Grundskola i Sverige

Skolebøger og et æble
Fotograf
Photo/Element5 Digital on Unsplash
I Sverige börjar de flesta barn i förskolan vid sex års ålder och går sedan i skolan i nio år. Här kan du läsa om svensk grundskola, skolplikt, årskurser, fritidshem, betyg och modersmålsundervisning.

Om du flyttar till Sverige med ett barn som har gått i skola i ett annat nordiskt land och vill skriva in barnet i en svensk skola ska du kontakta den svenska skolan angående vilka dokument ditt barn ska ha med sig. Dessa måste vara på ett skandinaviskt språk eller på engelska.

Ditt barn har rätt att gå i skolan i Sverige på samma nivå som i sitt hemland med jämnåriga kamrater oavsett språkkunskaper.

Förskoleklass i Sverige

i Sverige börjar ditt barn i förskoleklass i sexårsåldern för att förbereda sig för skolstarten.

Förskoleklassen omfattas av skolplikt i Sverige och är en egen skolform som ofta är fysiskt integrerad med grundskolan. Delar i grundskolans läroplan gäller för förskoleklassen.

Grundskola i Sverige

Barn som är bosatta i Sverige har rätt och skyldighet till undervisning i grundskolan i tio år. Den svenska grundskolan och motsvarande skolformer (grundsärskola och specialskola) består av förskoleklass och nio årskurser (årskurs 1–9) som är indelade i en hösttermin och en vårtermin.

I Sverige styr staten skolan genom lagar, regler, läroplaner och kursplaner som sätter mål och riktlinjer för verksamheten. Skolverket är den nationella skolmyndighet som har ansvar för uppföljning, utvärdering, utveckling och tillsyn av skolverksamheten.

I Sverige har kommunerna huvudansvaret för grundskolan, som huvudsakligen är offentligt finansierad och avgiftsfri. Det finns både kommunala och fristående grundskolor.

Grundskolor kan vara kommunala eller fristående. De flesta skolor är kommunala och eleverna går vanligtvis i en kommunal skola nära sitt hem.

En liten andel av eleverna går i fristående skolor, som också är offentligt finansierade. Friskolor är öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala skolor. De fristående skolorna ägs inte av kommunen, utan av företag, stiftelser eller föreningar.

Alla grundskolor följer samma läroplan, men de fristående skolorna kan ha en inriktning som skiljer sig från de kommunala, till exempel när det gäller trosinriktning eller pedagogik.

Varje skola har möjlighet att ha olika inriktningar, till exempel undervisning på engelska eller kultur- och idrottsklasser.

I Sverige måste alla elever, enligt den svenska skollagen, genomföra prao under årskurs 8 och/eller 9. Prao står för praktisk arbetslivsorientering och ser till att eleverna får uppleva hur det är att arbeta på en arbetsplats.

Du hittar ytterligare information om grundskolan hos Skolverket eller hos din kommun i Sverige.

Skolplikt i Sverige

Vissa nordiska länder har undervisningsplikt, men Sverige har skolplikt. Skolplikt betyder att barn undervisas i skolan och att eleven ska delta i undervisningen som bedrivs i skolan, förutom när eleven har ett giltigt skäl till att inte delta.

Varje läsår är uppdelat i två terminer, en hösttermin och en vårtermin.

Skolplikten börjar på höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år.

I regel upphör skolplikten efter det tionde skolåret. Om ditt barn går i specialskola upphör skolplikten efter det elfte skolåret.

Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande skolutbildning.

Fritt skolval i Sverige

I Sverige kan föräldrarna välja skola för sina barn i hela den kommun där de bor. I vissa delar av Sverige finns det lokala överenskommelser som gör att föräldrarna kan välja mellan skolor i hela länet.

Möjligheten att välja skola är alltså inte begränsad till den kommun eller stadsdel där barnet bor. En förälders önskemål kan dock inte åsidosätta en annan elevs rätt att gå i en skola nära hemmet. Det kallas närhetsprincipen.

När du väljer skola till ditt barn ska kommunen ta hänsyn till ditt och ditt barns önskemål om val av skola och till principen om närhet till skolan, men ditt barn kan alltså inte kräva att komma in på en särskild skola.

Föräldrar och elever kan välja mellan en kommunal skola och en fristående skola. Det kan krävas att man skriver in sig i en friskola ett par år i förväg för att få en plats. En fristående skola ansvarar själv för antagningen till skolan och har sina egna urvalsgrunder.

På Utbildningsinfo.se kan du se vilka skolor du och ditt barn kan välja mellan.

Kontakta den svenska kommun du ska flytta till för att få information om vad du ska göra för att skriva in ditt barn i den skola du önskar.

Internationella skolor i Sverige

Barn som bor i Sverige under en kortare period eller som har andra skäl till att genomgå sin utbildning i en internationell skola har rätt till det om skolan är godkänd som internationell skola av Skolinspektionen i Sverige.

För att bli godkänd ska skolans utbildning betraktas som likvärdig med den svenska grundskolan.

Betyg i grundskolan i Sverige

Grundskolan har en betygsskala med sex steg, nämligen A–F. De första fem stegen A–E innebär ett godkänt resultat. Betyget F innebär att eleven inte har fått ett godkänt resultat.

I slutet av varje termin, från årskurs 6 till årskurs 9, får eleverna terminsbetyg i de ämnen som ingått i undervisningen. Betyg ges i alla ämnen som eleven har fått undervisning i. Rektorn kan också välja att skolan ska ge betyg från årskurs 4.

I slutet av vårterminen i årskurs 9 får eleven slutbetyg. Eleven söker till gymnasieskolan med slutbetygen.

I grundsärskolan ger man betyg om barnet själv eller barnets vårdnadshavare vill det. I specialskolan ger man betyg i årskurs 7 till 10.

Svenska rskurser

De nordiska ländernas skolsystem är inte helt identiska. Nedan ser du hur årskurserna i de fem nordiska länderna är fördelade. Siffrorna inom parentes visar att årskursen inte är obligatorisk.

Årkurs 0 motsvarar förskoleklass och följer därefter 9–10 års skolgång i de olika nordiska länderna.

Sverige          Danmark          Finland         Island          Norge          Ålder

0                     0                      (0)                 1                  1                  6

1                      1                      1                   2                  2                 7

2                      2                       2                   3                  3                 8

3                      3                       3                   4                  4                 9

4                      4                       4                   5                  5                10

5                      5                       5                   6                  6                11

6                      6                       6                   7                  7                12

7                      7                       7                   8                  8                13

8                      8                       8                   9                  9                14

9                      9                       9                  10                10               15

-                    (10)                   (10)                 -                   -                 16

Modersmål i Sverige

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i detta språk om språket talas dagligen i hemmet, om eleven har grundläggande kunskaper i språket och om minst fem elever vill ha modersmålsundervisning i detta språk i kommunen.

Om vårdnadshavaren har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål ska eleven erbjudas modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet och även om kravet på fem elever uppfylls.

De nationella minoritetsspråken är finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska (alla dialekter), romani chib och jiddisch.

Fritidshem i Sverige

I Sverige kan skolbarn delta i pedagogisk verksamhet på ett fritidshem, i en öppen fritidsverksamhet eller inom pedagogisk omsorg från att de är sex år till och med vårterminen det år de fyller tretton år.

Det finns både kommunala och fristående fritidshem. Fristående fritidshem kan drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av ett kooperativ.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns fritidshem och att det finns platser för barnen. Kommunerna godkänner fristående fritidshem, som i huvudsak har samma regler som kommunala fritidshem. Det är kommunen som har tillsynsansvaret för de fristående fritidshemmen i kommunen.

Fritidshem är öppna från tidigt på morgonen till kvällen för att göra det möjligt för föräldrarna att arbeta eller studera. Föräldrarna betalar i regel en avgift för barnomsorgen.

I de flesta fall är fritidshemmet en verksamhet som är integrerad med skolan och har samma ledning.

Skolskjuts i Sverige

Elever som bor långt från skolan, har en funktionsnedsättning eller av andra skäl har behov av transport, kan under vissa förutsättningar ha rätt till gratis skolskjuts. Kontakta din kommun för mer information.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.