Grundskola i Sverige

Skola
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Här kan du läsa om den svenska grundskolan. Du får också en överblick över skolplikt, årskurser, fritidshem, betyg och modersmålsundervisning i skolan i Sverige.

I Sverige har kommunerna huvudansvaret för grundskolan medan staten styr skolan genom lagar, regler, läroplaner och kursplaner som sätter mål och riktlinjer för verksamheten.

Skolverket har ansvar för uppföljning, utvärdering, utveckling och tillsyn av skolverksamheten. Alla i skolan har en skyldighet att arbeta för gemensamma mål för att garantera en enhetlig utbildning.

Den svenska skolan är huvudsakligen offentligt finansierad och avgiftsfri. En liten andel av eleverna går i fristående skolor, som också är offentligt finansierade.

Barn som är bosatta i Sverige har rätt och skyldighet till undervisning i tio år.

Skolplikt

Vissa nordiska länder har undervisningsplikt, men Sverige har skolplikt. Skolplikt innebär att barn undervisas i skolan och att eleven ska delta i undervisningen som bedrivs i skolan, förutom när eleven har ett giltigt skäl till att inte delta.

Skolplikten börjar på höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. I regel upphör skolplikten efter det tionde skolåret. Om ditt barn går i specialskola upphör skolplikten efter det elfte skolåret.

Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande skolutbildning.

Fritt skolval

När du väljer skola till ditt barn ska kommunen ta hänsyn till ditt och ditt barns önskemål om val av skola och till principen om närhet till skolan (närhetsprincipen), men ditt barn kan inte kräva att komma in på en särskild skola.

Föräldrar och elever kan välja mellan en kommunal skola och en fristående skola. Det kan krävas att man skriver in sig i en friskola ett par år i förväg för att få en plats. En fristående skola ansvarar själv för antagningen till skolan och har sina egna urvalsgrunder. På Utbildningsinfo.se kan du se vilka skolor du eller ditt barn kan välja mellan.

Kontakta den kommun du ska flytta till för att få information om vad du ska göra för att skriva in ditt barn i den skola du önskar.

Förskoleklass

Barnet börjar i förskoleklass i sexårsåldern för att förbereda sig inför skolstarten. Förskoleklassen omfattas av skolplikt i Sverige.

Förskoleklassen är en egen skolform och är ofta fysiskt integrerad med grundskolan. Delar i grundskolans läroplan gäller för förskoleklassen.

Grundskola

Den svenska grundskolan och motsvarande skolformer (grundsärskola och specialskola) består av förskoleklass och nio årskurser (årskurs 1–9) och är indelade i en hösttermin och en vårtermin.

Det finns både kommunala och fristående grundskolor. Alla grundskolor följer samma läroplan, men de fristående skolorna kan ha en inriktning som skiljer sig från de kommunala, till exempel när det gäller trosinriktning eller pedagogik. De fristående skolorna kan ägas av ett företag, en stiftelse eller en förening.

Du hittar ytterligare information om grundskolan hos Skolverket eller hos din kommun.

Om du flyttar till Sverige från ett annat nordiskt land har ditt barn rätt att gå i skolan i Sverige i en klass med jämnåriga och på samma nivå som ditt barn gick i skolan i sitt hemland – oberoende av språkkunskaper.

Om ditt barn har gått i skolan i ett annat nordiskt land tidigare och ska skrivas in i en svensk grundskola bör du ta med dig handlingar från den tidigare skolan på ett skandinaviskt språk eller på engelska. Kontakta den skola ditt barn ska gå i för att få mer exakt information om vilka handlingar ditt barn bör ha med sig.

Internationella skolor

Barn som bor i Sverige under en kortare period eller som har andra skäl till att genomgå sin utbildning i en internationell skola har rätt till det om skolan är godkänd som internationell skola av Skolinspektionen. För att bli godkänd ska skolans utbildning betraktas som likvärdig med den svenska grundskolan.

Betyg

I grundskolan har man en betygsskala med fem godkända steg, A–E, och F som är icke godkänt. Det ges terminsbetyg i årskurs 6–9 i alla de ämnen som eleven har fått undervisning i.

I slutet av vårterminen i årskurs 9 får eleven slutbetyg. Eleven söker till gymnasieskolan med slutbetygen.

I grundsärskolan ger man betyg om barnet eller barnets vårdnadshavare vill det. I specialskolan ges det betyg i årskurs 7 till 10.

Årskurser

De nordiska ländernas skolsystem är inte helt identiska. Här ser du hur årskurserna i de fem nordiska länderna är fördelade (siffrorna inom parentes visar att den aktuella årskursen inte är obligatorisk): Förskola plus 9–10 års skolgång:

Sverige          Danmark          Finland         Island          Norge          Ålder

0                     0                      (0)                 1                  1                 6

1                       1                      1                    2                  2                 7

2                      2                       2                   3                  3                 8

3                      3                       3                   4                  4                 9

4                      4                       4                   5                  5                10

5                      5                       5                   6                  6                11

6                      6                       6                   7                  7                12

7                      7                       7                   8                  8                13

8                      8                       8                   9                  9                14

9                      9                       9                  10                10               15

-                    (10)                   (10)                 -                   -               16

Modersmålsundervisning

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i det språket om språket talas dagligen i hemmet, eleven har grundläggande kunskaper i språket och om minst fem elever vill ha sådan undervisning i kommunen.

Om vårdnadshavaren har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål ska eleven erbjudas modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet och även om kravet på fem elever uppfylls. De nationella minoritetsspråken är finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska (alla dialekter), romani chib och jiddisch.

Pedagogisk verksamhet

Skolbarn kan delta i pedagogisk verksamhet på ett fritidshem, i en öppen fritidsverksamhet eller inom pedagogisk omsorg från att de är sex år till och med vårterminen det år de fyller tretton år.

Verksamheten är öppen från tidigt på morgonen till kvällen för att göra det möjligt för föräldrarna att arbeta eller studera.

Föräldrarna betalar i regel en avgift för barnomsorgen.

I de flesta fall är fritidshemmet en verksamhet som är integrerad med skolan och har samma ledning.

Skolskjuts

Elever som bor långt från skolan, har en funktionsnedsättning eller av andra skäl har behov av transport, kan under vissa förutsättningar ha rätt till gratis skolskjuts. Kontakta din kommun för mer information.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.