhutaan kotona päivittäin, mikäli oppilaalla on kyseisen kielen perustaidot ja mikäli kunnassa on vähintään viisi oppilasta, jotka toivovat kyseisen kielen opetusta.

Jos huoltajan äidinkieli on kansallinen vähemmistökieli, oppilaalle on tarjottava äidinkielen opetusta, vaikka kyseistä kieltä ei puhuttaisikaan kotona päivittäin ja vaikka kunnassa ei olisikaan vähintään viittä kyseisen kielen opetusta tarvitsevaa oppilasta. Ruotsin kansalliset vähemmistökielet ovat suomi, meänkieli (Tornionlaakson suomi), saame (saamen kielet), romani chib ja jiddiš.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta koostuu vapaa-ajankodeista, avoimesta vapaa-ajantoiminnasta ja pedagogisesta hoivatoiminnasta. Lapsi voi osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan kuusivuotiaasta alkaen. Osallistumisoikeus päättyy kevätlukukauden loppuun sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää 13 vuotta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa on tarjolla ennen koulupäivän alkua ja koulupäivän jälkeen, mikä helpottaa vanhempien työssäkäyntiä ja opiskelua.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisesta peritään yleensä maksu.

Toiminta tapahtuu useimmiten koulun tiloissa ja koulun johdolla.

Koulukuljetus

Vammaiset oppilaat tai oppilaat, joilla on pitkä koulumatka, voivat olla tietyissä tapauksissa oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen. Kysy lisätietoja asuinkunnastasi.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.