Tanskan vanhempainetuudet

Færøske barselsdagpenge
Tältä sivulta saat tietoa Tanskan vanhempainvapaata ja vanhempainpäivärahaa koskevista säännöistä.

Jos työskentelet Tanskassa, kuulut useimmiten Tanskan vanhempainvapaasäännösten piiriin. Ota yhteyttä perhe-etuuksien maksamisesta vastaavaan viranomaiseen eli Udbetaling Danmarkiin, jos haluat tarkistaa, oletko oikeutettu tanskalaissäännösten mukaiseen vanhempainvapaaseen ja vanhempainpäivärahoihin.

Perhevapaita koskevat uudet säännöt tulivat voimaan 2.8.2022. Jos lapsesi on syntynyt 1.8.2022 tai aiemmin, kuulut vanhojen sääntöjen piiriin. Voit tutustua niihin tarkemmin osoitteessa borger.dk.

Vanhempainvapaan jakautuminen vanhempien kesken

Mikäli vanhemmat asuvat yhdessä lapsen syntyessä, synnyttävä vanhempi voi jäädä raskausvapaalle 4 viikkoa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa ja kummallakin vanhemmalla on lähtökohtaisesti oikeus 24 viikon vanhempainvapaaseen lapsen syntymän jälkeen. Perhevapaita on siis kaikkiaan 52 viikkoa. Omasta vanhempainvapaakiintiöstä voi luovuttaa vanhempainrahaviikkoja toiselle vanhemmalle.

Synnyttävä vanhempi voi lähtökohtaisesti pitää vanhempainvapaata seuraavasti:

 • Neljän viikon mittainen raskausvapaa ja raskauspäiväraha ennen lapsen laskettua aikaa.
 • Kaksi vanhempainrahaviikkoa, jotka on pidettävä heti lapsen syntymän jälkeen.
 • Kahdeksan vanhempainrahaviikkoa, jotka on pidettävä ennen kuin lapsi on 10 viikon ikäinen. Vanhempainvapaata voidaan kuitenkin pidentää, mikäli työnantajan kanssa on sovittu, että vanhempi palaa töihin osa-aikaisesti.
 • 14 vanhempainrahaviikkoa, jotka on pidettävä ennen kuin lapsi on vuoden ikäinen. Vanhempainvapaata voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin pidentää tai siirtää pidettäväksi myöhemmin. Vanhempainvapaa on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää 9 vuotta. Jos synnyttävä vanhempi on palkansaaja, hänen tulee käyttää kaikkiaan 9 viikkoa näistä vanhempainvapaista lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana, ellei hän ole erityisistä syistä estynyt pitämästä vanhempainvapaata.

Ensimmäinen kahden viikon mittainen vanhempainvapaajakso alkaa aina lapsen syntymää seuraavana päivänä. Synnyttävälle vanhemmalle tarkoitettu neljän viikon mittainen raskausvapaa lyhenee, mikäli lapsi syntyy ennen laskettua aikaa, ja pitenee, mikäli lapsi syntyy vasta lasketun ajan jälkeen.

Toinen vanhempi voi pitää vanhempainvapaata seuraavasti:

 • Kaksi vanhempainrahaviikkoa, joka on pidettävä heti lapsen syntymän jälkeen tai työnantajan kanssa sovitun mukaisesti ennen kuin lapsi on 10 viikon ikäinen. Vanhempainvapaata voidaan kuitenkin pidentää, mikäli työnantajan kanssa on sovittu, että vanhempi palaa töihin osa-aikaisesti.
 • 22 vanhempainrahaviikkoa, jotka on pidettävä ennen kuin lapsi on vuoden ikäinen. Vanhempainvapaata voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin pidentää tai siirtää pidettäväksi myöhemmin. Vanhempainvapaa on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää 9 vuotta. Jos isä tai sosiaalinen äiti on palkansaaja, hänen tulee käyttää kaikkiaan 9 viikkoa näistä vanhempainvapaista lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana, ellei hän ole erityisistä syistä estynyt pitämästä vanhempainvapaata.

Jos vanhemmat asuvat erillään lapsen syntyessä, jos vanhempi hankkii lapsen yksin tai jos kyse on muunlaisesta erityistilanteesta, vanhemman tilanne otetaan huomioon vanhempainrahaviikkojen jakaumassa.

Vanhempainrahaviikkojen luovuttaminen toiselle vanhemmalle

Vanhemmat voivat luovuttaa osan vanhempainrahaviikoista toisilleen ja jakaa vanhempainvapaat keskenään työ- ja perhetilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla.

Kummallakin vanhemmalla on lapsen syntymän jälkeen käytettävissään lähtökohtaisesti 24 vanhempainvapaaviikkoa, joiden ajalta he saavat vanhempainpäivärahaa. Osan viikoista voi luovuttaa toiselle vanhemmalle. 

Jos vanhemmat ovat palkansaajia, kummankin vanhemman on oltava vanhempainvapaalla yhdeksän viikkoa. Näitä yhdeksää viikkoa ei voi luovuttaa toiselle vanhemmalle, ja ne on pidettävä lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana, ellei vanhempi ole jostain erityisestä syystä estynyt pitämästä vanhempainvapaata. Mikäli vanhempi ei ehdi pitää näitä yhdeksää vanhempainvapaaviikkoa ennen kuin lapsi täyttää yhden vuoden, hän lähtökohtaisesti menettää oikeutensa niihin. 

Toinen vanhempi voi lapsen synnyttyä olla vanhempainvapaalla yli 24 viikkoa, mikäli toinen vanhempi luovuttaa hänelle vanhempainrahaviikkoja omasta kiintiöstään.

Et ole oikeutettu vanhempainpäivärahaan esimerkiksi silloin, jos saat toimeentulotukea. Tällöin et voi pitää vanhempainvapaata ja saada sen ajalta vanhempainpäivärahaa. Voit kuitenkin myös tällöin luovuttaa toiselle vanhemmalle vanhempainrahaviikkoja omasta kiintiöstäsi, mikäli toinen vanhempi täyttää vanhempainpäivärahan saamisen ehdot.

Lisätietoja vanhempainrahapäivien luovuttamisesta toiselle vanhemmalle saa osoitteesta borger.dk.

Oletko oikeutettu vanhempainpäivärahaan raskauden, vanhempainvapaan ja adoption yhteydessä?

Jos olet palkansaaja

Jos olet palkansaaja, voit saada vanhempainpäivärahaa, mikäli seuraavat työssäoloehdot täyttyvät vanhempainvapaan alkaessa:

 • Olet ansiotyössä viimeistään vanhempainvapaan alkamista edeltävänä päivänä tai vanhempainvapaan alkamispäivänä.
 • Olet työskennellyt vanhempainvapaata edeltävien neljän kokonaisen kuukauden aikana vähintään 160 tuntia.
 • Olet työskennellyt vähintään 40 tuntia kuukaudessa vähintään kolmena näistä neljästä kuukaudesta.

Lisäksi sinun tulee vanhempainvapaalla ollessasi viettää päivittäin aikaa lapsesi kanssa eli olla fyysisesti yhdessä hänen kanssaan.

Perhe-etuuksien maksamisesta vastaava viranomainen Udbetaling Danmark saa automaattisesti tiedon työssäoloehdon täyttymisestä, kun työnantajasi ilmoittaa palkkatiedot viranomaisille.

Jos saat täyttä palkkaa joltain vanhempainvapaan osalta, voit hakea vanhempainpäivärahaa vasta palkallisen vanhempainvapaan päätyttyä. Voit kuitenkin hakea vanhempainpäivärahaa, jos saat vain osittaista palkkaa joltain vanhempainvapaan osalta. Vanhempainpäivärahaa voidaan tällöin toisinaan maksaa palkan ohella.

Jos saat täyttä palkkaa koko vanhempainvapaan ajan, et voi hakea vanhempainpäivärahaa.

Jos olet epävarma asiasta, ota yhteyttä työnantajaasi tai ammattiliittoosi ja kysy lisätietoja oman työehtosopimuksesi ehdoista.

Miten haet etuutta?

Jos olet palkansaaja, pyydä työnantajaasi ilmoittamaan tulevasta vanhempainvapaastasi Udbetaling Danmarkiin osoitteessa virk.dk/vejledning/ba-barselsdagpenge.

Kun työnantajasi on tehnyt ilmoituksen vanhempainvapaasta, Udbetaling Danmark lähettää sähköiseen postilokeroosi (Digital Post) kirjeen, jossa on vanhempainpäivärahan hakuohjeet. Et voi hakea vanhempainpäivärahaa etukäteen.

Jos sinulla on useita työnantajia, sinun on ilmoitettava vanhempainvapaasta erikseen kullekin työnantajalle.

Vanhempainpäivärahaa on haettava kahdeksan viikon kuluessa lapsen syntymästä tai vastaanottamisesta. Jos olet saanut täyttä palkkaa joltain vanhempainvapaan osalta, sinun tulee hakea vanhempainpäivärahaa kahdeksan viikon kuluessa palkanmaksun päättymisestä.

Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk. Samasta osoitteesta saat myös lisätietoja vanhempainvapaasta adoption yhteydessä sekä mahdollisuuksistasi vanhempainvapaan pidentämiseen tai sen osittaiseen lykkäämiseen.

Huomaathan, että jos lapsesi on syntynyt 1.8.2022 tai aiemmin, kuulut vanhojen vanhempainpäivärahasääntöjen piiriin. Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Jos olet yrittäjä

Yrittäjä voi saada vanhempainpäivärahaa, mikäli seuraavat kolme ehtoa täyttyvät vanhempainvapaajakson alkaessa:

 • Olet työskennellyt vähintään 18,5 tuntia viikossa vähintään kuuden kuukauden ajan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.
 • Olet työskennellyt vanhempainvapaata edeltäneen kuukauden ajan.
 • Yrityksesi tulos on voitollinen.

Lisäksi sinun tulee viettää päivittäin aikaa lapsesi kanssa eli olla fyysisesti yhdessä hänen kanssaan.

Jos olet työskennellyt yrittäjänä alle kuusi kuukautta, voit laskea mukaan palkansaajana työskentelemäsi kaudet.

Työskentelyksi ei kuitenkaan lasketa ajanjaksoja, jolloin olet saanut sairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa tai muuta vastaavaa etuutta.

Jos omistamasi yhtiön yhtiömuoto on rajavastuuyhtiö (anpartsselskab, ApS) tai osakeyhtiö (aktieselskab, A/S), sinua pidetään palkansaajana eikä yrittäjänä. Katso lisätietoja kohdasta ”Jos olet palkansaaja”.

Vanhempainpäivärahaa haetaan Udbetaling Danmarkista osoitteessa virk.dk. Vanhempainpäivärahaa on haettava kahdeksan viikon kuluessa lapsen syntymästä tai vastaanottamisesta. Jos vanhempainvapaakautesi alkaa tätä myöhemmin, vanhempainpäivärahaa on haettava kahdeksan viikon kuluessa ensimmäisestä vanhempainvapaapäivästä.

Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk. Samasta osoitteesta saat myös lisätietoja vanhempainvapaasta adoption yhteydessä sekä mahdollisuuksistasi vanhempainvapaan pidentämiseen tai lykkäämiseen.

Huomaathan, että jos lapsesi on syntynyt 1.8.2022 tai aiemmin, kuulut vanhojen vanhempainpäivärahasääntöjen piiriin. Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Jos olet työtön

Jos olet työttömyyskassan jäsen

Jos olet oikeutettu työttömyyspäivärahaan, voit saada vanhempainpäivärahaa ollessasi vanhempainvapaalla. Vanhempainpäivärahan edellytyksenä on toisin sanoen, että olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi omaan työttömyyskassaasi ja olet ilmoittanut työnvälityskeskukseen (jobcenter) olevasi työmarkkinoiden käytettävissä.

Sinun tulee vanhempainvapaalla ollessasi viettää päivittäin aikaa lapsesi kanssa eli olla fyysisesti yhdessä hänen kanssaan.

Lisäksi sinun kannattaa selvittää työttömyyskassastasi tai paikallisesta työnvälityskeskuksesta, miten tulkitaan velvollisuuttasi olla työmarkkinoiden käytettävissä, kun olet vanhempainvapaalla.

Työttömän on ilmoitettava vanhempainvapaalle jäämisestä työttömyyskassaan kahdeksan viikon kuluessa lapsen syntymästä tai vastaanottamisesta. Tämän jälkeen työttömyyskassasi ilmoittaa tulevasta vanhempainvapaastasi Udbetaling Danmarkiin osoitteessa virk.dk/vejledning/ba-barselsdagpenge.

Kun työttömyyskassa on ilmoittanut viranomaisille vanhempainvapaastasi, Udbetaling Danmark lähettää sähköiseen postilokeroosi (Digital Post) kirjeen, jossa on vanhempainpäivärahan hakuohjeet. Et voi hakea vanhempainpäivärahaa etukäteen.

Vanhempainpäivärahaa on haettava kahdeksan viikon kuluessa Udbetaling Danmarkin kirjeen vastaanottamisesta.

Lue lisää osoitteesta borger.dk.

Jos saat toimeentulotukea tai tukityöllistämistoimien piiriin ohjatun henkilön työttömyysetuutta

Et voi saada vanhempainpäivärahaa, jos saat toimeentulotukea (kontanthjælp) tai tukityöllistämistoimien piiriin ohjatun henkilön työttömyysetuutta (ledighedsydelse). Toimeentulotuen tai työttömyysetuuden maksaminen ei kuitenkaan keskeydy vanhempainvapaan ajaksi.

Ota yhteyttä asuinkuntaasi ja kysy lisätietoja.

Voit kuitenkin hakea kiintiöösi kuuluvien vanhempainrahaviikkojen luovuttamista toiselle vanhemmalle, mikäli toinen vanhempi täyttää vanhempainrahan saamisen ehdot.

Lisätietoja vanhempainrahaviikkojen luovuttamisesta toiselle vanhemmalle saa osoitteesta borger.dk.

Jos olet opiskelija

Jos olet opiskelija, voit saada vanhempainpäivärahaa, mikäli vietät vanhempainvapaalla päivittäin aikaa lapsesi kanssa eli olet fyysisesti yhdessä hänen kanssaan ja olet jossain seuraavista tilanteista:

 • Olet yrittäjä tai työskentelet vakituisesti opiskelun ohella: Voit saada vanhempainpäivärahaa, jos työskentelet vakituisesti opiskelun ohella ja olet ollut työsuhteessa ensimmäisenä vanhempainvapaapäivänäsi tai sitä edeltävänä päivänä. Lisäksi edellytyksenä on, että olet työskennellyt vanhempainvapaata edeltävien neljän kokonaisen kuukauden aikana vähintään 160 tuntia ja vähintään 40 tuntia kuukaudessa vähintään kolmena näistä neljästä kuukaudesta. Voit saada vanhempainpäivärahaa myös silloin, jos toimit opiskelun ohessa yrittäjänä. Edellytyksenä on, että olet työskennellyt vähintään 18,5 tuntia viikossa vähintään kuuden kuukauden ajan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, että olet työskennellyt vanhempainvapaata edeltävän kuukauden ajan ja että yrityksesi tulos on voitollinen.
 • Suoritat palkallista oppisopimusjaksoa työpaikalla: Voit saada vanhempainpäivärahaa, mikäli suoritat ammatilliseen koulutukseen sisältyvää palkallista oppisopimusjaksoa ensimmäisenä vanhempainvapaapäivänäsi tai sitä edeltävänä päivänä. Et voi saada vanhempainpäivärahaa, mikäli vanhempainvapaasi ensimmäinen päivä on oppilaitoksessa suoritettavan opetusjakson aikana.
 • Pidät taukoa opinnoistasi ja ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi työttömyyskassaasi: Jos pidät taukoa opinnoistasi, voit saada vanhempainpäivärahaa, mikäli keskeytät opintotukesi, ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi työttömyyskassaasi ja ilmoitat paikalliseen työvälityskeskukseen, että olet työmarkkinoiden käytettävissä. Tämä tarkoittaa sitä, että olet oikeutettu työttömyyskassasta maksettavaan työttömyyspäivärahaan. Muistathan ilmoittaa vanhempainvapaasta omaan oppilaitokseesi, niin että pystyt vanhempainpäivärahaa hakiessasi dokumentoimaan pitäväsi taukoa opinnoista.

Jos saat opintotukea opintoihisi, voit saada ylimääräisiä opintotukikuukausia lapsen syntymän johdosta. Opiskelijana voit olla oikeutettu myös lapsitukeen (børnetilskud). Katso tarkempia tietoja osoitteesta su.dk ja borger.dk. Borger.dk-sivustolla kerrotaan tarkemmin myös vanhempainpäivärahasta adoption yhteydessä.

Jos olet vastavalmistunut

Vastavalmistuneena voit saada vanhempainpäivärahaa, mikäli vietät vanhempainvapaalla päivittäin aikaa lapsesi kanssa eli olet fyysisesti yhdessä hänen kanssaan ja täytät jonkin seuraavista vaatimuksista:

 • Jos valmistut vanhempainvapaan alkamista edeltävän kuukauden aikana: Voit saada vanhempainpäivärahaa, jos olet saattanut päätökseen vähintään 18 kuukautta kestäneen ammatillisen koulutuksen vanhempainvapaan alkamista edeltäneen kuukauden aikana. Olet oikeutettu Udbetaling Danmarkin maksamaan vanhempainpäivärahaan aikaisintaan valmistumispäivästäsi alkaen. Vanhempainpäivärahaan oikeuttaa vähintään 18 kuukauden mittainen opintotukeen oikeuttava tai ammattikoulutuksesta annetun lain mukainen ammatillinen koulutus. Kaupallisen lukion (hhx), teknisen lukion (htx) tai muun lukiotutkinnon suorittaminen ei oikeuta vanhempainpäivärahaan.
 • Jos valmistut lapsen syntymän jälkeen: Voit saada vanhempainpäivärahaa, jos valmistut lapsen synnyttyä mutta ennen kuin lapsi täyttää yhden vuoden. Edellytyksenä on, että olet oikeutettu työttömyyspäivärahaan. Sinun täytyy siis ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työttömyyskassaasi ja olla työmarkkinoiden käytettävissä.

Miten haet etuutta?

Jos olet vastavalmistunut etkä ole työttömyyskassan jäsen, tilaa vanhempainpäivärahan hakulomake Udbetaling Danmarkista.

Täytä lomake ja palauta se liitteineen Udbetaling Danmarkiin sähköisen postilokeron (Digital Post) kautta.

Jos olet työttömyyspäivärahaan oikeutettu työttömyyskassan jäsen, ilmoita työttömyyskassaasi, että olet jäämässä vanhempainvapaalle. Muista ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työttömyyskassaasi ja ilmoittaa työnvälityskeskukseen (jobcenter), että olet työmarkkinoiden käytettävissä.

Työttömyyskassa ilmoittaa asiasta Udbetaling Danmarkiin, joka lähettää kirjeen sähköiseen postilokeroosi. Vahvista sähköisesti, että työttömyyskassan tiedot pitävät paikkansa, ja lähetä tarvittavat liitteet Udbetaling Danmarkiin.

Sinun tulee toimittaa Udbetaling Danmarkiin kopio tutkintotodistuksestasi tai ohjaajasi myöntämä ennakkohyväksyntä, josta ilmenee, milloin valmistuit tai milloin sinun odotetaan saavan opintosi päätökseen.

Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Jos muutat Tanskaan ennen vanhempainvapaan alkamista

EU- tai Eta-maan kansalainen voi saada vanhempainpäivärahaa Tanskasta, mikäli seuraavat kolme edellytystä täyttyvät:

 • Olet työsuhteessa Tanskassa päivää ennen vanhempainvapaan alkamista tai vanhempainvapaan alkamispäivänä.
 • Olet työskennellyt vanhempainvapaata edeltävien neljän kokonaisen kuukauden aikana vähintään 160 tuntia.
 • Olet työskennellyt vähintään 40 tuntia kuukaudessa vähintään kolmena näistä neljästä kuukaudesta.

Lisäksi sinun tulee viettää päivittäin aikaa lapsesi kanssa eli olla fyysisesti yhdessä hänen kanssaan.

Perhe-etuuksien maksamisesta vastaava viranomainen Udbetaling Danmark saa automaattisesti tiedon tanskalaisesta työsuhteestasi ja tekemistäsi työtunneista, kun työnantajasi ilmoittaa palkkatietosi viranomaisille.

Jos olet työskennellyt ennen Tanskaan muuttoasi jossain toisessa EU-/Eta-maassa, kyseisessä maassa kertyneet työtunnit voidaan ottaa huomioon, mikäli vanhempainvapaasi alkuun on Tanskaan muuttaessasi alle neljä kokonaista kuukautta aikaa. Lähetä Udbetaling Danmarkiin todistus ulkomaisesta työsuhteestasi, työtehtävistäsi ja palkastasi. Todistukseksi kelpaavat esimerkiksi työsopimus ja palkkalaskelmat.

Mikäli et ole ollut työssä ennen vanhempainvapaan alkamista, voit saada vanhempainpäivärahaa Tanskasta ainoastaan siinä tapauksessa, että olet oikeutettu tanskalaisen työttömyyskassan maksamaan työttömyyspäivärahaan.

Jos muutat toiseen Pohjoismaahan ollessasi vanhempainvapaalla

Tanskalaista vanhempainpäivärahaa voidaan maksaa ulkomaille seuraavissa tapauksissa:

 • Matkustat tai muutat ulkomaille ollessasi vanhempainvapaalla ja vanhempainvapaasi jatkuu keskeytyksettä ulkomailla.
 • Työskentelet Tanskassa mutta asut jossain toisessa EU-/Eta-maassa ja kuulut Tanskan sosiaaliturvan piiriin ja sinulla on oikeus saada Tanska Tanskan säännösten mukaista vanhempainpäivärahaa.

Sinulla on oltava NemKonto-tili tanskalaisessa pankissa ja sinun on ilmoitettava Udbetaling Danmarkiin osoitteesi ja mahdollinen puhelinnumerosi, niin että viranomainen tavoittaa sinut tarvittaessa ulkomailta.

Et voi yleensä saada tanskalaista vanhempainpäivärahaa, jos asut Tanskassa ja työskentelet ulkomailla. Vanhempainpäiväraha määräytyy lähtökohtaisesti työskentelymaan lainsäädännön mukaan.

Katso lisätietoja Info Pohjolan artikkelista ”Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut?”

Ilmoita viranomaisille, jos muutat ulkomaille

Jos muutat lapsesi kanssa ulkomaille ollessasi vanhempainvapaalla ja saat vanhempainpäivärahan lisäksi muita etuuksia, ilmoita muutosta kuntaan tai etuudesta vastaavalle viranomaiselle, esimerkiksi Udbetaling Danmarkin kansainvälisten sosiaaliturva-asioiden yksikköön.

Vaikka vanhempainpäivärahaa voitaisiinkin maksaa sinulle ulkomaille, muutto voi vaikuttaa esimerkiksi sairausvakuutukseesi sekä oikeuteesi saada sairauspäivärahaa, työtapaturman yhteydessä maksettavia etuuksia ja perhe-etuuksia (kuten lapsilisää, lapsitukea ja elatusapuennakkoa).

Mistä saat lisätietoja?

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.