Grunnskole i Sverige

Skola
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Her kan du lese om den svenske grunnskolen. Du får også oversikt over skoleplikt, klassetrinn, fritidshjem, karakterer og morsmålsundervisning i skolen i Sverige.

I Sverige har kommunene hovedansvaret for grunnskolen, mens staten styrer skolen gjennom lover, regler og læreplaner som fastsetter mål og retningslinjer for virksomheten.

Den nasjonale skolemyndigheten, Skolverket, har ansvaret for å følge opp, evaluere, utvikle og føre tilsyn med skolevirksomheten. Alle i skolen er forpliktet til å arbeide for felles mål så en ensartet utdanning er garantert.

Den svenske skolen er hovedsakelig offentlig finansiert og avgiftsfri. En liten andel av elevene går på frittstående skoler, som også er offentlig finansiert.

Barn som er bosatt i Sverige, har rett og plikt til å motta undervisning i ti år.

Skoleplikt

I noen nordiske land er det undervisningsplikt, men i Sverige er det skoleplikt. Skoleplikt innebærer at barn blir undervist på skolen og at eleven må delta i undervisningen som gjennomføres på skolen, med mindre eleven har gyldig grunn for ikke å delta.

Skoleplikten trer i kraft ved høstsemesteret i det kalenderåret barnet fyller seks år. Skoleplikten opphører som hovedregel etter tiende skoleår. Hvis barnet ditt går på spesialskole, opphører skoleplikten etter ellevte skoleår.

Alle barn som er omfattet av den allmenne skoleplikten, har rett til gratis grunnleggende skoleutdanning.

Fritt skolevalg

Når du velger skole for barnet ditt, må kommunen ta hensyn til ditt og ditt barns ønske om valg av skole og prinsippet om nærhet til skolen (närhetsprincipen), men barnet ditt har ikke krav på å komme inn på en bestemt skole.

Foreldre og elever kan velge mellom en kommunal skole og en frittstående skole. Det kan være nødvendig å være registrert ved en friskole noen år i forveien for å få plass. En frittstående skole er selv ansvarlig for opptak til skolen og har sine egne utvalgsprosedyrer. På Utbildningsinfo.se kan du se hvilke skoler du eller barnet ditt kan velge mellom.

Kontakt kommunen du skal flytte til, for å få informasjon om hva du må gjøre for å skrive inn barnet ditt ved skolen du ønsker i Sverige.

Førskoleklasse

Barnet begynner i førskoleklassen i seksårsalderen for å forberede seg til skolestart. Førskoleklassen omfattes av skoleplikt i Sverige.

Førskoleklassen (förskoleklass) utgjør sin egen skoleform og er ofte fysisk integrert med grunnskolen. Deler av grunnskolens læreplan gjelder for førskoleklassen.

Grunnskole

Den svenske grunnskolen og tilsvarende skoleformer (grunnsærskole og spesialskole) består av førskoleklasse og ni klassetrinn (1.–9. klasse) og er delt inn i høst- og vårsemester.

Det finnes både kommunale grunnskoler og frittstående skoler. Alle grunnskoler følger samme læreplan, men de frittstående skolene kan ha en orientering som er forskjellig fra de kommunale, for eksempel når det gjelder livssyn eller pedagogikk. De frittstående skolene kan være eid av et selskap, en stiftelse eller en forening.

Du kan finne ytterligere informasjon om grunnskolen hos Skolverket eller din egen kommune.

Flytter du til Sverige fra et annet nordisk land, har barnet ditt rett til å gå på skolen i Sverige i en klasse med jevnaldrende og på samme nivå som i hjemlandet – uavhengig av språkferdigheter.

Hvis barnet ditt har gått på skole i et annet nordisk land tidligere og skal innskrives ved en svensk grunnskole, bør du ta med papirer fra den tidligere skolen på et skandinavisk språk eller engelsk. Kontakt skolen barnet ditt skal gå på, for å finne ut nøyaktig hvilke papirer barnet ditt bør ha med.

Internasjonale skoler

Barn som bor i Sverige i en kortere periode, eller som har andre grunner for å ta utdanningen ved en internasjonal skole, har rett til å gjøre dette hvis skolen er godkjent som en internasjonal skole av Skolinspektionen. For å bli godkjent må skolens utdanning anses for å være likeverdig med den svenske grunnskolen.

Karakterer

I grunnskolen er det en karakterskala med fem godkjente trinn, A–E, samt F, som ikke er godkjent. Det gis karakterer (terminsbetyg) i 6.–9. klasse i alle fag som eleven har fått undervisning i.

På slutten av vårsemesteret i 9. klassetrinn får eleven avgangskarakterer (slutbetyg). Eleven søker seg inn på videregående skoler med avgangskarakterene.

I grunnsærskolen (grundsärskolan) gis det karakterer hvis barnet selv eller dets foresatte ønsker det. I spesialskolene gis det karakterer fra 7.–10. klasse.

Klassetrinn

De nordiske landenes skolesystemer er ikke identiske. Her kan du se hvordan klassetrinnene i de fem nordiske landene fordeler seg (tallene i parentes viser at det aktuelle trinnet ikke er obligatorisk). Førskole pluss 9–10 års skolegang.

Sverige      Danmark      Finland     Island      Norge      Alder

     0                     0                      (0)                 1                  1                 6

     1                       1                      1                    2                  2                 7

     2                      2                       2                   3                  3                 8

     3                      3                       3                   4                  4                 9

     4                      4                       4                   5                  5                10

     5                      5                       5                   6                  6                11

     6                      6                       6                   7                  7                12

     7                      7                       7                   8                  8                13

     8                      8                       8                   9                  9                14

     9                      9                       9                  10                10               15

     -                    (10)                   (10)                 -                   -               16

Morsmål

En elev som har en foresatt med et annet morsmål enn svensk, har rett til morsmålsopplæring i dette språket hvis språket snakkes daglig i hjemmet, eleven har grunnleggende kunnskap om språket og minst fem elever ønsker denne undervisningen i kommunen.

Hvis foresatte har et nasjonalt minoritetsspråk som morsmål, skal eleven tilbys morsmålsopplæring selv om språket ikke snakkes daglig i hjemmet, og selv om det ikke er fem elever. De nasjonale minoritetsspråkene er finsk, meänkieli (tornedalsfinsk), samisk (alle dialekter), romani chib og jiddisch.

Pedagogisk virksomhet

Skolebarn kan delta i pedagogisk virksomhet ved et fritidshjem (fritidshem), i åpen fritidsvirksomhet eller dagsenter for barn fra de er seks år t.o.m. vårsemesteret det året eleven fyller 13 år.

Virksomheten er åpen fra tidlig morgen til kveld for å gjøre det mulig for foreldre å arbeide eller studere.

Foreldrene betaler som regel en avgift for dette.

I de fleste tilfeller er fritidshjemmet en virksomhet som er integrert med og har samme ledelse som skolen.

Skoleskyss

Elever som bor langt fra skolen, har en funksjonsnedsettelse eller av andre grunner har behov for transport, kan under visse omstendigheter ha rett til gratis skoletransport (skolskjuts). Kontakt din kommune for nærmere informasjon.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.