Grundskole i Sverige

Skola
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Her kan du læse om den svenske grundskole. Du får også overblik over skolepligt, klassetrin, fritidshjem, karakterer og modersmålsundervisning i skolen i Sverige.

I Sverige har kommunerne hovedansvaret for grundskolen, mens staten styrer skolen gennem love, regler, læseplaner og kursusplaner som sætter mål og retningslinjer for virksomheden.

Den nationale skolemyndighed, Skolverket, har ansvar for at følge op, evaluere, udvikle og føre tilsyn med skolevirksomheden. Alle i skolen er forpligtet til at arbejde for fælles mål så en ensartet uddannelse garanteres.

Den svenske skole er hovedsageligt offentligt finansieret og afgiftsfri. En lille andel af eleverne går på friskoler (fritstående skola) som også er offentligt finansierede.

Børn der er bosatte i Sverige, har ret og pligt til at modtage undervisning i ti år.

Skolepligt

I nogle nordiske lande er der undervisningspligt, men i Sverige er der skolepligt. Skolepligt indebærer at børn bliver undervist i skolen og at eleven skal deltage i undervisningen som gennemføres i skolen medmindre eleven har gyldig grund til ikke at deltage.

Skolepligten træder i kraft ved efterårssemestret i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Skolepligten ophør som hovedregel efter det tiende skoleår. Hvis dit barn går i specialskole ophør skolepligten efter det ellevte skoleår.

Alle børn der omfattes af den almene skolepligt, har ret til afgiftsfri grundlæggende skoleuddannelse.

Frit skolevalg

Når du vælger skole til dit barn, skal kommunen tage hensyn til dit og dit barns ønskemål om valg af skole og til princippet om nærhed til skolen (närhetsprincipen), men dit barn har ikke krav på at komme ind på en bestemt skole.

Forældre og elever kan vælge mellem en kommunal skole eller en friskole (fristående skola). Det kan være nødvendigt at være skrevet op til en friskole et par år i forvejen for at få en plads. En friskole er selv ansvarlig for optagelse til skolen og har sine egne udvælgelsesprocedurer. På Utbildningsinfo.se kan du se hvilke skoler du eller dit barn kan vælge imellem.

Kontakt den kommune, du skal flytte til for at få information om hvad du skal gøre for at indskrive dit barn i den skole du ønsker i Sverige.

Børnehaveklasse

Barnet begynder i børnehaveklassen i seksårsalderen for at forberede sig til skolestarten. Børnehaveklassen omfattes af skolepligt i Sverige.

Børnehaveklassen (förskoleklass) udgør sin egen skoleform og er ofte fysisk integreret med grundskolen. Dele af grundskolens læreplan gælder for børnehaveklassen.

Grundskole

Den svenske grundskole og tilsvarende skoleformer (grundsärskola og specialskola) består af børnehaveklasse og ni klassetrin (1.-9. klasse) og er opdelt i et efterårs- og forårssemester.

Der findes både kommunale grundskoler og friskoler (fristående). Alle grundskoler følger den samme læreplan, men friskolerne kan have en orientering som adskiller sig fra de kommunale, for eksempel hvad trosretning eller pædagogik angår. Friskoler kan være ejede af en virksomhed, en stiftelse eller en forening.

Du kan finde yderligere information om grundskolen hos Skolverket eller din egen kommune.

Flytter du til Sverige fra et andet nordisk land, har dit barn ret til at gå i skole i Sverige i en klasse med jævnaldrende og på det samme niveau som dit barn gik i skole i sit hjemland – uanset sprogkundskaber.

Har dit barn gået i skole i et andet nordisk land tidligere og skal indskrives i en svensk grundskole, bør du medbringe papirer fra den tidligere skole på et skandinavisk sprog eller engelsk. Kontakt den skole dit barn skal gå på for at høre præcist hvilke papirer dit barn bør have med.

Internationale skoler

Børn, der bor i Sverige i en kortere periode eller som har andre grunde til at skulle have sin uddannelse i en international skole, har ret til dette hvis skolen er godkendt som en international skole af Skolinspektionen. For at blive godkendt, skal skolens uddannelse anses for at være ligeværdig med den svenske grundskole.

Karakterer

I grundskolen er der en karakterskala med fem godkendte trin, A-E og F som ikke er godkendt. Der gives karakterer (terminsbetyg) i 6.-9. klasse i alle de fag som eleven har fået undervisning i.

I slutningen af forårssemestret i 9. klasse får eleven afgangskarakterer (slutbetyg). Eleven søger ind til gymnasieskolen med afgangskarakterne.

I grundsärskolen gives der karakterer hvis barnet selv eller dets værge ønsker det. I specialskolen gives der karakterer i 7.-10. klasse.

Klassetrin

Overgangen mellem de nordiske landes skolesystemer er ikke helt identiske. Her ser du hvordan klassetrinene i de fem nordiske lande fordeler sig (tallene i parentes viser at det pågældende trin ikke er obligatorisk). Børnehaveklasse (förskola) plus 9–10 års skolegang.

Sverige          Danmark          Finland         Island          Norge          Alder

     0                     0                      (0)                 1                  1                 6

     1                       1                      1                    2                  2                 7

     2                      2                       2                   3                  3                 8

     3                      3                       3                   4                  4                 9

     4                      4                       4                   5                  5                10

     5                      5                       5                   6                  6                11

     6                      6                       6                   7                  7                12

     7                      7                       7                   8                  8                13

     8                      8                       8                   9                  9                14

     9                      9                       9                  10                10               15

     -                    (10)                   (10)                 -                   -               16

Modersmål

En elev, som har en værge med et andet modersmål end svensk, har ret til modersmålsundervisning i dette sprog hvis sproget tales dagligt i hjemmet, eleven har et grundlæggende kendskab til sproget og hvis mindst fem elever ønsker denne undervisning i kommunen.

Hvis værgen har et nationalt minoritetssprog som modersmål skal eleven tilbydes modersmålsundervisning selv om sproget ikke tales dagligt i hjemmet og selv om der ikke er fem elever. De nationale minoritetssprog udgøres af finsk, meänkieli (tornedalsfinsk), samisk (alle dialekter), romani chib og jiddisch.

Pædagogisk virksomhed

Skolebørn kan deltage i pædagogisk virksomhed på et fritidshjem (fritidshem), i åben fritidsvirksomhed eller i dagpleje for børn fra de er seks år til og med forårssemestret det år hvor eleven fylder 13 år.

Virksomheden er åben fra tidlig morgen til aften for at gøre det muligt for forældre at arbejde eller studere.

Forældrene betaler som regel en afgift for pasningen af barnet.

I de fleste tilfælde er fritidshjemmet en virksomhed som er integreret med og har samme ledelse som skolen.

Skoletransport

Elever, der bor langt fra skolen, har en funktionsnedsættelse eller af andre grunde har behov af transport, kan under visse omstændigheder have ret til gratis skoletransport (skolskjuts). Kontakt din kommune for nærmere information.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.