Danske barselsdagpenge

Færøske barselsdagpenge
Her kan du læse om de danske regler for barselsorlov og barselsdagpenge.

Hvis du arbejder i Danmark, vil det i langt de fleste tilfælde være de danske regler for barselsorlov der gælder for dig. Hvis du er i tvivl om du har ret til barselsorlov og barselsdagpenge efter danske regler, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

  Barselsorlovens forløb

  En dansk orlov med barselsdagpenge er inddelt i fire stadier:

  • Graviditetsorlov til moderen 4 uger før forventet fødsel
  • Barselsorlov til moderen i 14 uger efter fødslen
  • Fædreorlov til faderen eller medmoderen i 2 uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiver inden barnet bliver 14 uger
  • Forældreorlov i 32 uger som forældrene kan dele.

  Hvis du, og ikke barnets anden forælder, har ret til barselsdagpenge fra Danmark, har du som udgangspunkt ret til 16 ugers forældreorlov med barselsdagpenge. Du kan dog have ret til barselsdagpenge i alle 32 uger, hvis du bor alene med barnet, eller hvis I kan dokumentere at barnets anden forælder ikke modtager ydelser fra et andet land i samme periode.

  Du kan læse mere om barselsreglerne for EU- og EØS-borgere der flytter til Danmark, på borger.dk.

  Har du ret til barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoption?

  Hvis du er lønmodtager

  Hvis du er lønmodtager, kan du få barselsdagpenge hvis du opfylder disse betingelser om beskæftigelse:

  • Du skal være i beskæftigelse senest dagen før din orlov eller på første dag i orloven.
  • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven
  • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

  Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, det vil sige fysisk tilbringe tid sammen med barnet under orloven.

  Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om din beskæftigelse, når din arbejdsgiver indberetter din løn.

  Hvis du får fuld løn under en del af din orlov, skal du først søge barselsdagpenge, når din arbejdsgiver ikke længere udbetaler løn. Du kan også søge barselsdagpenge hvis en del af din løn stopper under orloven da du i nogle tilfælde kan få et beløb i barselsdagpenge ved siden af lønnen.

  Hvis du får fuld løn under hele din barsel, skal du ikke søge barselsdagpenge.

  Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig, kan du kontakte din arbejdsgiver eller fagforening for at høre mere om reglerne i din overenskomst.

  Hvordan søger du?

  Som lønmodtager skal du bede din arbejdsgiver om at gå på virk.dk/barselsdagpenge og oplyse Udbetaling Danmark om, at du skal på orlov.

  Når din arbejdsgiver har givet besked om din orlov, får du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark med adgang til at søge barselsdagpenge. Du kan ikke søge på forhånd.

  Hvis du har flere arbejdsgivere, skal du give besked til hver enkel af dem.

  Du kan læse mere på borger.dk. Her kan du også læse om orlov ved adoption og om muligheder for at forlænge barselsorloven eller at udskyde dele af den.

  Vær opmærksom på, at der er andre betingelser for at kunne få barselsdagpenge, hvis du er gået på orlov før den 1. juli 2018. Du kan læse mere på borger.dk.

  Hvis du er selvstændig

  Du kan få barselsdagpenge som selvstændig hvis du opfylder disse fem betingelser:

  • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
  • Du har arbejdet den seneste måned før du går på barselsorlov.
  • Der er overskud i din virksomhed.
  • Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed.
  • Du har fysisk samvær med dit barn dagligt under din barsel.

  Hvis du har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager.

  Perioder, hvor du har fået sygedagpenge, barselsdagpenge eller lignende ydelser, tæller dog ikke med som arbejde.

  Er du ansat i eget ApS eller A/S, er du lønmodtager og ikke selvstændig. Se under “Hvis du er lønmodtager”.

  Du søger om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark på virk.dk. Du kan læse mere på borger.dk. Her kan du også læse om orlov ved adoption og om muligheder for at forlænge barselsorloven eller at udskyde forældreorloven.

  Hvis du er ledig

  Hvis du er medlem af en a-kasse

  Du kan få barselsdagpenge under din orlov hvis du er dagpengeberettiget. Det vil sige hvis du har meldt dig ledig i din a-kasse og har stillet dig til rådighed som jobsøgende i dit jobcenter.

  Du skal være sammen med dit barn dagligt, det vil sige fysisk tilbringe tid sammen med barnet under orloven.

  Derudover er det en god idé at du forhører dig hos dit jobcenter eller din a-kasse om betingelserne for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i forbindelse med din barsel.

  Læs mere på borger.dk.

  Hvis du modtager kontanthjælp eller ledighedsydelse

  Du kan ikke få barselsdagpenge hvis du modtager kontanthjælp eller ledighedsydelse. Du kan dog fortsætte med at få kontanthjælp eller ledighedsydelse når du er på barselsorlov.

  Du skal kontakte din kommune for nærmere oplysninger.

  Læs mere på borger.dk.

  Hvis du er studerende

  Du kan få barselsdagpenge som studerende hvis du er sammen med dit barn dagligt, det vil sige at du fysisk skal tilbringe tid sammen med barnet under orloven, og du er i én af disse situationer:

  • Du skal være i beskæftigelse senest dagen før din orlov eller på første dag i orloven. Derudover skal du have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven, og du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.
  • Du er elev i lønnet praktik under din uddannelse. Læs mere under "hvis du er lønmodtager".
  • Du holder orlov fra din uddannelse, stopper din SU, melder dig ledig i din a-kasse og stiller dig til rådighed  for arbejdsmarkedet i dit jobcenter,  det vil sige: bliver dagpengeberettiget. Læs mere under "hvis du er ledig".

  Hvis du går på en uddannelse hvor du får SU, kan du få ekstra SU-klip når du får et barn. Som forælder under uddannelse kan du også have ret til børnetilskud. Det kan du læse om på borger.dk. På borger.dk kan du også læse om reglerne for barselsdagpenge ved adoption.

  Hvis du er nyuddannet

  Du kan få barselsdagpenge som nyuddannet, hvis du er sammen med dit barn dagligt, det vil sige fysisk tilbringe tid sammen med barnet under orloven, og du opfylder et af følgende krav:

  • Du har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst 18 måneder i løbet af den sidste måned op til fødslen hvis du er mor, og op til du holder orlov hvis du er barnets anden forælder. Det skal være en uddannelse som kvalificerer dig til job lige efter endt uddannelse.
  • Du afslutter din uddannelse efter du har født men inden for 46 uger efter fødslen. Samtidig skal du være meldt ledig i din a-kasse, stå til rådighed og være dagpengeberettiget. Læs mere under "hvis du er ledig".

  Vær opmærksom på, at du ikke kan holde orlov efter barnet er fyldt 46 uger.

  Hvordan søger du?

  Hvis du som nyuddannet ikke er medlem af en a-kasse, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at få et ansøgningsskema til barselsdagpenge.

  Du udfylder skemaet og sender det sammen med dokumentation tilbage til Udbetaling Danmark via Digital Post.

  Er du medlem af en a-kasse og har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra en a-kasse, skal du kontakte din a-kasse og fortælle, at du skal på barsel. Du skal huske at melde dig ledig i din a-kasse og stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet via dit jobcenter.

  A-kassen giver besked til Udbetaling Danmark, som sender dig et brev med Digital Post. Du bekræfter digitalt, at oplysningerne fra din a-kasse er rigtige og sender samtidig dokumentation til Udbetaling Danmark.

  Som dokumentation skal du sende en kopi af dit eksamensbevis eller forhåndsgodkendelse fra din vejleder til Udbetaling Danmark, hvor det skal fremgå, hvilken dato du afsluttede uddannelsen eller forventer at afslutte den.

  Du kan læse mere på borger.dk.

  Hvis du flytter til Danmark inden din orlov begynder

  Som statsborger i et EU- eller EØS-land kan du danske barselsdagpenge hvis du opfylder disse tre betingelser:

  • Du skal være ansat i Danmark på den første dag i din orlov eller dagen før.
  • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
  • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

  Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, det vil sige fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

  Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om din ansættelse og timer fra dit arbejde i Danmark, når din arbejdsgiver indberetter din løn.

  Hvis du flytter til Danmark når der er mindre end fire hele måneder til din orlov, kan du bruge dine timer før flytningen hvis du har været ansat i et andet EU/EØS-land. Du skal indsende dokumentation til Udbetaling Danmark for din ansættelse, arbejde og lønudbetaling i udlandet; for eksempel din ansættelseskontrakt og lønsedler.

   Hvis du ikke har arbejdet før orloven, skal du have ret til arbejdsløshedsdagpenge fra en dansk a-kasse for at være berettiget til danske barselsdagpenge.

   Du kan læse mere på borger.dk.

    Hvis du flytter til et andet nordisk land under din orlov

    Du kan få barselsdagpenge i udlandet hvis du:

    • rejser eller flytter til udlandet under orloven, og du fortsætter din orlov uden at afbryde den
    • arbejder i Danmark, men bor i et andet EU- eller EØS-land, er omfattet af dansk social sikring og berettiget til barselsdagpenge efter danske regler.

    Du skal have en NemKonto i Danmark og give Udbetaling Danmark din adresse og eventuelt dit telefonnummer så de kan få fat på dig i udlandet.

    Du kan ikke få barselsdagpenge hvis du bor i Danmark og har arbejde i udlandet. Det er loven i det land du arbejder i der bestemmer reglerne for barselsdagpenge.

    Giv besked, hvis du flytter til udlandet

    Hvis du flytter til udlandet med dit barn under din orlov og får andre ydelser end dine barselsdagpenge, skal du give besked til de rette myndigheder, for eksempel Udbetaling Danmark International Sygesikring, eller kommunen.

    Selv om du kan få dine barselsdagpenge med, kan flytningen have betydning for din ret til blandt andet familieydelser (børne- og ungeydelse, børnetilskud og forskudsvist bidrag). Flytning til udlandet kan også have betydning for andre ydelser, for eksempel sygesikring, sygedagpenge og ydelser ved arbejdsskade.

    Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

    Kontakt myndighed
    Spørg Info Norden

    Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

    OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

    Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.